Dette mener Norge

Man skal lete lenge for å finne et utenrikspolitisk spørsmål det er mer enighet om i Norge enn Vest-Sahara-konflikten. Alle partier er enige om at det saharawiske folk må få delta i en folkeavstemning om sitt lands framtid, og at Marokko ikke har rettmessig krav over Vest-Sahara. Vest-Sahara-uttalelsene under er hentet fra norske myndigheter, organisasjoner, politiske partier, redaksjoner og enkeltpersoner. Dette mener Norge:

Norges regjering
"Vi fraråder næringsvirksomhet i området fordi vi ikke anerkjenner annekteringen av Vest-Sahara. Vi har ikke endret politikken her.[...] Vi anser det slik at Marokko har annektert Vest-Sahara. Det er en anneksjon vi ikke anerkjenner og som vi anser som illegitim. Vi har samme holdning til dette som hva FN har […]".
Statssekretær i UD, Espen Barth Eide, Aftenposten, 17. juni 2011.

“Vi fraråder varer som er produsert i Vest-Sahara."
Utenriksminister Anniken Huitfeldt, AUFs landsmøte, 15. oktober 2022

"UDs klare råd er at norsk næringsliv ikke bør drive virksomhet i Vest-Sahara. Vi anerkjenner ikke Marokkos anneksjon av dette området. På dette her bruker vi samme språkbruk som FN gjør. Dette er det eneste området der vi eksplisitt gir råd om å ikke drive virksomhet."
Statssekretær Bård Glad Pedersen (H), til NRK P1, Dagsnytt, 18.03.2014 kl 07.30

“Jeg var veldig klar på hvordan vi fortolket de vedtakene EU-domstolen har fattet. Vi er helt på linje med de vedtakene, og vi snakker her om saharawienes rettigheter. Vår oppfatning er veldig tydelig at hvis ikke de rettighetene blir ivaretatt, kan dette – som jeg også sa – være i strid med folkeretten dersom dette ikke er i samsvar med det de ønsker.”
Utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide, Stortinget, 2. april 2019. 

“Det er norsk politikk at man i vurderingen av slike bilaterale avtalers territorielle anvendelse legger til grunn Marokkos internasjonalt anerkjente grenser. Ettersom Marokko ikke utøver internasjonal anerkjent suverenitet over Vest-Sahara, vil Vest-Sahara ikke være omfattet.”
Utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide, Stortinget, 12. november 2019.

"Norske myndigheter har siden 2007 frarådet at norsk næringsliv engasjerer seg i handel, investeringer, naturressursutnyttelse og andre former for næringsvirksomhet i Vest-Sahara, som ikke er i samsvar med saharawienes ønsker, og følgelig kan være i strid med folkeretten. Denne linjen ligger fast."
Utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide, Stortinget, 7. juni 2019.

"Når det gjelder marokkanske undersøkelser og utvinning på sokkelen utenfor Vest-Sahara mener FN at det sannsynligvis vil være i strid med folkeretten. Vi slutter oss til den holdningen. Det er viktig for oss at man fra norsk side ikke er involvert i virksomhet eller aktivitet som kan oppfattes som en anerkjennelse av okkupasjonen eller tas til inntekt for et bestemt utfall av meklingen. [...] Støttekomiteen for Vest-Sahara har tatt prisverdige initiativer, basert på et sterkt og ekte engasjement for å løse en vanskelig internasjonal konflikt. Det var bl.a. nyttig for Utenriksdepartementet da Norge var medlem av Sikkerhetsrådet".
Statssekretær Vidar Helgesen (H), 2004, i heftet Vest-Sahara - på vei mot selvbestemmelse?

”Vi har en klar norsk politikk på at vi ikke tilrår norsk næringslivsaktivitet der, og ikke støtter det økonomisk. […] Det er også vår politikk at delegasjonsbesøk og offisielle besøk fra norsk side, inkludert fra ambassadøren, ikke bør skje i en sammenheng hvor man ledsager marokkanske interessenter. Det kan bli utlagt som en støtte til marokkanske posisjoner og aktiviteter i Vest-Sahara.[…] Grunnen til at vi stanset dette bistandsprosjektet er jo at så en fare for at dette kunne bli sett på som støtte til den ene parten i konflikten, fordi prosjektets eierside er marokkanske, og fordi fiskeribefolkningen i området overveiende er marokkanere - det er ikke velstående marokkanere - men det er marokkanere som er flyttet inn ditt som et ledd i den marokkanske tilnærmingen til konflikten".
Statssekretær Vidar Helgesen (H), 2005, til NRK Brennpunkt.

"Utenriksdepartementet fraråder all økonomisk samkvem med Vest-Sahara, inkludert import til Norge”.
UD til Norwatch, 7. desember 2006.

"Norge ser det som viktig å avstå fra handlinger som kan utlegges som en legitimering av situasjonen i Vest-Sahara. For å forhindre handel, investeringer, ressursutnyttelse og andre former for næringsvirksomhet som ikke er i samsvar med lokalbefolkningens interesser og følgelig kan være i strid med folkeretten, fraråder norske myndigheter slike aktiviteter".
Utenriksdepartementet, uttalelse, 11. september 2007. [last ned]

"Jeg kan forsikre Landsorganisasjonen om at vi fra norsk side vil støtte opp under den politiske prosessen og gjøre vårt til at konflikten finner en løsning i tråd med FNs vedtak, gjennom samtaler med berørte land og på andre måter. Vi vil også arbeide for at FN og det internasjonale giversamfunn fortsatt har den nødvendige oppmerksomhet på den humanitære situasjon i flyktningleirene."
Brev fra Utenriksminister Jonas Gahr Støre til LO, 19. mars 2007.

"Vi gjør det klart at alle former for overgrep i det annekterte Vest-Sahara må stanses og menneskerettighetene må respekteres. Vi vil også arbeide aktivt for at parlamentarikere, journalister, menneskerettighetsaktivister og andre internasjonale observatører kan få bevege seg fritt i dette området."
Utenriksminister Jonas Gahr Støre i Stortinget, 2. mai 2007.


”Utenriksdepartementet ber (…) norske selskaper generelt å vise tilbakeholdenhet med næringsvirksomhet i områder der suverenitetsspørsmålet ikke er avklart.”
Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson i Stortinget, 23. mai 2005.

"Vi fraråder […] å investere eller handle i Vest-Sahara. [...] Vi aksepterer ikke den snikende anneksjonen som skjer fra marokkansk side….ved at man har settlere….ved at man investerer i disse områdene. Og at man bruker ressursene utenfor Vest-Saharas kyst. Fordi at vi ikke ønsker å støtte opp om den anneksjonen som foregår, og derfor skal det ikke være sånn at man gjennom investeringer her gir marokkanske myndigheter en rett på et område som de faktisk ikke har rett på."
Statssekretær Raymond Johansen, Utenriksdepartementet, til NRK Spekter, 7. november 2007.

"Når det gjelder den konkrete saken om støtte som NORAD innvilget Selfa AS til et båtbyggingsprosjekt i Layoune i Vest-Sahara, så ble støtten gitt i strid med regjeringens politikk. NORAD er nå instruert om ikke å støtte denne type prosjekter i fremtiden. I lys av forvaltningsreformen av norsk bistand som er innført, føler jeg meg også trygg på at dette ikke vil kunne skje igjen."
Utenriksminister Jan Petersen i Stortinget, 18.mai 2005.

"Norge vil fortsette sitt engasjement for å finne en fredelig løsning på Vest-Sahara-konflikten, og vi vil løpende vurdere behovet for ytterligere støtte til flyktningene."
Utenriksminister Jan Petersen i Stortinget, 26. mai 2004.

"Folkeretten legger begrensninger på okkupasjonsmakten og andres adgang til å utnytte naturressurser i omstridte områder, med mindre utforskningen og utnyttelsen av disse ressursene skjer i det ikke-selvstyrte områdets interesse og med sikte på områdets mulighet til å utøve selvbestemmelsesretten. Inntil den pågående meklingsprosess i regi av FN munner ut i en endelig fastsettelse av Vest-Saharas status, vil norske offentlige myndigheter ikke opptre på en måte som kan tas til inntekt for et bestemt utfall av FNs meklingsprosess eller bli utledet som norsk anerkjennelse av marokkansk suverenitet over Vest-Sahara."
Utenriksminister Jan Petersen i Stortinget, 25. november 2002.

"Norske myndigheter kan derfor ikke tilrå den type letevirksomhet som TGS Nopec er engasjert i, selv om Marokko ikke ennå har tatt endelig stilling til om de vil sette i gang faktisk utnyttelse av eventuelle ressurser."
Statssekretær Vidar Helgesen, Storebrandseminar om CSR, 4. februar 2003.

"Petroleumsfondets etiske råd anbefalte i sin tilråding av 12. april 2005 å utelukke Kerr-McGee. Rådet bygde sin vurdering på at Kerr-McGee, ved sitt datterselskap Kerr-McGee du Maroc Ltd., har en kontrakt med det statlige marokkanske oljeselskapet ONAREP om lete- og kartleggingsvirksomhet av olje- og gassforekomster på kontinentalsokkelen utenfor Vest-Sahara. Marokko har i en årrekke, til tross for sterk fordømmelse fra FN, okkupert Vest-Sahara. Kerr-McGee legger etter rådets vurdering til rette for Marokkos mulige utnyttelse av naturressursene i området. Rådet anser slik virksomhet som et ”særlig grovt brudd på grunnleggende etiske normer” blant annet fordi dette kan bidra til å legitimere Marokkos suverenitetskrav og dermed undergrave FNs fredsprosess."
Finansdepartementet, 6. juni 2005 under Per-Kristian Foss (H), om at det amerikanske oljeselskapet Kerr-McGee skulle ekskluderes fra Oljefondet.

 

“Polisario har fortsatt sin væpnede motstandskamp mot Marokkos anneksjon”. 
UD-publikasjonen ‘Aktuelle spørsmål’ i årene 1982 til 1999 omtalte Marokkos tilstedeværelse med folkerettslige termer som anneksjon og okkupasjon. Etter den gang har ikke publikasjonen trukket fram avkolonisering generelt eller Vest-Sahara spesielt. 

 

Høyre
"I NRK 7. november 2007 understreket statssekretær Raymond Johansen at Vest-Sahara er annektert av Marokko, men hevdet samtidig at det er feil å kalle Vest-Sahara for okkupert 'siden områdets status ennå ikke er avklart'. Ettersom flere FN-resolusjoner, samt uttalelser fra både tidligere norske regjeringer, bl.a. Bondevik II, fra SV og Ap understreker at Vest-Sahara er okkupert, vil jeg be om følgende avklaring: Hvorfor velger Utenriksdepartement et å tåkelegge det faktum at Vest-Sahara er ulovlig okkupert av Marokko?"
Spørsmål fra representant Finn Martin Vallersnes til Utenriksminister Gahr Støre, Stortinget, 9. januar 2007.

"Her har ledelsen i Yara vist meget dårlig skjønn. Det å drive handel i et okkupert område er kritikkverdig. Hvis ikke engang selskapene der staten er eier følger rådene om etisk handel, er ikke rådene mye verdt"
Stortingsrepresentant Per Kristian Foss om Yaras import av fosfat fra Vest-Sahara, Dagbladet, 27. august 2008.

"Det er fint at han nå skaper klarhet i hva de mener om Marokkos okkupasjon. Norske bedrifter må få klar beskjed om at næringslivsvirksomhet i Vest-Sahara nesten utelukkende gavner marokkanske interesser".
Stortingsrepresentant Peter Skovholt Gitmark (H) angående statssekretær Eides oppklaringer til Aftenposten, 17.06.2011.

"Hvis dette stemmer, handler selskapet i strid med en FN-resolusjon. Sett med norske øyne er dette alvorlig".
Stortingsrepresentant Per-Kristian Foss (H) om Fugro-Geoteam, til Dagbladet, 12. januar 2009.

"Dersom vi har aksjer i dette selskapet skal de selges så fort som fy".
Høyre-ordfører i Stavanger, Leif Johan Sevland, om kommunens aksjepost i TGS-Nopec. Stavanger Aftenblad, 19.november 2002.

Unge Høyre
"Unge Høyre ber regjeringen:
- Arbeide offensivt for at MINURSOs (FN-styrkens) mandat utvides til også å omfatte overvåkning av menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara
-Kommunisere klart og offentlig overfor Frankrike at det ikke er akseptabelt å undergrave menneskerettighetene i Vest-Sahara.
-At Utenriksdepartementet, i god tid innen neste behandling av MINURSO-mandatet redegjør for hva norske myndigheter forventer av Sikkerhetsrådet og av franske myndigheter, og for hvordan departementet har arbeidet for å legge press på Frankrike.
Landsstyre, september 2014. [Last ned]

"Unge Høyre ber regjeringen:
-gi aktiv støtte til Petroleumsfondets etiske retningslinjer om å trekke ut investeringer i selskaper som utnytter naturressursene i området
-ta opp menneskerettighetssituasjonen med marokkanske myndigheter, særlig respekterer saharawienes rett til å organisere seg, tale fritt og samles.
-kreve at Marokko frigir politiske fanger.
-å offensivt arbeide for at MINURSOs (FN-styrken) mandat utvides til også å omfatte overvåkning av menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara.
-følge den Afrikanske Union, og anerkjenne den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk som en selvstendig stat.
-arbeide for at bistanden til de saharawiske flyktningene økes og gjøres mer stabil og forutsigbar."
Unge Høyre, landsstyre, 28. oktober 2007. [Last ned]

Østfold Unge Høyre
"Det er en skam at fartøy som deltar i dette bærer norske flagg, og at det er et selskap fra Østfold som legger til dette for det. Av hensyn til folkeretten, menneskerettighetene og FNs forsøk på å finne en løsning på konflikten, ber Østfold Unge Høyre om at M Hannestad følger norsk UDs frarådning mot slik praksis, og avslutter sin deltakelse i disse transportene.
Generalforsamling, 25. november 2017.

Arbeiderpartiet
"Norge må styrke sitt engasjement for en fredsløsning i Vest-Sahara, som har vært okkupert av Marokko siden 1975. Saharawienes legitime rett til selvbestemmelse og organisasjonsfrihet må respekteres. Den marokkanske okkupasjonen er i strid med folkeretten, og Vest-Sahara må nå få sin uavhengighet. I tråd med handelsråd fra Stoltenberg II-regjeringen, må Norge fortsette å fraråde norske næringslivsengasjementer i Vest-Sahara som er i strid med saharawienes ønsker og interesser."
Landsmøte 4-6. mai 2023, Internasjonal uttalelse [last ned]

"Marokko-okkuperte Vest-Sahara er Afrika siste koloni. Den marokkanske okkupasjonen er i strid med folkeretten. 29. april er det nøyaktig 30 år siden FNs sikkerhetsråd opprettet MINURSO-operasjonen for å tilrettelegge for en folkeavstemning om Vest-Saharas framtid. Folket Vest-Sahara venter fremdeles. De må selv få avgjøre sin egen framtid. FNs sikkerhetsråd må nå utvide MINURSOs mandat til å også å omfatte menneskerettssituasjonen i området. Norske myndigheter må fraråde norsk næringslivsengasjement i Vest-Sahara, i tråd med den offisielle frarådingen fra Stoltenberg II-regjeringen i 2007, og arbeide for at flere land gjør det samme. Sivile som er dømt i militære domstoler må få sine saker prøvd på ny, i henhold til internasjonale rettsprinsipper"
Landsmøte, 15-17 april 2021, Internasjonal uttalelse [last ned]

"I en verden hvor nyhetsmedia til stadighet rapporterer om terror, nye væpnede konflikter og humanitære kriser, må ikke langvarig urett og menneskelig lidelse bli glemt. Vest-Sahara er den siste kolonien i Afrika og en stor del av landet er okkupert av Marokko. Befolkningen, og særlig de saharawiske flyktningene i nabolandet Algerie, lever under vanskelige kår og menneskerettighetsbrudd foregår jevnlig. Den marokkanske okkupasjonen er i strid med folkeretten, og Vest-Sahara må nå få sin uavhengighet. Arbeiderpartiet krever at Norge må engasjere seg for at partene skal enes om en politisk løsning på konflikten som bidrar til saharawienes legitime rett til selvbestemmelse og organisasjonsfrihet. Norge må doble den humanitære bistanden til den saharawiske befolkningen. Mandatet til MINURSO (The United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara) må utvides til å inkludere overvåking av menneskerettighetssituasjonen i sitt område. Norge må fraråde norsk næringslivs engasjement i Vest-Sahara i tråd med handelsrådet utstedt av Regjeringen Stoltenberg II, og arbeide i internasjonale fora for at flere land gjør det samme. Arbeiderpartiet krever at Norge fortsetter praksisen med å ekskludere selskaper som driver med utforskning og utnyttelse av naturressursene i Vest-Sahara. Arbeiderpartiet krever også at sivile som er dømt i militære domstoler må få sine saker prøvd på ny, i henhold til internasjonale rettsprinsipper. Vi vil, i relevante fora som for eksempel Party of European Socialists, ta initiativ for å legge press særlig på Spania og Frankrike i spørsmålet om Vest-Sahara. Arbeiderpartiet vil arbeide for at Norge, etter etableringen av et folkerettslig grunnlag, skal anerkjenne et selvstyrt Vest-Sahara som uavhengig stat."
Landsmøte, 20.-23. april 2017.

"I en verden hvor nyhetsmedia til stadighet rapporterer om terror, nye væpnede konflikter og humanitære kriser, må ikke langvarig urett og menneskelig lidelse bli glemt. Vest-Sahara er den siste kolonien i Afrika og en stor del av landet er okkupert av Marokko. Befolkningen, og særlig de saharawiske flyktningene i nabolandet Algerie, lever under vanskelige kår og menneskerettighetsbrudd foregår jevnlig. Den marokkanske okkupasjonen er i strid med folkeretten, og Vest-Sahara må nå få sin uavhengighet. Arbeiderpartiet krever at Norge må engasjere seg for at partene skal enes om en politisk løsning på konflikten som bidrar til saharawienes legitime rett til selvbestemmelse og organisasjonsfrihet. Norge må doble den humanitære bistanden til den saharawiske befolkningen. Mandatet til MINURSO (The United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara) må utvides til å inkludere overvåking av menneskerettighetssituasjonen i sitt område. Norge må fraråde norsk næringslivs engasjement i Vest-Sahara i tråd med handelsrådet utstedt av Regjeringen Stoltenberg II, og arbeide i internasjonale fora for at flere land gjør det samme. Arbeiderpartiet krever at Norge fortsetter praksisen med å ekskludere selskaper som driver med utforskning og utnyttelse av naturressursene i Vest-Sahara. Arbeiderpartiet krever også at sivile som er dømt i militære domstoler må få sine saker prøvd på ny, i henhold til internasjonale rettsprinsipper. Vi vil, i relevante fora som for eksempel Party of European Socialists, ta initiativ for å legge press særlig på Spania og Frankrike i spørsmålet om Vest Sahara. Arbeiderpartiet vil arbeide for at Norge, etter etableringen av et folkerettslig grunnlag, skal anerkjenne et selvstyrt Vest-Sahara som uavhengig stat."
Landsmøte, 17. april 2015.

"Arbeiderpartiet:
- krever at Norge må engasjere seg for at partene skal enes om en politisk løsning på konflikten som bidrar til saharawienes legitime rett til selvbestemmelse og organisasjonsfrihet.
- krever at Norge dobler den humanitære bistanden til den saharawiske befolkningen.
- krever at mandatet til MINURSO (The United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara) utvides til å inkludere overvåking av menneskerettighetssituasjonen i sitt område.
- vil fraråde norsk næringslivs engasjement i Vest-Sahara og mener at Norge må arbeide i internasjonale fora for at flere land gjør det samme.
krever at partene øyeblikkelig løslater alle politiske fanger.
- vil, i relevante fora som for eksempel Party of European Socialists, ta initiativ for å legge press særlig på Spania og Frankrike i spørsmålet om Vest Sahara.
vil arbeide for at Norge, etter etableringen av et folkerettslig grunnlag, skal anerkjenne et selvstyrt Vest-Sahara som uavhengig stat."
Landsmøte, 19.-21. mars 2013. [Og her]

"Målet må være at befolkningen får realisert sin rett til selvbestemmelse gjennom en folkeavstemning, i tråd med folkeretten og FNs vedtak."
Landsmøte, 22.april 2007. [Se også denne]

”FNs rolle i konflikten forblir sentral og vi støtter FNs fredsplan i tillegg til andre landløsninger som partene kan komme frem til i samarbeid med generalsekretærens sendebud for området. Slike løsninger må baseres på folkerettslige prinsipper og folkets rett til selvbestemmelse. Før konflikten er løst må ikke norske kommersielle aktører drive virksomhet i de okkuperte områdene, eller drive petroleumsvirksomhet på sokkelen utenfor Vest-Sahara. Norge må legge press på marokkanske myndigheter for å forbedre menneskerettighetssituasjonen for befolkningen i Vest Sahara.”
Landsmøte, april 2005.

"Alle former for overgrep i Vest-Sahara-området må stanses og menneskerettighetene må respekteres. Arbeiderpartiet vil fraråde norsk næringslivs engasjement i Vest-Sahara og mener at Norge må arbeide i internasjonale fora for at flere land gjør det samme."
Landsmøte, april 2009.

"Folkerettens prinsipper må gjelde enten det er snakk om okkupasjon av Krim-halvøya, Vest-Sahara eller av de palestinske områdene på Vestbredden. Alternativet er at vi tillater at den sterkestes rett får råde."
Anniken Huitfeldt, utenrikspolitisk talsperson, Stortinget, 12. mars 2020.

“Det er snart 30 år siden folket i Marokko-okkuperte Vest-Sahara ble lovt en egen folkeavstemning. De må selv få avgjøre sin egen framtid.”
Anniken Huitfeldt, utenrikspolitisk talsperson, Twitter, i kritikk av Donald Trump, 10. desember 2020.

"Når ein ser korleis innbyggjarane har hatt det i over tredve år, blir ein engasjert. Dei veit ikkje kor tid konflikten vil ta slutt, og det er lett å bli frustrert på deira vegner. Materielt sett har dei det også svært dårleg. Under kongressen vart det bore fram politisk støtte til Polisario frå store delar av verda. Det må vere oppløftande for dei i den situasjonen dei er i, og kan gje dei krefter til å halde det gåande."
Sigmund Vereide, medlem av Arbeiderpartiets Internasjonale Utvalg, etter besøk i flyktningleirene, Firda Tidend, 29.12.2008.

"Det er på høy tid at frarådningen aktivt formidles til selskapene det gjelder. UD bør så snart som mulig løfte av røret, ringe rundt til selskapene og fortelle hva Norge mener om krigsprofitering. Hvis en slik myk strategi ikke fungerer, må regjeringen vurdere andre, og strengere tiltak. Norge står helt fritt til å forby norske investeringer i og handel med varer fra de områdene av Vest-Sahara som Marokko ulovlig har okkupert. Gjør vi dette vil vi både ha folkeretten, etikken og det undertrykte saharawiske folk på vår side."
Stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen, Klassekampen, 4.april 2007.

"Vest-Sahara har levd med Marokkos okkupasjon i over 30 år. Landet s endelige status er ennå ikke avgjort - mye på grunn av at Marokko ikke ønsker å samarbeide med FN om en folkeavstemning. Det er folkerettslig enighet om at Vest-Sahara i dag både er ulovlig okkupert og et såkalt ikke-selvstyrt område. Vest-Sahara behandles i FN som et uløst kolonispørsmål. Flere FN-resolusjoner henviser til at Vest-Sahara er okkupert. At landet er okkupert, har også vært understreket av norske myndigheter før. Regjeringspartiene er enige i sitt syn på den marokkanske okkupasjonen og at en er nødt til å finne en snarlig løsning for Vest-Sahara og dens befolkning. Det er nå på tide at Norge øver et sterkt påtrykk overfor Marokko og spesielt FN. Etter 30 års ørkenvandring er det på tide med en løsning, i første omgang en folkeavstemning - slik at Vest-Saharas befolkning kan se fremover og begynne å leve et menneskeverdig liv."
Reidar A. Falch Jørgensen, bystyrerepresentant (Ap) i Ålesund, kronikk i Sunnmørsposten, 22. februar 2008.

Rogaland Arbeiderparti
"Vest-Sahara er Afrikas siste koloni. Siden 1975 har det ikke-selvstyrte området vært under marokkansk okkupasjon. Mer enn 100 resolusjoner i FNs generalforsamling, og den internasjonale domstolen i Haag sin rådgivende uttalelse, bekrefter saharawienes rett til selvbestemmelse. Rogaland Arbeiderparti vil anerkjenne Vest-Sahara som uavhengig stat"
Årsmøte, 8-9.mars 2014

"Rogaland Arbeiderparti mener at Norge må trappe opp sin støtte til FNs meklingsinnsats mellom partene, med tanke på å oppnå en god varig løsning på Vest-Saharas status. Samtidig må Norge ta initiativ ovenfor FNs sikkerhetsråd for å gi MINURSO mandat til å overvåke menneskerettighetsbrudd i de okkuperte områdene."
Årsmøte 2013.

Vestland Arbeiderparti
"Fridom for Vest-Sahara no!
Vest-Sahara vert rekna av FN som det siste uløyste kolonispørsmålet i Afrika og ein stor del av territoriet er ulovleg okkupert av nabolandet Marokko. Vest-Sahara sitt folk lev under svært vanskelege kår. FN sin generalsekretær varslar kvart år om eit akutt behov for auka humanitær bistand til flyktningleirane i Algerie, der halve Vest-Sahara sitt folk i dag bur. I dei okkuperte områda vert det begått alvorlege overgrep mot dei som krev sjølvråde i tråd med folkeretten.
EU-domstolen har fire gonger dei siste tre åra konkludert med at Vest-Sahara ikkje kan inkluderast i avtalar med Marokko, og at sjølvråderetten må respekterast. Næringsliv frå Vestlandet er likevel tung til stades i å plyndra Vest-Sahara sin naturressursar. Dette vert gjort utan omsyn til sjølvråderetten som EU-domstolen krev at vert respektert.
Vestland Arbeidarparti ber norske styresmakte om:
- å auka det politiske presset på marokkanske styresmakter, for at dei skal samarbeida om en løysing som er i tråd med saharawienes rett til sjølvråde og sjølvstende.
- å auke den humanitære bistanden til flyktningleirane, og særleg vidareføra det viktige arbeidet gjort av norske organisasjonar for ernæring til de mest trengande.
- å forlanga at franske styresmakter stansar å blokkera høvet for at FNs fredsbevarande operasjon i Vest-Sahara får rapportera på overgrep dei er vitne til.
- å krevja at politiske fangar i marokkanske fengslar vert frigjort.
- å tydeleg fraråda norsk næringsliv som operera i strid med det saharawiske folkets rett til samtykke."
Årsmøte, 2. mars 2019.

Hordaland Arbeiderparti
"Hordaland Arbeiderparti mener at:
-naturressurser i Vest-Sahara, ikke må utnyttes på en måte som ikke kommer befolkningen i det ikke-selvstyrte territoriet til gode
-Norge må anerkjenne den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk (SADR).
-Norge må ta initiativ ovenfor FNs sikkerhetsråd for å gi MINURSO mandat til å overvåke menneskerettighetsbrudd i de okkuperte områdene."
Årsmøte, 18.mars 2012.

"Hordaland Arbeidarparti krev at Den Saharawiske Demokratiske Republikk blir anerkjent."
Årsmøte, 8.-9. mars 2008

Møre og Romsdal Arbeiderparti
"Møre og Romsdal Arbeiderparti ønsker at Vest-Sahara skal bli en selvstendig stat."
Årsmøte, 2013.

"Møre og Romsdal AP krever at:
Norge anerkjenner Vest-Sahara som selvstendig stat.
Oljefondet trekker seg ut av Vest-Sahara så lenge det er okkupasjon.
EU reverserer sine handelsavtaler med varer fra vest-Sahara så lenge okkupasjonen pågår."
Årsmøte 29.-30. mars 2014.

Akershus Arbeiderparti
"Akershus Arbeiderparti krever
-At Norge bør anerkjenne den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk.
-At Marokko river muren som går gjennom Vest-Sahara og trekker ut de ulovlige bosetningene
-Økt økonomisk bistand over statsbudsjettet for å styrke humanitær og statsbyggende hjelp
-At all norsk import av naturressurser fra ulovlig okkupert land opphører
-At saharawiske fanger i marokkanske fengsler løslates
-At FNs styrker (MINURSO) får utvidet mandat til også å gjelde overvåkning og rapportering av brudd på menneskerettigheter
-At Norge sender en offisiell delegasjon til de okkuperte områdene.
-At Arbeiderpartiet aktivt støtter Frente Polisarios medlemskap i Sosialist Internasjonalen.
-Frankrike og Spania må ta mer avstand fra okkupasjonen av Vest-Sahara
-Norge må jobbe aktivt for at Frankrike ikke legger ned veto mot resolusjoner i FN"
Årsmøte, 14.-15. mars 2009.

"Okkupasjonen i Vest Sahara har ført til at over 500 000 mennesker blir undertrykket i sitt eget land av en overmakt som ikke respekterer menneskerettighetene. Dette mener Akershus Arbeiderparti er uakseptabelt. Norge og mange andre Europeiske land anerkjenner ikke Marokkos suverenitet over Vest Sahara, og Utenriksdepartementet fraråder selskaper å drive handel i området. Akershus Arbeiderparti mener det er viktig at Norge støtter oppunder nye forhandlingsinitiativ. Norge må fortsette å støtte FNs innsats for en politisk løsning som innebærer selvbestemmelsesrett for folket i Vest-Sahara. Akershus Arbeiderparti går inn for at Norge boikotter alle varer som kommer fra okkupert Vest-Sahara. Norge bør ta initiativ internasjonalt for at Vest Sahara skal oppnå selvstendighet."
Årsmøte, 2013.

Oslo Arbeiderparti
”Oslo Arbeiderparti mener at en folkeavstemning må gjennomføres, så raskt som mulig og i henhold til FNs plan for folkeavstemning”
Årsmøte, 18. mars 2004.

"Oslo Arbeiderparti ber regjeringen:
-Øke innsatsen for å stanse norsk næringslivsdeltakelse i okkuperte Vest-Sahara.
-Ta opp menneskerettighetssituasjonen for saharawiene med marokkanske myndigheter.
-Kreve at marokkanske myndigheter frigjør alle politiske fanger.
-Offensivt arbeide for at MINURSOs mandat utvides til også å omfatte overvåkning av menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara.
-Øke bistanden til flyktningeleirene i Algerie og gjøre den mer stabil.
-Understreke at Vest-Sahara i dag er okkupert av Marokko."
Årsmøte, 7.-8. mars 2008.

"Frihet for Afrikas siste koloni!
Oslo Arbeiderparti støtter det saharawiske folks kamp for selvbestemmelse og frigjøring. Vi ser med bekymring på at UD har endret beskrivelsen av Marokkos tilstedeværelse i Vest-Sahara fra "okkupasjon" til "uavklart juridisk situasjon". Vi krever at UD umiddelbart går tilbake til å betegne Vest-Sahara som det virkelig er; ulovlig okkupert.
Oslo Arbeiderparti mener at Norge og det internasjonale samfunn ikke lengre kan akseptere Marokkos trenering av folkeavstemningen og stadige overgrep mot den saharawiske befolkningen.
Oslo Arbeiderparti ber regjeringen:
- Øke innsatsen for å stanse norsk næringslivsdeltakels e i okkuperte Vest-Sahara.
- Ta opp menneskerettighetss ituasjonen for saharawiene med marokkanske myndigheter.
- Kreve at marokkanske myndigheter frigjør alle politiske fanger.
- Offensivt arbeide for at MINURSOs mandat utvides til også å omfatte overvåkning av menneskerettighetss ituasjonen i Vest-Sahara.
- Øke bistanden til flyktningleirene i Algerie og gjøre den mer stabil.
- Understreke at Vest-Sahara i dag er okkupert av Marokko.
Årsmøte, 4. april 2009.

Sogn og Fjordane Arbeiderparti
"Fylkesårsmøtet vel å setje fokus på det Saharaviske folk sine kår. Vest-Sahara har vore ulovleg okkupert av Marokko sidan 1975 og sivilbefolkninga opplever store overgrep frå dei marokkanske myndigheitene. Meir enn halvparten av det Saharaviske folk har flykta til Algerie der dei er busett i flyktningleirar i den algeriske ørkenen. Arbeidsløysa er på nær 100% og den humanitære situasjonen er svært alvorleg.
Marokko driv handel og uttak av naturressursar frå Vest-Sahara. Norskeigde selskap er involverte i denne handelen, særleg norsk rederi- og fiskeribransje. T.d. har norskeigde skip frakta fosfat frå saharaviske fosfatgruver. Denne handelen kjem ikkje vestsaharavane til gode, men bidreg til inntekter til Marokko.
Undertrykkinga av det Saharaviske folk er uakseptabel. Trass i at Utanriksdepartementet har fråråda handel med Marokko, har norske selskap framleis interesser i Marokko og Vest-Sahara. Noreg må difor auke det politiske presset mot Marokko og norske selskap med interesser i området."
Årsmøte, 2008.

"Arbeiderpartiet i Sogn og Fjordane krever at Norge anerkjenner Vest-Sahara som selvstendig stat. Årsmøtet mener at det er på tide å ta et standpunkt og si ja til å anerkjenne Vest-Sahara som selvstendig stat."
Årsmøte, 2013.

Sør-Trøndelag Arbeiderparti
"Sør-Trøndelag Arbeiderparti krever:
-at Norge følger Den Afrikanske Union og anerkjenner Den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk
-at den norske regjeringen understreker at Vest-Sahara i dag er okkupert av Marokko
-at Marokko river muren og trekker ut de ulovlige bosettingene fra Vest-Sahara
-at Norge legger press på marokkanske myndigheter for å løslate politiske fanger og gi Saharawierne ytrings- og organisasjonsfrihet
-at FNs styrker (MINURSO) får utvidet mandat til å overvåke og rapportere brudd på menneskerettigheter i Vest-Sahara
-økt bistand til flyktningeleirene i Algerie
at regjering tar tydeligere avstand fra norske selskapers virksomhet i de okkuperte områdene av Vest-Sahara
at Fugro-Geoteam umiddelbart trekker seg ut av samarbeidet med okkupasjonsmakten Marokko i Vest-Sahara
at det norske oljefondet trekker seg ut av Fugro-Geoteams moderselskap Fugro NV om engasjementet i Vest-Sahara ikke avsluttes."
Årsmøte, 14.-15. mars 2009.

Oppland Arbeiderparti
"Noreg må erklære okkupasjonen for ulovleg og fordømme den fordi dette vil vere eit viktig politisk signal, og ei oppmoding til andre land om å gjere det same. Vi må auke den humanitære støtta til dei saharawiske flyktningleirane i Algerie."
Årsmøte, 7-8. mars 2015.

"Riksdagen i Sverige vedtok nylig en anerkjennelse av Vest-Sahara som selvstendig stat, og Oppland Arbeiderparti vil at Norges regjering nå skal følge på og anerkjenne Vest-Sahara. Norge er, og skal være, et land som står på de svakes side i ulike konflikter. Vi skal være det landet som står på side med de som blir urettferdig behandlet. Både FN og Haag-domstolen har anerkjent Vest-Sahara, og det er på høy tid at Norge følger på. Vest-Sahara er Afrikas siste koloni, og det er på høy tid at de får sin selvstendighet."
Årsmøte, 2013.

"Oppland Arbeiderparti vil understreke betydningen av at Norge overholder FN-resolusjoner og konvensjoner som omhandler Vest-Sahara. OAP forventer at regjeringen bidrar til at andre nasjoner gjør det samme."
Årsmøte, 2007.

Hedmark Arbeiderparti
"Hedmark Arbeiderparti krever at Norge anerkjenner Vest-Sahara som selvstendig stat."
Årsmøte, 2013.

Holmlia Arbeiderparti
"Holmlia Arbeiderparti vil be Regjeringen følge LOs råd og anerkjenne den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk (SADR)."
Medlemsmøte, 11.april 2007.

Vestfold Arbeiderparti
"Vestfold Arbeiderparti ønsker at Norge anerkjenner Vest-Sahara som selvstendig stat når dette er diplomatisk mulig å gjennomføre."
Årsmøte, 21.-22. mars 2014.

"Vestfold Arbeiderparti ber Regjeringen bidra til å øke det internasjonale samfunns oppmerksomhet om overgrepene mot befolkningen i Vest-Sahara, slik at FNs resolusjoner blir etterlevd. Særlig viktig er det at vestlige land, inkludert Norge, stopper av naturressurser fra ulovlig okkupert land og at FNs styrker (MINURSO) får utvidet mandat til overvåkning og rapportering av brudd på menneskerettighetene."
Årsmøte, 12. mars 2010.

[Vestfold Arbeiderparti krever at] "Norge anerkjenner den Saharawiske arabiske Demokratiske republikk"
Representantskapet, 30. november 2010.
 

Lederne i Arbeiderpartiet og Kirkelig Folkeparti var blant de mange som støttet opp om kampanjen for folkeavstemning i Vest-Sahara i 2016. Den blå fingeren symboliserer folkeavtemningen om uavhengighet for territoriet. 

 


AUF
"For å sikre saharawienes rett til selvbestemmelse mener AUF at Norge skal
-Innlede samtaler med Frankrike om Marokkos brutale okkupasjonspolitikk
-Anerkjenne Vest-Sahara som selvstendig stat
-Kreve at FN-observatører igjen får komme inn i Vest-Sahara
-Opprettholde og styrke bistanden som gis til flyktningleirene i Algerie
-Fraråde næringsvirksomhet i Vest-Sahara."
AUFs landsmøte 21. oktober 2018

"AUF krever:
-at Norge anerkjenner den Saharawiske arabiske Demokratiske republikk.
-at Marokko river muren som går gjennom Vest-Sahara og trekker ut de ulovlige bosetningene
-økt økonomisk bistand over statsbudsjettet for å styrke humanitær og statsbyggende hjelp
-at all norsk import av naturressurser fra ulovlig okkupert land opphører
-at saharawiske fanger i marokkanske fengsler løslates
-at FNs styrker (MINURSO) får utvidet mandat til også å gjelde overvåkning og rapportering av brudd på menneskerettigheter
-at Norge sender en offisiell delegasjon til de okkuperte områdene
-at Arbeiderpartiet aktivt støtter Forente Polisarios medlemskap i Sosialist Internasjonalen"
Landsstyre, 9.-10. november 2007.

”Norge må gjennomgå sine handelsavtaler med Marokko når det gjelder fiskeolje. AUF aksepterer ikke at norsk handel med Marokko innebærer utnyttelse av fiskeressursene utenfor Vest-Sahara når den sahrawiske befolkningen ikke blir tilgodesett.”
Nettsider, 12. juni 2005.

AUF Hordaland
"AUF i Hordaland ønsker at …
-Norge anerkjenner den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk (SADR)
-Norge trapper opp innsatsen for å forsvare saharawienes rett til selvbestemmelse
-Norge tar opp rivningen av protestleiren og den påfølgende voldsbruken med marokkanske myndigheter, samtidig som det gis adgang til en FN-ledet granskning av hendelsen
-Norge kjemper aktivt for å påvirke EU-landene til å ekskludere Vest-Sahara i en eventuell reforhandlet fiskeriavtale med Marokko
-Norge legger press på medlemmene av FNs Sikkerhetsråd, særlig Frankrike, for å gi MINURSO mandat til å overvåke menneskerettighetsbrudd i de okkuperte områdene
-det gjennomføres en offisiell nordisk delegasjon til de okkuperte områdene
-Norge trekker ut sine investeringer i selskaper som profiterer på folkerettsstridig næringsvirksomhet i de okkuperte områdene"
Representantskapet, 10. november 2011.

"AUF i Hordaland krever at Arbeiderpartiet anerkjenner republikken og med dette løfter konflikten høyere opp på den utenrikspolitiske dagsorden."
Representantskapet, 1. desember 2007.

AUF Sør-Trøndelag
"AUF i Sør-Trøndelag krever:
At Norge legger press i FN på at Marokko lar saharawiene få delta i avstemningen de ble lovet.
At Norge fordømmer EUs planer om å inngå fiskeavtale med Marokko i Vest-Saharas farvann."
Årsmøte, 2013.

AUF i Buskerud
"[AUF Buskerud foreslår at] Norge anerkjenner Vest-Sahara som en selvstendig stat slik som Riksdagen i Sverige har gjort. Norge må bidra med humanitær bistand for den saharawiske befolkningen. FNs styrker (MINURSO) opprettholdes og får utvidet sitt mandat til også å gjelde undersøking og rapportering av brudd på menneskerettigheter."
Årsmøte, 2013.

Sosialistisk Venstreparti
SV støtter […]  Vest-Saharas rett til en folkeavstemning om sitt eget lands uavhengighet.”
Arbeidsprogram 2021-2025, landsmøtet, 23.-25. april 2021.[last ned]

"SV støttar kampen Polisario fører for eit fritt og uavhengig Vest-Sahara. Marokko må respektere avtalen om å arrangere ei FN-overvaka folkerøysting i Vest-Sahara og godta resultatet."
Arbeidsprogram 2009-2013, landsmøtet, 19.-22.mars 2009.

"Norge må fortsatt stå saharawienes rett til selvbestemmelse og uavhengighet, og aktivt avvise Marokkos autonomiplan. SV vil at Norge anerkjenner den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk."
Landsstyremøte, 22.april 2007.

”Norge må som fredsnasjon vise betydelig mer aktiv støtte til FNs fredsplan, spesielt overfor Marokko som fremdeles ikke har akseptert den foreliggende fredsplan. Norge må ikke bli en del av Marokkos strategi for kommersialisering av okkupasjonen. Norge må derfor aktivt fraråde handel med varer og tjenester med opprinnelse i okkupert Vest-Sahara, i samsvar med saharawienes ønsker og interesser.”
Landsmøte, april 2005.

"Støttekomiteen for Vest-Sahara har gjort er et bra stykke arbeid. Det er viktig at organisasjoner fortsatt følger med i hva fondet investerer i og at de vedtatte etiske retningslinjene fungerer etter intensjonen."
Nestleder Øystein Djupedal til www.sv.no 16.desember 2004.

"Vil det være aktuelt å nedlegge et forbud mot norske investeringer i og handel med produkter fra Vest-Sahara?"
Bjørn Jacobsen, medlem av Utenrikskomiteen, til Utenriksminister Jan Petersen, Stortinget, 4. mai 2005.

"SV vil i perioden [...] støtte Polisarios kamp for et fritt Vest-Sahara."
Fra SVs valgprogram, 1997.

SV Oslo
"Oslo SV krever
-at Norge anerkjenner den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk som en selvstendig stat. Norge må legge press på Marokko, USA og på Frankrike, slik at saharawiene får realisert sitt legitime krav om selvbestemmelse.
-at Norge oppretter et forbud mot at norske selskaper investerer i, transporterer, eller handler med varer fra marokkanskokkuperte Vest-Sahara, og at Statens Petroleumsfond - Utland trekker seg ut av investeringer i selskaper som utnytter naturressursene i området.
-at regjeringen tar opp med Europakommisjonen at Norge er motstander av en fiskeriavtale i strid med folkeretten utenfor Vest-Sahara.
-at regjeringen arbeider for at bistanden til de saharawiske flyktningene økes, og gjøres mer stabil og forutsigbar.
-at Norge gjennom bilaterale forhold til andre land og i fora som FN og EU arbeider for tilslutning til kravet om menneskerettighetsmandat for MINURSO i FNs Sikkerhetsråd.
-at regjeringen tar opp menneskerettighetssituasjonen med marokkanske myndigheter, særlig respekt for saharawienes rett til å organisere seg, tale fritt og samles.
-at Marokko frigir politiske fanger.
-at Marokko åpner grensene til Vest-Sahara slik at det internasjonale samfunn kan få et innblikk i menneskerettighetssituasjonen i de okkuperte områdene.
-at Marokko river muren som går gjennom Vest-Sahara og trekker ut de ulovlige bosetningene."
Representantskapet til Oslo SV, 7.desember 2010
http://www.sv.no/SV-der-du-bor/Oslo/Nyheter/Frigjor-Afrikas-siste-koloni

”SV vil at Norge må bli sterkere, klarere og mer aktiv i sin støtte til saharawiene. Et mer aktivt internasjonalt politisk press er nødvendig for å få en rettferdig slutt på den alt for lange konflikten. Her har SV valgt side med de okkuperte, med saharawiene.”
Ingunn Gjerstad, www.sv.no, 15. august 2005.

SV Tromsø
"Tromsø SV ønsker at:
-Norge anerkjenner den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk (SADR).
-Norge trapper opp innsatsen for å forsvare saharawienes rett til selvbestemmelse.
-Norge tar opp rivingen av protestleiren og den påfølgende voldsbruken med marokkanske myndigheter, samtidig som det gis adgang til en FN-ledet granskning av hendelsen.
-Norge kjemper aktivt for å påvirke EU-landene til å ekskludere Vest-Sahara i en eventuell reforhandlet fiskeriavtale med Marokko.
-Norge legger press på medlemmene av FNs Sikkerhetsråd, særlig Frankrike, for å gi MINURSO mandat til å overvåke menneskerettighetsbrudd i de okkuperte områdene.
-Det gjennomføres en offisiell nordisk delegasjon til de okkuperte områdene.
-Norge trekker ut sine investeringer i selskaper som profiterer på folkerettsstridig næringsvirksomhet i de okkuperte områdene."
Årsmøtet, 5. februar 2011.

SV Andebu
"Det er vår plikt å hindre at norske selskaper blander seg inn i konflikter som denne."
Eva Ulland, nestleder, Sandefjords Blad, 21. januar 2003.

Sosialistisk Ungdom
I lys av de nylige krigshandlingene i Vest-Sahara fordømmer Sosialistisk Ungdom den marokkanske okkupasjonen av Vest-Sahara. Vi krever at:
-Norge tar til orde for å løslate politiske fanger, iverksette en reell overvåkning av menneskerettighetssituasjonen i området og en løsning som ender den ulovlige okkupasjonen.
-Regjeringen sørge for at det av norske aktører ikke drives næringsvirksomhet med marokkanske interesser i det okkuperte området.
Landsstyre, desember 2020. 

SU krever at regjeringen anerkjenner den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk som selvstendig stat.
Landsstyre, 29.-30. september 2007.

"Marokko undertrykker all politisk kamp mot okkupasjonen og nekter omverden innsyn i hva som skjer i de okkuperte områdene".
Kirsti Bergstø, leder, www.su.no, 21. august 2007.

Oslo SU
Oslo SU krever:
-Et fritt Vest-Sahara
-At det legges press på marokkanske myndigheterfor å løslate de 24 fangene og andre menneskerettighetsaktivister som er fengslet.
-At norske myndigheter står opp mot EUs fiskeriavtale
-At norske næringslivsaktører som er aktive i de okkuperte områdene trekker seg ut umiddelbart
-Mer fokus og handlingskraft rundt situasjonen i Stortinget og Regjeringen
Årsmøte, 3. mars 2013.

Bergen SU
"Bergen SU krever:
-At Marokko avslutter okkupasjonen.
-At Marokko omgående inngår i fredssamtaler om å finne en løsning på konflikten i tråd med saharawienes rett til selvbestemmelse.
-At norske myndigheter legger press på den marokkanske regjeringen for å løslate saharawiske politiske fanger.
-At norske myndigheter kommuniserer til EUs medlemsstater at det er uakseptabelt for EU å inngå handelsavtaler med Marokko dekkende de okkuperte områdene.
-At norske næringslivsaktører som er aktive i de okkuperte områdene trekker seg ut umiddelbart, spesielt rederiene Spar Shipping, Sea Tank Chartering, Green Reefers, samt fiskeriselskapet Sjøvik.
Bergen SU fordømmer Frankrike for dets fortsatt støtte til okkupasjonen."
Styremøte, 17. mars 2018.

Senterpartiet
"Senterpartiet ber om at Utenriksdepartementet legger større press på Marokko for at en offisiell norsk delegasjon kan reise til okkuperte Vest-Sahara for å samtale med ledende saharawiske menneskerettighetsaktivister.
Senterpartiet ber om at Utenriksdepartementet leter etter effektive metoder for å stanse det norske næringslivssamarbeidet med Marokko inne i de okkuperte områdene.
Senterpartiet krever at Norge følger den Afrikanske Union og formelt anerkjenner den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk.
Norge bør arbeide for at bistanden til de saharawiske flyktningene økes og gjøres mer stabil og forutsigbar."
Sentralstyremøte, 10. januar 2008.

Senterungdommen
"• Vest-Sahara må anerkjennes som selvstendig stat.
• Norge må ta en ledende rolle i et internasjonalt initiativ for å avholde folkeavstemning i Vest-Sahara og fastsette dato for denne.
• Norge må kreve at FN-observatører får komme inn i Vest-Sahara
• Norge skal legge press på EU for at de skal stoppe å støtte okkupasjonen av Vest-Sahara politisk og finansielt
• Norge må reagere sterkt på at EU inngår folkerettsstridige handelsavtaler for de okkuperte områdene med Marokko.
• Norge fraråder norsk næringsliv i Vest-Sahara, som ikke er i tråd med det saharawiske folkets rett til samtykke."
Internasjonalt program, landsmøte, 2022. 

"Senterungdommen krever:
At regjeringen må ta et tydelig standpunkt og kreve dato for avholdelse av folkeavstemningen i Vest Sahara.
At Norge må ta en ledende rolle i et internasjonalt initiativ for å avholde folkeavstemning i Vest-Sahara."
Landsstyre, 6. desember 2015.

”Senterungdommen krever nå at Norge anerkjenner Den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk som selvstendig stat”
Pressemelding, 3. mai 2005.

"Det finnes omfattende dokumentasjon på hvordan Marokko systematisk forfølger og arresterer menneskerettighetsaktivister og frihetskjempere fra Vest-Sahara."
Leder, Christina Ramsøy, www.senterpartiet.no, 12. november 2007.

”Senterungdommen krever at Norge anerkjenner Den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk som selvstendig stat. Norge bør gjennom sin stilling som fredsnasjon presse på for Vest-Saharas sak.”
Landsstyre, 1. april 2005.

Senterungdommen Nord-Trøndelag
”Nord-Trøndelag Senterungdom krever at Norge anerkjenner Vest-Sahara som selvstendig stat”.
Årsmøte, 18. oktober 2003.

Senterungdommen Akershus
”Akershus Senterungdom krever at norske myndigheter, med Norges ry som ’fredsnasjon’, engasjerer seg i konflikten, og legger press på Marokko og det internasjonale samfunn slik at den vestsahariske befolkning selv kan få bestemme over sitt lands fremtid slik de har krav på i henhold til Folkeretten.”
Årsmøte, 13. desember 2003.

Fremskrittspartiet Ungdom
"Fremskrittspartiets Ungdom:
-Berømmer regjeringens gode initiativer med å be Frankrike om å slutte å motarbeide menneskerettighetene i territoriet. Det bes om at denne innsatsen trappes opp.
-Ber om at Marokkos ulovlige okkupasjon av territoriet må opphøre snarest, slik at FN kan gjennomføre den planlagte folkeavstemningen som sharawiene har rett på.
-Ber UD om å forsvare folkeretten og trappe opp kritikken av Marokkos fortsatte, ulovlige tilstedeværelse i territoriet. UD må ytre tydeligere støtte til det som er et svært legitimt krav om selvstendighet, og til de fredelige midler som saharawiene benytter for å oppnå dette."
Landsstyre, 24. mars 2019.

"FpU støtter Saharawiene i deres frihetskamp for selvstyre og suverenitet. [...] FpU mener:
-Okkupasjonen av Vest-Sahara er ulovlig og må opphøre snarest.
-Norske myndigheter bør yte et sterkere press mot marokkanske og franske myndigheter."
Landsmøte, 9. april 2016.


FpU Hordaland, Rogaland, Agder
"Fremskrittspartiet Ungdom [Hordaland/Agder/Rogaland]:
-ber om at Marokkos ulovlige okkupasjon av territoriet må opphøre snarest, slik at FN kan gjennomføre den planlagte folkeavstemningen som saharawiene har rett på.
-berømmer Utenriksminister Brende og Søreides gode initiativer med å be Frankrike om å slutte å motarbeide menneskerettighetene i territoriet.
-ber UD om å forsvare folkeretten og trappe opp kritikken av Marokkos fortsatte, ulovlige tilstedeværelse i territoriet. UD må ytre tydeligere støtte til det som er svært legitimt krav om selvstendighet, og til de fredelige midler som benyttes for å oppnå dette."
Vedtatt av Hordaland FpU 2. desember 2017, Rogaland FpU 9. desember 2017 og Agder FpU 15. desember 2017.

FpU Agder
"Agder FpU:
-Berømmer regjeringens gode initiativer med å be Frankrike om å slutte å motarbeide menneskerettighetene i territoriet. Det bes om at denne innsatsen trappes opp.
-Ber om at Marokkos ulovlige okkupasjon av territoriet må opphøre snarest, slik at FN kan gjennomføre den planlagte folkeavstemningen som saharawiene har rett på.
-Ber UD om å forsvare folkeretten og trappe opp kritikken av Marokkos fortsatte, ulovlige tilstedeværelse i territoriet. UD må ytre tydeligere støtte til det som er svært legitimt krav om selvstendighet, og til de fredelige midler som saharawiene benytter for å oppnå dette."
Årsmøte, 17. november 2018.
 
Venstre
"Den marokkanske okkupasjonen er klart folkerettsstridig, og derfor har Statens pensjonsfond utland tidligere solgt seg ut av selskaper som har lett etter olje i Vest-Sahara. Venstre krever at denne praksisen også følges når det kommer til Total, hvor oljefondet investerte over milliarder ved utgangen av fjoråret. [...] Venstre krever at [...] Norske myndigheter legger økt press på FN for å rapportere på overgrepene som finner sted i territoriet."
Landsstyre, 7. november 2014. [Last ned]

"Venstre krev at Noreg anerkjenner den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk som sjølvstendig stat, og legg press på marokkanske og franske myndigheiter slik at saharawiane sitt legitime krav kan bli realitet."
Landsstyremøte, 24.-25. februar 2007.

"Venstre vil (...) auke den humanitære og politiske støtta til (...) POLISARIO i Vest-Sahara".
Arbeidsprogram, 1981-1985 og 1985-1989.

”Jeg tillater meg med dette å foreslå Mohammed Abdellaziz som mottaker av Nobel Fredspris 2002. Dette begrunnes med følgende: Mohammed Abdellaziz har gjennom sine 25 år som leder av den vest-sahariske frigjøringsbevegelsen Polisario bidratt til et avgjørende skifte fra geriljakrigføring til en forhandlet fredsløsning innen rammene av en fredsavtale mellom Marokko og Polisario.”
Trine Skei Grande, parlamentarisk leder, brev, februar 2002.

"Jeg lurer på om det er Brustad som er stum eller om det er Yara som er døv. En av delene må det jo være. Statsråden burde være såpass oppegående at det hadde ringt en liten bjelle eller to når et selskap skal inn i et okkupert område for å kjøpe naturressurser"
Trine Skei Grande, til Norwatch, 28. august 2008.

"Konflikten mellom Vest-Sahara og Marokko er en av de glemte konflikter i verden, men med ufattelig mye lidelse".
Anne Margrethe Larsen, Medlem av Stortingets Utenrikskomite, Vest-Agder Venstre, til NRK, 9. november 2007.

Unge Venstre
"Unge Venstre støtter frihetsforkjempernes krav om å avholde en fri, rettferdig og juridisk bindende folkeavstemning i Vest-Sahara om landets selvstendighet. Resultatet må respekteres av Marokko og det internasjonale samfunnet. I tillegg vil me auka presset mot Marokko som okkupasjonsmakt."
Landsmøte, 5.november 2023. 

"Unge Venstre krev at Noreg anerkjenner den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk som sjølvstendig stat, og legg press på marokkanske og franske myndigheiter slik at saharawiane sitt legitime krav kan bli realitet. "
Landsstyre, 16. desember 2006.

"Unge Venstres landsmøte ber regjeringen om å gi diplomatisk status til Polisario, frigjøringsorganisasjonen som kjemper mot okkupasjonsmakten i Vest-Sahara. Tidligere norske regjeringer har gitt diplomatisk status til andre frigjøringsorganisasjoner som også er anerkjent av FN. "
Landsmøte, 2007.

"Nå har vi med oss liberalere fra alle hjørner av kontinentet som vil ta med seg kravet om anerkjennelse hjem til sine respektive hovedsteder og bidra til å sette saken på dagsorden. Det er spesielt viktig nå med tanke på hvordan EU har vendt et blindt øye til situasjonen i Vest-Sahara og fornyet fiskeriavtalen med Marokko som gir EU-fiskere adgang til okkuperte havområder"
Boye Bjerkholt, internasjonal leder, www.ungevenstre.no, 22.april 2007. Se også meldinger 20.april 2007 og 22.april 2007.

"Uten å bruke en eneste krone klarte Støttekomiteen [for Vest-Sahara] å engasjere tusenvis av unge mennesker for Vest-Sahara-saken, og engasjementet smitter stadig flere. [...] Vest-Sahara er i aller høyeste grad blitt satt på dagsorden i Norge."
Lars-Henrik Michelsen, leder, til Flyktninghjelpens magasin På Flukt, 3/2007.

"Unge Venstre vil:
-at det skal avholdes en juridisk bindende folkeavstemming i Vest-Sahara om landets selvstendighet
-oppfordre norske næringslivsaktører til å avslutte handel med de okkuperte områdene og annen næringslivsaktivitet som bidrar til å opprettholde okkupasjonen
-øke bistanden til flyktningleirene der saharawiene bor"
Sentralstyremøte, 23. januar 2016.

Unge Venstre Oslo
”Nå er det på tide at Norge og EU setter press på FN for å tvinga Marokko ut av Vestsahara.”
Audun Rødningsby, nettsider, 4. juni 2003.
 

Unge Venstre-leder Sveinung Rotevatn og internasjonal leder Naomi Røkkum, sammen med saharawiske Sultana Khaya, 2012

 


Kristelig Folkeparti
Anerkjenne Vest-Saharas rett til folkeavstemning om egen selvstendighet.” Landsmøte, stortingsprogram 2021-25, landsmøte 29. april - 1. mai 2021.[last ned]

"KrF støtter retten til selvbestemmelse og uavhengighet for folket i Vest-Sahara"
Landsmøtet, partiprogram, 30. april-3. mai 2009.

”Norge støtter den frihetskampen Raftopris-vinner Daddach fører i Vest-Sahara. Da er det helt på tverke at et norsk firma samarbeider med okkupasjonsmakten Marokko”.
Kristian Helland, Ordfører i Bergen, til Bergens Tidende, 10. november 2002.

KrFU
"KrFU vil [...] Oppfordre norsk næringsliv om å avstå fra handel med ressurser fra de okkuperte områdene"
Landsstyre, 4. mars 2017.

"KrFU krever at Norge anerkjenner den saharawiske republikken og legger press på Marokko om å avholde en folkeavstemning om det saharawiske folkets selvråderett. Regjeringa må umiddelbart trekke all norsk virksomhet og oljefondets penger ut av landet. Norge skal ikke stjele ressursene til folket, og heller ikke være med å finansiere Marokkos okkupasjon."
Landsmøte, 18.oktober 2009.

”Det vil (…) være et skammelig svik mot det saharawiske folk, dersom de tidligere vedtakene blir forbigått og Vest-Sahara blir innlemmet som en del av Marokko. Her må Norge våge å vise vei, og si nei til USA og Frankrike sitt forslag. For Norge sin del må det være et mål å styrke og fatte vedtak som er i tråd med folkeretten”
Pressemelding, 26. juli 2002.

"KrFU krever:
-at Norge følger blant annet den Afrikanske Union og annerkjenner den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk som en selvstendig stat.
-at norske selskaper som er involvert i den ulovlige utvinningen av Vest-Saharas ressurser trekker seg ut av landet.
-at regjeringen følger opp tidligere innsats fra blant annet Kjell Magne Bondevik og legger press på Marokkos styresmakter for å gi saharawienes ytring-, og organisasjonsfrihet.
-at Marokko åpner grensene til Vest-Sahara slik at det internasjonale samfunn kan få et innblikk i menneskerettighetssituasjonen i de okkuperte områdene.
-at Marokko frigir alle politiske fanger.
-at bistand til de saharawiske flyktningene økes."
Landsstyremøte, 7.-9. desember 2007.

”Regjeringen har endelig trukket ut oljefondets investeringer i det omstridte selskapet Kerr-McGee, som opererer i Vest-Sahara. KrFU gratulerer Oljefondets etiske råd…”
Pressemelding, 7.juni 2005.

Miljøpartiet De Grønne
“De Grønne vil: […] Arbeide aktivt for å få slutt på okkupasjoner i strid med folkeretten, som Palestina og Vest-Sahara, og utrede kriminalisering av handel med selskaper og andre aktører som opererer i slike okkuperte områder, samt arbeide for at internasjonale observatørstyrker skal kunne være til stede og fritt rapportere om overgrep de er vitne til.”
Landsmøte, 25-28. mars 2021, [Last ned]

"Miljøpartiet De Grønne krever at:
-Fiskebåtredernes Forbund og bransjen forøvrig unngå å gjøre seg delaktig i folkerettsstridig ressursutnyttelse i okkupert område.
-Utenriksdepartementet offentlig og tydelig overfor franske myndigheter uttaler sin støtte til at MINURSO skal få et mandat til å rapportere på menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara, og at Frankrike støtter det samme.
-Norge anerkjenner Vest-Sahara og den Sahrawiske Arabiske Demokratiske Republikk (SADR) som sjølvstendig nasjon."
Landsstyret, 28. mars 2014.

Grønn Ungdom
"Grønn Ungdom krever at:
-Norge anerkjenner den Saharawiske arabiske demokratiske republikk (SADR) som selvstendig stat.
-Utenriksdepartementet uttaler sin støtte offentlig og tydelig overfor franske myndigheter til at MINURSO skal få et mandat til å rapportere om menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara, og at Frankrike må støtte det samme.
-Norge oppfordrer Marokko til å oppheve blokaden av Vest-Sahara og tillater parlamentarikere, journalister, menneskerettighetsaktivister og andre internasjonale observatører å bevege seg fritt i landet.
-EU avslutter fiskeavtalen med Marokko som gir fiskere fra EU rett til å fiske i Vest-Sahara.
-Norge og EU arbeider for full stans av all petroleumsrelatert aktivitet i Vest-Sahara.
-Statens Pensjonsfond Utland trekker seg ut av investeringer i selskaper som i strid med folkeretten har inngått avtaler om oljeleting og oljeutvinning i territoriet.
-Norge arbeider for internasjonale sanksjoner mot folkerettsstridig næringsvirksomhet i okkupert område.
Landsmøte, 8. mars 2015.

Rødt
Utvikle samarbeid med Vest-Sahara og Kurdistan, fremme tiltak mot okkupasjon og undertrykking og støtte kampen for selvstyre og demokratiske rettigheter. Støtte alle bevegelser som slåss for nasjonale, sosiale og demokratiske rettigheter.” Landsmøte 4. - 7.mars 2021 [Last ned]

"Rødt berømmer den norske regjeringen for å ha tatt dette spørsmålet med franske myndigheter. Nå må norske myndigheter trappe opp dette arbeidet sammen med våre nærmeste allierte i Nord-Europa. Rødt forventer at norske myndigheter krever at Marokko umiddelbart løslater saharawiske politiske fanger, og at den planlagte folkeavstemningen i Vest-Sahara blir gjennomført."
Landsstyre, 1-3 november 2019 [Last ned].

"Rødt ber Regjeringen om:
-å aktivt forsvare fengslete saharawiske menneskerettighetsforkjempere idet Marokko skal opp til behandling i Menneskerettighetsrådet i Genève i mai 2012.
-å tydeligere gi uttrykk for sin støtte til saharawienes rett til frihet fra okkupasjon.
-å være en tydelig forsvarer av saharawienes sak og folkerettslige prinsipper om folks selvbestemmelse overfor Marokkos næreste allierte, som Frankrike og Spania.
-å anerkjenne Vest-Sahara-republikken slik den Afrikanske Union har gjort.
-å sikre at verken norske næringslivsintersser eller norske finansinstitusjoner støtter opp om virksomheter som er innordna Marokkos koloniseringa av Vest Sahara."
Uttalelse fra landsmøte 6-8 mai 2012.

"Landsmøtet i Rødt krever at den norske regjeringen snarest går ut med en anerkjennelse av Den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikken (SADR), den siste kolonien på det afrikanske kontinentet, og oppretter diplomatiske forbindelser med Polisario."
Landsmøte, 2. juni 2008. [Last ned]

Rød Ungdom
"Rød Ungdom berømmer den norske regjeringen for å ha tatt dette spørsmålet med franske myndigheter. Nå må norske myndigheter trappe opp dette arbeidet sammen med våre nærmeste allierte i Nord-Europa. Rød Ungdom forventer at norske myndigheter krever at Marokko umiddelbart løslater saharawiske politiske fanger, og at den planlagte folkeavstemningen i Vest-Sahara blir gjennomført."
Landsstyremøte, 23-25. november 2018.

"Raud Ungdom krever at MINURSO får plikt til å rapportere om brot på menneskerettar"
Landsmøtet, 3-6. april 2014.

"Raud Ungdom krever at fangane slipp fri, og at det internasjonale samfunnet omsider støtter det saharawiske folket i kampen for den sjølvstenda dei har krav på"
Landsstyremøte, 19.-21. oktober 2012.

Rød Valgallianse
”… akkurat i dag, når det er stor festivitas i samband med at venner av tidlegare USA-president Carter hyllar Noreg med ein statue for den norske diplomatiske innsatsen i konflikten mellom PLO og Israel, er det grunn til å spørje om Noreg har ein sjølvstendig utanrikspolitikk i sånne spørsmål, eller om den norske regjeringa berre tilsynelatande spelar ei sånn rolle. Da Irak gjekk til angrep på Kuwait i si tid, var Noreg raskt ute med reaksjonar. I Vest-Sahara handlar det om ein okkupasjon som har vara i over 18 år. (…) Vil den norske regjeringa sjølv ta initiativ til eller støtte forslag som andre land reiser om å iverksette anten blokade eller andre økonomiske sanksjonar mot Marokko dersom ikkje landet blir med på å gjennomføre FNs fredsplan for Vest-Sahara innan den fristen som generalsekretæren har fått, 15. juli?”
Erling Folkvord, leder, til Utenriksminister Bjørn Tore Godal, Stortinget, 18. mai 1994.

Ågot Valle (SV) og Marit Nybakk (Ap), medlemmer av Utenrikskomiteen
"Norge må nå intensivere støtten til FNs bestrebelser på å løse Vest-Sahara-saken, som nå har store humanitære konsekvenser med over 150.000 saharawier i flyktningleire."
Leserinnlegg i Dagsavisen, 24. april 2007

Nordhordland KrFU, UH, UV
"Det er både folkerettslige, politiske og etiske grunner til at man bør la være å delta i næringsliv i territoriet. Vest-Sahara er det eneste stedet i verden hvor UD fraråder at norsk næringsliv lar seg engasjere. Det er tverrpolitisk enighet i spørsmålet i Norge".
Leserinnlegg, Avisa Nordhordland, 11. januar 2017.

Etikkrådet ved Statens Pensjonsfond Utland
“Okkupasjonen av Vest-Sahara er i strid med FNs regler og vedtak"
Tilrådning, 12. april 2005. 

Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)
"Norge bør kreve at saharawiske studenter fritt skal få uttrykke sine ønsker om et selvstendig Vest-Sahara, uten å måtte frykte for sin sikkerhet eller fremtidige studieplass. Norge bør kreve at Marokko snarest avslutter sin ulovlige okkupasjon av Vest-Sahara, slik at saharawiere i okkupasjon og i eksil kan få bygge seg en ny framtid i et fritt hjemland. Norge bør sette et eksempel ved å ha diplomatisk representasjon fra Vest-Sahara i Norge."
Årsmøte, 6. november 2007.

”Spesielt vil SAIH berømme Polisario sin evne til å bidra konstruktivt i fredsprosessen, nå sist ved å gi sin tilslutning til det siste fredsinitiativet fra FN, den såkalte Baker II planen. Marokko har til nå kontant avvist planen. SAIH vil på det sterkeste oppfordre Marokko til å bidra til en løsning av konflikten, ved å tilslutte seg Baker-II-planen og dens prinsipp om folkeavstemming over fremtiden til Vest-Saharas territorium.”
Årsmøte, 26. oktober 2003.

”På bakgrunn av manglende norsk reaksjon overfor Marokkos okkupasjon er det grunn til å spørre seg hvor langt Norge ville strekke seg for å gi Irak en ’løsning som alle parter kan akseptere og etterleve’ dersom Kuwait ble okkupert på nytt.”
Årsmøte, oktober 2002.

Norsk Studentorganisasjon
"Norsk studentorganisasjon (NSO) støtter saharawiske studenters kamp for
grunnleggende rettigheter. Studenter fra Vest-Sahara må få sin rett til å ytre seg, til å
organisere seg, til å ikke bli undertrykket eller diskriminert, og få rett til en studiehverdag uten overvåkning og kontroll. NSO mener at norske myndigheter og næringsvirksomhet aktivt må protestere overfor marokkanske myndigheter når saharawiske studenter fengsles."
Sentralstyret, 14. september 2019.

"Norsk Studentorganisasjon ønsker å vise sin støtte til studentenes kamp mot menneskerettighetsbrudd og for studentrettigheter for saharawier. Saharawiske studenter må få sin rett til å ytre seg, til å organisere seg, til å ikke bli undertrykket eller diskriminert, og få rett til en studiehverdag uten politiovervåkning og kontroll. Vi krever lik rett til utdanning, og at overgrepene mot studentene må opphøre.
NSO mener at norske myndigheter og FN må aktivt arbeide for at slike brudd ikke fortsetter, og ikke la verdenssamfunnet feie overgrepene under teppet. Vest-Sahara skal ikke lenger forbli en glemt konflikt."
Landsstyret, 29. september 2012.

Studentenes Landsforbund
”Saken om Vest-Saharas framtid er ikke avgjort. Norge har med sin plass i Sikkerhetsrådet en mulighet til å fjerne de siste restene av kolonitiden. Vår jobb er å overbevise og påvirke de norske myndighetene til å ta den riktige beslutningen”.
Johannes Fjose Berg, leder, til Under Dusken,10/2002.

Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund
-Stand in solidarity with Sahrawi students in the occupied Western Sahara and Morocco;
-Condemn the use of violence against student activists in the struggle for self-determination, democratic change and a better future for their people;
-Support the Sahrawi students in their struggle for student rights, academic freedom, right of assembly and freedom of speech;
Felles landsstyremøte, uttalelse, 30.november-1. desember 2007.

Norsk Studentunion
"Det undertrykte Vest-Sahara har i dag ingen egne universiteter, og saharawiske studenter møter på uholdbar diskriminering på universitetene hos okkupasjonsmakten Marokko. NSU krever lik rett til utdanning, og overgrepene mot studentene må opphøre nå!"
Norsk Studentunion, Landsting, 19. april 2009.

Studenttinget NSU-Ås
"Studenttinget NSU-Ås fordømmer Marokkos overgrep i det okkuperte Vest-Sahara, og krever at menneskerettighetene respekteres. Vi oppfordrer den norske regjering til å legge press på den marokkanske regjeringen for at Vest-Sahara skal bli fritt. Vi krever også at Marokko respekterer saharawiske studenters rett til bevegelses-, ytrings og organisasjonsfrihet, og at studenter i fengsel får mulighet til å studere og ta eksamener. Studenttinget NSU-Ås krever videre øyeblikkelig frigjøring av Vest-Saharas politiske fanger, og at FNs resolusjoner om sahrawienes rett til selvbestemmelse blir fulgt."
Studenttinget på Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, resolusjon, 19. november 2007.

Studentparlamentet i Oslo
"Saharawiske studenter må få sin rett til å ytre seg, til å organisere seg, til å ikke bli undertrykket eller diskriminert, og få rett til en studiehverdag uten politiovervåkning og kontroll. Studentparlamentet mener derfor at norske myndigheter må bli mer proaktiv for å sikre at slike brudd ikke fortsetter, og ikke la verdenssamfunnet feie det under teppet – Vest-Sahara skal ikke lenger forbli en glemt konflikt!"
Arbeidsutvalget, 4. mars 2009.

"Universitetet i Oslo må sørge for at sin aktivitet ikke bidrar til å forlenge okkupasjonen, men heller legger press for at en rettmessig folkeavstemning om uavhengighet avholdes i Vest Sahara, til støtte for studentene som rammes av okkupasjonen. Studentparlamentet ved UiO mener den 40-år lange okkupasjonen av Vest-Sahara må opphøre. Universitetet i Oslo må sørge for at sin aktivitet ikke bidrar til å forlenge okkupasjonen, men heller legger press for at en rettmessig folkeavstemming om uavhengighet avholdes i Vest-Sahara."
Uttalelse, 2015. [Last ned]

Studentparlamentet i Bergen
"Saharawiske studenter, og det saharawiske folk, skal få kjempe fredelig for grunnleggende rettigheter, på lik linje med alle andre, uten å bli straffet for det.
Norske myndigheter og Universitetet i Bergen aktivt skal protestere overfor marokkanske myndigheter, når saharawiske studenter fengsles av politiske årsaker.
Universitetet i Bergen skal kreve at saharawiers rettigheter blir ivaretatt i framtidige samarbeid med marokkanske myndigheter, all den tid regjeringen i Marokko undergraver disse rettighetene."
Uttalelse, 28. okt 2019.

"Hvorfor får det bergenske rederiet Sea Tank besøke Vest-Sahara og ikke vi? Når vi forteller folk i Vest-Sahara at de norske rederiene er fra Bergen, sier vi det med en flau smak i munnen."
Håkon Randgaard Mikalsen og Eirik Lie Reikerås, Studentparlamentet i Bergen, kronikk i Bergens Tidende, 30 januar 2017.

Studentersamfundet i Trondhjem
"Studentersamfundet i Trondhjem samlet til samfundsmøte 14.03.2009 krever at
-Marokko følger FNs menneskerettighetskonvensjon, stopper torturen og respekterer ytrings-, organisasjons- og bevegelsesfriheten i Vest-Sahara.
-At alle norske selskaper skal avslutte sitt samarbeid med marokkanske myndigheter eller selskaper i okkuperte Vest-Sahara.
-At Marokko lar FN få gjennomføre folkeavstemmingen om Vest-Saharas status, slik partene ble enige om i 1991.
-At staten Norge annerkjenner Vest-Sahara."
Samfundsmøte, 14. mars 2009.

Studenttinget, NTNU
"The Student Parliament of NTNU wants to express solidarity with the students of Western Sahara in their struggle for independence, a democratic and just society and human rights”.
Resolusjon, 2002.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
"Barne- og Ungdomstinget ber om at menneskerettighetsovergrepene må opphøre og krever derfor at UD må jobbe for: 
-en uavhengig, upartisk, omfattende og vedvarende overvåkning av menneskerettighetene, både i Vest-Sahara og i flyktningeleirene, ved at en slik mekanisme inkluderes i MINURSOs mandat. Dette innebærer at Frankrike må utfordres på vetoet de legger ned mot en slik inkludering hvert år i FNs Sikkerhetsråd
-at det sarahawiske folkets folkeavstemning avholdes umiddelbart, i lys av folkets fundamentale og klare rett til selvbestemmelse.
-at ulovlig handel med Marokko, som inkluderer Vest-Saharas naturressurser opphører. Norsk næringsliv bør sanksjoneres ved slik ulovlig handel med Marokko."
Barne- og Ungdomstinget, 25. april 2015.

Nei til EU
"Nei til EU fordømmer EUs sabotasje av FNs fredsarbeid gjennom sitt tyvfiske i Vest-Sahara. Vi appeller til norske myndigheter om å ta opp dette folkerettsovergrepet med allierte i Europa. Kortsiktige økonomiske interesser skal ikke trumfe et klart og tydelig forsvar for de mest grunnleggende rettighetene til et okkupert, fordrevet og undertrykket folk."
Styre, 24. mai 2014.

Ungdom mot EU
"Ungdom mot EU:
-fordømmer tilnærmingen som Frankrike og EU har til Vest-Sahara-saken.
-krever en full stans på EUs folkerettsstridige fiske i og handel med Vest-Sahara all den tid territoriet er okkupert av Marokko – og uavhengig av hva --EU-domstolen måtte konkludere med i november 2016.
-ber franske myndigheter om å støtte grunnleggende menneskerettigheter i Vest-Sahara."
Landsstyret, 20. november 2016.

"Gjennom handelsavtaler med Marokko støtter EU opp om den folkerettsstridige okkupasjonen av Vest-Sahara, rasering av landets naturressurser og grov undertrykkelse av Vest-Saharas folk. EUs handelsrelasjoner med Marokko skiller seg fra både USAs og EFTA-landenes tilnærming til Marokko-handel, som alle spesifikt utelukker okkuperte områder av Vest-Sahara fra handelsavtalene. Ungdom mot EU mener at vestlige land har et ansvar for å føre en solidarisk politikk med alle land, og å ikke bidra til å skape eller opprettholde konflikter i verden. EU har vist gang på gang at de setter økonomiske interesser foran menneskerettigheter, fred og demokrati."
Årsmøtet, politisk plattform, 18-20. januar 2013.

"Gjennom folkeretten er EU forplikta til ikkje å anerkjenne denne okkupasjonen, og til å støtta avkoloniseringa av Vest-Sahara. Men i praksis skjer det motsette: EU lønnar Marokko for deira ulovlege utbytting av eit naboland. (...) Noreg har sidan 2006 krevd at fiskeriavtalane ikkje skal gjelde for havområda som tilhøyrer Vest-Sahara. Så langt har EU ikkje lytta, men me kan ikkje gi opp. Utbyttinga av Vest-Sahara må ta slutt!"
Sigrid Z. Heiberg, leder, Ny Tid, 15. mai 2009.

Flyktninghjelpen
"Hvis FN skal kunne føre sin opprinnelige linje videre - retten til selvbestemmelse - er det avgjørende at FN ikke overlater dette til partene. Fordi Marokko er jo i utgangspunktet en langt sterkere part enn saharawiene"
NRK Radio Dagsnytt, 27 apr. 2017.

"Saharawiene i Vest-Sahara er midt inne i en Kafta-prosess, der okkupantmakten Marokko har regien med direkte eller indirekte støte fra Frankrike, Spania og et USA som ser en anen vei. Bare verdenssamfunnet kan sørge for at sirkelen brytes."
Perspektiv, kommentar, 01/2012.

"Saharawiene fortsetter å kreve en internasjonal, permanent overvåkning av menneskerettighetene gjennom en utvidelse av mandatet til FN-operasjonen i området. Men stormakten Frankrike, som flere steder har påtatt seg rollen med å lære afrikanske stater å respektere menneskerettighetene, har i Sikkerhetsrådet nektet FN å overvåke de samme rettighetene i den okkuperte delen av Vest-Sahara."
Flyktningregnskapet 2013.

"The Norwegian Refugee Council believes the time has come for a vigorous international campaign for the rights of the Sahrawi refugees to an honourable, durable and sustainable return to their homeland. Neglect of the needs and rights of the Sahrawi people by the UN and the international community risks destabilisation of the entire region, further war, displacement and migration. First, however, there needs to be an increased and predictable provision of humanitarian aid to the Sahrawi refugees in Algeria."
I Forced Migration Review, januar 2007.

Fellesrådet for Afrika
"Fellesrådet for Afrika støtter en fullstendig avkolonisering av det afrikanske kontinent. Marokko må avslutte sin folkerettsstridige okkupasjon av Vest-Sahara og la det saharawiske folk få innfridd sin legitime rett til selvbestemmelse."
Årsmøte, 27. august 2020 (eller last ned)

Norges Kristelige Studentforbund
"Norges Kristelige Studentforbund (NKS) fordømmer Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara. (...)
NKS tar avstand fra Marokkanske myndigheters målrettede trakassering og ydmykelse av det saharawiske folket, og anser dette som direkte brudd på menneskerettighetene. NKS tar også avstand fra Marokkos utallige voldshandlinger i Vest-Sahara og støtter de saharawiske gruppene som velger å kjempe sin legitime frigjøringskamp med fredelige midler.
NKS fordømmer internasjonale selskaper som det franske oljeselskapet Total, som i samarbeid med Marokkanske myndigheter, profiterer på konflikten med å utnytte naturressursene i området. Vi krever at norske myndigheter trekker oljefondet ut av investeringer som direkte bidrar til okkupasjonen og i stedet støtter fredelige aktiviteter som bidrar til frigjøringen for det saharawiske folk. NKS appellerer til verdenssamfunnet til å legge press på Marokkanske myndigheter og jobbe med fredelige midler for friheten til Vest-Sahara."
Landsstyret, 20. sept 2014 [Last ned].

Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF), Changemaker, EL og IT Forbundet, Europeisk Ungdom, Fagforbundet, Fagforbundet Ung, Fellesforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Fellesrådet for Afrika, FN-sambandet, Forum for Utvikling og Miljø, FO-studentene, Fremskrittspartiets Ungdom, Grønn Ungdom, Handel og Kontor i Norge, Human-Etisk Forbund, Humanistisk Ungdom, Høyres Studenter, Industri Energi, Industri Energi Ung, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, International Commission of Jurists - Norge, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), KFUM-KFUK Global, Kirkens Nødhjelp, KrFU, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Mental Health and Human Rights Info, NNN Ungdomsutvalg, Norges Blindeforbunds Ungdom, Norges Bygdeungdomslag, Norges Fredslag, Norges Kristelige Studentforbund, Norges Sosiale Forum, Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Folkehjelp, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Norsk Studentorganisasjon, Norsk Tjenestemannslag (NTL), Operasjon Dagsverk, Press, Raftostiftelsen, Re:Act, Rød Ungdom, SAIH, Senterungdommen, Sjømannsforbundet, Sosialistisk Ungdom, Stefanusalliansen, Støttekomiteen for Vest-Sahara, Ungdom mot EU, Unge Høyre, Unge Venstre
"Det er tverrpolitisk enighet i Norge om at saharawienes uomtvistelige rett til selvbestemmelse må respekteres og at Norge ikke anerkjenner Marokkos anneksjon av territoriet. Nå som Norge skal inn i FNs Sikkerhetsråd på nytt, appellerer de undertegnede organisasjoner om en like framoverlent, tydelig, folkerettsbasert posisjon som den gang Norge sist satt i Sikkerhetsrådet. […] 
De undertegnede organisasjonene ber Regjeringen om:
-Å innta en ledende rolle for å forsvare menneskerettigheter i Vest-Sahara ved å be Marokko om å løslate menneskerettighetsforkjempere som sitter urettmessig fengslet, 
-Å ta initiativer i FNs Sikkerhetsråd for en permanent overvåking av menneskerettighetene i Vest-Sahara, og at territoriet åpnes for FNs spesialrapportører;
-Å avvise forsøk fra Marokkos allierte i FNs Sikkerhetsråd på å tvinge igjennom en løsning på konflikten som ikke er basert på selvbestemmelsesretten;
-Å følge det gode eksempelet fra tidligere utenriksminister Petersen og aktivt informere norske selskaper med interesser i Vest-Sahara om norske næringslivsråd, og å anmode alle eksportører av norsk gass om å avstå fra salg til marokkanske interesser i de okkuperte områdene;
-Å videreføre den tydelige posisjonen om at Norge ikke anerkjenner Marokkos okkupasjon av territoriet."
Brev til Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide, 01.12.2020

AUF, Changemaker, Fellesrådet for Afrika, FO-studentene, FN-sambandet, FN-studentene, Fremskrittspartiets Ungdom, Grønn Ungdom, Høyres Studenter, Industri Energi Ung, KFUK-KFUM Global, Kristelig Folkepartis Ungdom, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Norges Kristelige Studentforbund, Norsk Målungdom, Norsk Studentorganisasjon, Press - Redd Barna Ungdom, Raftostiftelsen, Rød Ungdom, SAIH, Senterungdommen, Sosialistisk Ungdom, Unge Høyre, Unge Venstre
"Ingen løsning av Vest-Sahara-konflikten vil være bærekraftig om den ikke tar høyde for de legitime aspirasjonene til Vest-Saharas folk. Dette kan bare skje gjennom en fri, demokratisk folkeavstemning arrangert av FN, og på bakgrunn av den identifikasjon av stemmeberettigede som FN allerede har konkludert. Å unnlate å stå tydelig opp for et folk som bruker fredelige midler og internasjonale domstoler til forsvar for sin legitime sak, sender et uheldig signal om at fredelige metoder for konfliktløsning ikke lønner seg."
Brev til Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide, 25. mai 2018.

Raftostiftelsen, Flyktninghjelpen, Fellesrådet for Afrika, Amnesty International Norge, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Norsk PEN, Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond, Menneskerettighetshuset, Den norske Helsingforskomité, International Society for Health and Human Rights, Norges Fredslag, Framtiden i våre hender, Involve Yourself-kampanjen, Den norske Tibet-komité, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Arbeidernes Ungdomsfylking, Unge Venstre, Rød Ungdom, Senterungdommen, Fremskrittspartiets Ungdom, Unge Høyres Landsforbund, Sosialistisk Ungdom, Kristelig Folkeparti Ungdom, Industri Energi, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Norsk Studentunion, Studentenes Landsforbund, Elevorganisasjonen i Norge, Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Studentparlamentet ved Folkehøgskolen i Lillehammer, Studentparlamentet ved Folkehøgskolen i Nord-Trøndelag, Studentdemokratiet ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger, Attac Norge, Palestinakomiteen i Norge, Folkereisning mot Krig, Bamble Internasjonale Forening, Ungdomshuset Tvibit, Unge Kunstneres Samfund, Støttekomiteen for Vest-Sahara
"The growing and quite understandable frustration and despair witnessed among Sahrawi youth and students today, and the brutality with which the Moroccan police chooses to respond to it, risk causing further conflict, violent confrontations and disruption in both Morocco and Western Sahara. We therefore strongly urge the Moroccan authorities to do its outmost to protect the rights of all students enrolled at Moroccan universities, particularly the Sahrawi minority, by: 
-guaranteeing their physical security
-protecting and promoting their freedom of expression, movement, association and assembly
-prosecuting all those deemed to be responsible for these attacks and take appropriate action to prevent it from recurring
-ensuring the immediate and unconditional release of those students who have already been arrested for political reasons, as well as of all those who have been temporarily detained, and are currently awaiting trials, in the cities of Agadir, Marrakech, Rabat and Casablanca.
Finally, we urge the Moroccan government to address the underlying legitimate grievances of the Sahrawi students by respecting Human Rights in occupied Western Sahara and allowing for a free, fair and transparent referendum on independence in the occupied territory."
Brev til den marokkanske innenriksministeren, 23. mai 2007.

Amnesty International Norway, Mellomkirkelig Råd, Den norske advokatforening, Stiftelsen Menneskerettighetshuset, Juss-Buss, LNU, Den norske Helsingforskomité, Det norske menneskerettighetsfond, Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, Redd Barna, Støttekomiteen for Vest-Sahara, Stefanusalliansen.
"We urge the Norwegian government, at the Human Rights Council and General Assembly to call for:
• A resolution on Western Sahara, addressing freedom of speech, assembly and association, and requiring that imprisoned human rights defenders are either afforded fair trials in keeping with the highest international norms or that they are released.
• Greater protection of, and support for, Saharawi human rights defenders, and that the Moroccan authorities respect their right to work without impediment.
• A strengthening of the mandate of MINURSO in order to entrust it with a human rights monitoring function.
• Morocco to allow foreign observers, journalists, parliamentarians and others free and unimpeded access to the occupied areas of Western Sahara.
• The truth about the "disappeared" Saharawis to come to light, and that meaningful reparation be offered those bereaved."
Brev fra NGO-Forum for Menneskerettigheter til Utenriksdepartementet, 2011.

Amnesty International Norge, LO, Mellomkirkelig Råd, Stiftelsen Menneskerettighetshuset, Den norske advokatforening, Human-Etisk Forbund, Norsk Organisasjon for Asylsøkere, Norsk P.E.N., Norsk Folkehjelp, Psykologforeningen, Redd Barna, Den norske Helsingforskomité, Flyktninghjelpen, Den norske Tibetkomité
”Tidligere støttet Norge frigjøringsbevegelser i Eritrea, Namibia og Øst-Timor. Til forskjell fra dette, har Norge utvist en likegyldig holdning til Vest-Sahara. For å være koherent og konsekvent, og for å opprettholde sin troverdighet som beskytter av folkeretten, bør Norge insistere på at de samme reglene bør gjelde i Vest-Sahara som i tidligere tilfeller. Å ikke gjøre dette, vil undergrave FNs evne og troverdighet som et instrument for fredelig konfliktløsning.”
Brev fra NGO-Forum for Menneskerettigheter til norske myndigheter, 22. januar 2002
www.nhc.no/php/files/documents/NGO-forum/2002/Innspill%20UNSecCoun.pdf

Amnesty-gruppen ved RCNUWC, Attac Bergen og Hordaland, AUF, Fellesrådet for Afrika, FN-Sambandet i Norge, Foreningen for saharawier i Norge, Framtiden i våre hender, Industri Energi, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Kirkens Nødhjelp, KrFU, Naturvernforbundet, Norges Fredslag, Norges Kristelige Studentforbund, Norsk Målungdom, Miljøpartiet de Grønne, Raftostiftelsen, Rødt Jæren, SAIH, Senterungdommen, Studentorganisasjonen for Aktivisme og Kunnskap, Støttekomiteen for Vest-Sahara, UB Saharawi, Ungdomshuset Tvibit, Unge Venstre, Ungdom mot EU
"EU har en rettlig og moralsk forpliktelse for å stoppe å undergrave FNs fredsprosess i Vest-Sahara, ved å respektere saharawienes rett til selvbestemmelse over deres land og ressurser. Vi ber Europakommisjonen om å øyeblikkelig stanse alle lisenser til EU-fartøy som fisker i Vest-Saharas farvann, og vi ber om at ingen ytterligere fiskerioperasjoner finner sted i Vest-Sahara inntil en fredelig løsning på konflikten er blitt funnet"
Brev til Europakommisjonen, 28. september 2010.

Raftostiftelsen, Fellesrådet for Afrika, Norsk Folkehjelp, SAIH, Attac Norge, Utdanningsforbundet, Latin-Amerikagruppene i Norge, Studentenes Landsforbund, AUF, SV, Senterungdommen
"The Moroccan authorities have responded to these peaceful demonstrations with brutal repression, thus violating the most fundamental human rights principles of the right to demonstrate and freedom of expression."
Brev til norske myndigheter, 6. juli 2005. [Last ned]

AUF, Counteract TV, Fremskrittspartiets Ungdom, Industri og Energis Ungdomsutvalg, Kristelig Folkepartis Ungdom, Norsk Målungdom, Norsk Studentunion, Rød Ungdom, Senterungdommen, Sosialistisk Ungdom, SAIH, Støttekomiteen for Vest-Sahara, Unge Høyre, Unge Venstre
"Vi krever at Norge
• klargjør overfor norsk, marokkansk og saharawisk offentlighet at Marokkos okkupasjon og anneksjon av Vest-Sahara er ulovlig og uakseptabel.
• utøver sin innflytelse mer proaktivt for å oppnå en løsning som fullt ut respekterer saharawienes fundamentale rett til selvbestemmelse og mulighet for uavhengighet.
• gjenopptar forsøket med å sende en offisiell nordisk delegasjon til de okkuperte områdene for å samtale med ledende saharawiske menneskerettighetsaktivister. Norge bør også protestere kraftig mot at Marokko tre ganger tidligere har nektet de nordiske ambassadene å gjennomføre et slikt besøk.
• arbeider for at Marokko stopper overgrepene og respekterer menneskerettighetene i det okkuperte Vest-Sahara, særlig overfor barn, ungdommer og studenter.
• arbeider for at Marokko etterforsker overgrepene mot saharawiske studenter ved lærestedet i Marrakech i april/mai i år, og rettsforfølger de som står bak.
• arbeider for at saharawiske politiske fanger i marokkanske fengsler løslates og at sannheten om de over 520 ”forsvunne” saharawiene kommer fram.
• følger den Afrikanske Union og formelt anerkjenner den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk. Et første skritt i den retningen bør være å gi Polisario diplomatisk status i Norge.
• oppfordrer Marokko til å oppheve blokaden av Vest-Sahara og tillater parlamentarikere, journalister, menneskerettighetsaktivister og andre internasjonale observatører å bevege seg fritt i landet.
• arbeider for at FN-styrken MINURSO får utvidet mandat til også å gjelde overvåkning og rapportering av brudd på menneskerettigheter.
• søker å arbeide for et internasjonalt forbud mot økonomisk samkvem med marokkanske og internasjonale næringslivsinteresser i okkupert område.
• arbeider for at bistanden til de saharawiske flyktningene økes betydelig og gjøres mer stabil og forutsigbar, både gjennom norsk bilateral bistand men også gjennom FN.
• yter økt økonomisk bistand over statsbudsjettet for å styrke humanitær og statsbyggende hjelp til saharawiene.
• bidrar til å sikre finansiering av tillitsbyggende tiltak for å legge til rette for fremtidig repatriering av flyktningene."
Brev til Utenriksminister Jonas Gahr Støre, 6. november 2008.

Fremskrittspartiets Ungdom, Kristelig Folkepartis Ungdom, Senterungdommen, Unge Venstre, Arbeidernes Ungdomsfylking, Sosialistisk Ungdom, Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Fremtiden i Våre Hender, Human-Etisk Forbund, Norsk Studentunion, Studentenes Landsforbund, Samarbeidsutvalget for Øst-Timor og Indonesia, Max Havelaar, Fellesrådet for Afrika, Foreningen for internasjonale vann- og skogstudier, Forum for Utvikling og Miljø, PRESS-Redd Barna Ungdom, Latin-Amerika-gruppene i Norge, Changemaker, Kristent Fredslag, Raftostiftelsen, Attac Norge, Operasjon Dagsverk
”Jeg krever at TGS-NOPEC øyeblikkelig skal annullere sin kontrakt med det amerikanske oljeselskapet Kerr-McGee og avlyse videre undersøkelser. Jeg krever videre at resultatene fra undersøkelsene som allerede er foretatt skal overleveres til Vest-Saharas eksilregjering, sammen med en offentlig beklagelse til det saharawiske folk. TGS-NOPECs største aksjonær er Folketrygdfondet. Vi vil ikke la vår trygdeordning finansieres av en ulovlig okkupasjon.”
Underskriftskampanje mot det norske selskapet TGS-Nopec, vinteren 2002/2003.

Amnesty International Norge, Raftostiftelsen, Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Studentenes Landsforbund, Menneskerettighetshuset, Fellesrådet for Afrika, SAIH, Framtiden i våre hender, Forum for Utvikling og Miljø, Den norske Helsingforskomité, Utdanningsforbundet, Fagforbundet for industri og energi, Arbeidernes Ungdomsfylking, Senterungdommen, Unge Venstre, Fremskrittspartiet Ungdom, Unge Høyres Landsforbund, Sosialistisk Ungdom, Rød Ungdom, Ungdomshuset Tvibit, Palestinakomiteen Tromsø, Attac Norge, Det norske råd for kurdernes rettigheter, Den norske Tibet Komité, Norges Fredslag, Folkereisning mot krig, Den norske Burmakomité
"The undersigned organizations wish to appeal to the government of Morocco to return Daddach’s passport to him and allow him to travel to Norway to participate in the Rafto anniversary celebrations. We sincerely believe that failing to do so would further damage Morocco’s reputation internationally and detract from the image of a country intent on ending entrenched practices of authoritarianism and oppression of voices of dissent."
Brev til Marokkos innenriksminister, om å gi Raftoprisvinner Sidi Mohammed Daddach tilbake hans pass, 2. november 2006.

Raftostiftelsen
”Styret i Raftostiftelsen har besluttet å tildele Thorolf Raftos minnepris for 2002 til Sidi Mohammed Daddach, Vest-Sahara. Raftostiftelsen ønsker med denne prisen å støtte saharawienes kamp for menneskerettigheter og selvbestemmelse.”
Raftostiftelsen, 27. oktober 2002.

"Det er helt uakseptabelt at denne handelen med Vest-Sahara fortsetter til tross for tydelige råd fra norske myndigheter, gjentatte oppfordringer fra Raftoprismottaker Daddach og flere oppslag i Bergens Tidende. Vi ber på sterkeste rederiene ta innover seg hva de bidrar til og stanse all handel med Vest-Sahara umiddelbart. Det er ikke lenger mulig å stikke hodet i sanden".
Jostein Kobbeltveit, daglig leder, i Bergens Tidende, 10. februar 2017.

”Stadig kommer det alarmerende meldinger fra Vest-Sahara om arrestasjoner, tortur i fengslene og politisk motiverte dommer. Kritikere av regimet får ikke pass og nektes utreise. Forfølgelsen av fredelige opposisjonelle som taler mot Marokkos overherredømme i Vest-Sahara forblir en vanærende plett på Marokkos rulleblad.”
Arne Lynngård, styreleder, i Bergens Tidende, 20. oktober 2003.

Norsk Målungdom
"Norsk Målungdom appellerer til den norske regjeringa om å taka opp jamnleg kontakt med marokkanske styresmakter om situasjonen til det saharawiske folket, slik at rettane dei har til eige språk og kultur vert sikra. Regjeringa må bidra til å styrkja forhandlingsposisjonen til saharawiane overfor Marokko ved å godkjenna den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk."
Landsstyre, 9. september 2007.

Mellomkirkelig Råd
"Konkret utfordrer vi norske myndigheter til å [...] spille en rolle som pådriver. Særlig vil vi nevne behovet for en fornyet innsats for å løse de mange utfordringene på det afrikanske kontinent, i særdeleshet konfliktene i Angola og Sierra Leone, og den fortsatte okkupasjonen av Vest-Sahara. Med pådriverrolle mener vi ikke ren 'markeringspolitikk', men et pågående arbeid for å skape politisk vilje til å komme videre i komplekse internasjonale forhandlinger."
Uttalelse fra Komiteen for Internasjonale Spørsmål, 28.november 2000.

Fellesforbundet
"På samme måte som Palestina er okkupert av Israel, er Vest-Sahara okkupert av Marokko. Vest-Sahara er Afrikas siste koloni. Også denne okkupasjonen er i strid med folkeretten. Når et folkerettslig grunnlag foreligger, må Vest-Sahara anerkjennes som en selvstendig stat. I mellomtiden må Norge jobbe for en internasjonal boikott av marokkanske varer produsert i Vest-Sahara. Statens Pensjonsfond utland (Oljefondet) må trekke seg ut av alle investeringer som støtter okkupasjonen."
Landsmøte, 11-16. okt 2019.

"Selv om Norge, som et lite land, er avhengig av et godt regelverk for internasjonal handel, må vi alle ta til orde for å kunne begrense handelen med stater og regimer som okkuperer andres territorium eller fører en uakseptabel politikk mot egne innbyggere. Landsmøtet krever derfor at regjeringen går i spissen for en internasjonal boikott av israelske varer produsert på palestinsk land og marokkanske varer produsert i Vest-Sahara."
Landsmøte, 14. oktober 2015.

Norsk Tjenestemannslag, NTL
"NTL ber:
- Marokkanske myndigheter om å avslutte okkupasjonen av Vest-Sahara umiddelbart, og til late en folkeavstemning om uavhengighet.
- Norske myndigheter om å legge større press på Marokko for å få avsluttet okkupasjonen og for gjennomføringen av en folkeavstemning om selvstendighet i Vest-Sahara.
- Norske myndigheter om å legge økt press på Frankrike for at de skal støtte opp om menneskerettighetene, og slutte å undergrave FNs mulighet til å rapportere på overgrep i territoriet.
- Norske selskaper i okkuperte Vest-Sahara om å umiddelbart trekke seg ut."
Landsmøte, 8. november 2018.

"At norske fiskeriinteresser tjener penger i dette territoriet undergraver fredsprosessen. Det gir en form for internasjonal legitimitet til Marokkos ugyldige krav, og det gir ulovlige bosettere mulighet til å jobbe på okkupert land. NTL støtter VestSaharas folks rett til selvbestemmelse. Som et lite land er vi avhengig av at folkeretten forsvares. Menneskerettigheter må vernes. Norge må gå foran, som selverklært fredsnasjon."
Forbundsleder Kjersti Barsok og NTL-Ung-leder Lone Lunemann Jørgensen, leserinnlegg, 29. nov 2019.

Fellesorganisasjonen (FO)
"FO krever at Regjeringen opptrapper sin innsats til støtte for respekt for folkerett og grunnleggende rettigheter i Vest-Sahara. Uten en folkeavstemning om selvbestemmelse vil lidelsene til det saharawiske folk bare fortsette."
FO-kongress, 18-22. mars 2015. [Last ned].

"FO mener Norges innsats for å påvirke MINURSO sitt mandat til også å omfatte menneskerettigheter må styrkes, både i FN-sammenheng og i bilateralt samarbeid."
Forbundsleder Mimmi Kvisvik
FOs nettsider, 19.01.2015

"Dessverre vies den fredelige frigjøringskampen ingen oppmerksomhet av myndigheter og medier internasjonalt. Mangelen på solidaritet med et fredelig kjempende folk, er et svært uheldig signal om at de undertrykte må finne andre måter å kjempe på enn med fredelige protester".
FO-kongress, 24.-28. november 2010.

FO-Studentene
"FO-studentene fordømmer Frankrikes undergraving av menneskerettighetene i Vest-Sahara og berømmer Regjeringen Solberg for å ha tatt opp menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara med sin franske motpart. Presset på Frankrike må trappes opp."
Landsmøte, 1-3. nov 2019.

"FO-Studentene støtter saharawiene i sin fredelige frigjøringskamp. FO-Studentene mener det er på høy tid at saharawiene får innfridd sin legitime rett til uavhengighet fra marokkansk okkupasjon.
Det skal ikke lønne seg å okkupere andres territorier eller land, og det er viktig at det internasjonale samfunn reagerer mot grove overgrep mot menneskerettighetene og folkeretten.
Derfor må norske myndigheter sette tydelige krav overfor okkupasjonsmakten Marokko. FO-Studentene mener at Norge også må stille krav til Marokkos nærmeste allierte – særlig Frankrike og EU – som er direkte med på å sabotere fredsprosessen og menneskerettighetene i territoriet."
Landsmøte, 23.-25. november 2018.

"Årsmøtet til FO-Studentene fordømmer Kosmos Energys og Totals planer om drive videre oljeleting i Vest-Sahara i strid med ønskene til det saharawiske folk. Det er grovt uetisk av de to å inngå avtaler med okkupasjonsmakten for å plyndre Vest-Saharas naturressurser. Marokko har ingen legitimitet til å inngå slike avtaler for naturressurser som ikke er marokkanske. "
Landsmøte, 16. november 2014.

"Det er på tide at norske myndigheter legger åpent og tydelig press på Marokko for at de skal starte å samarbeide med FN om å gjennomføre folkeavstemningen i Vest-Sahara som FN har satt seg ut for å arrangere."
Landsmøte, 25. november 2012.

NTL Ung
"NTL UNG vil arbeide for:
-At norske myndigheter legger større press på Marokko for å få gjennomført folkeavstemning om selvstendighet i Vest-Sahara
-At norske bedrifter trekker seg ut av all aktivitet i de okkuperte områdene.
-Å øke bevisstheten rundt okkupasjonen av Vest-Sahara
-At overvåking av menneskerettighetsbrudd skal inngå i MINURSO-mandatet."
NTL Ung-konferansen, 6-8 april 2016. [Last ned].

Fagforbundet Hordaland
"Stans okkupasjonen av Vest Sahara [...] Fagforbundet Hordaland støtter folket i Vest-Sahara sin frigjøringskamp og krever at det gjennomføres en folkeavstemming i Vest-Sahara med støtte fra FN".
Representantskapsmøte, 16. nov 2016.

Fagforbundet Trondheim
”Har pensjonskassen tjent penger på sine investeringer i dette selskapet, så mener vi de må gi disse pengene til frigjøringsbevegelsen i Vest-Sahara. Noe annet vil vi ikke være med på. Dette er blodpenger og vi vil ikke være bekjent av at pensjonskassen støtter okkupantmakter”.
Svein Olav Aarlott, daværende Norsk Kommuneforbund Trondheim, om Trondheim kommunale pensjonskasses aksjepost i TGS-Nopec. Til Adresseavisen, 12. mars 2003.

Landsorganisasjonen -LO
"Marokko fortsetter okkupasjonen og plyndringen av naturressurser i Vest-Sahara. Eksporten av naturressursene er med på å finansiere, og derigjennom, styrke okkupasjonen. Det Saharawiske folket opplever omfattende brudd på menneskerettighetene. LO ber norske myndigheter arbeide aktivt for at det Saharawiske folket må få avgjøre sin egen fremtid gjennom en folkeavstemming. Norske virksomheter må ikke investere eller drive virksomhet som bidrar til å styrke okkupasjonen."
LOs 34. ordinære kongress, internasjonal uttalelse, 8.-12.mai 2017. [Last ned].

"Norge anerkjenner ikke Marokkos råderett over området. Marokko fortsetter okkupasjonen og plyndring av naturressurser i Vest-Sahara. Eksport av fosfat fra området er den viktigste kilden til finansiering av okkupasjonen. Det skjer omfattende brudd på menneskerettighetene i Vest-Sahara. En stor andel av saharawiene lever i flyktningleirene sørvest i nabolandet Algerie. LO ber regjeringen være en pådriver for att saharawienes legitime rett til selvbestemmelse, uavhengighet og organisasjonsfrihet blir en realitet."
LOs 33. ordinære kongress, internasjonal uttalelse, 3-7. mai 2013.

"Situasjonen i Vest-Sahara er svært alvorlig. Menneskerettighetsaktivister blir fengslet og trakassert og det er omfattende brudd på organisasjons- og ytringsfriheten. FNs arbeid for å finne fram til en varig og rettferdig politisk løsning som er akseptabel for alle parter må intensiveres. Målet må være at befolkningen får realisert sin rett til selvbestemmelse gjennom en folkeavstemning, i tråd med folkeretten og FNs vedtak. LO ber regjeringen vurdere et forbud mot økonomisk samkvem med næringslivsinteressene i det okkuperte området og også øke det humanitære hjelpearbeidet for flyktningene i Algerie."
LOs 32. ordinære kongress, internasjonal uttalelse, 15. mai 2009.

"Landsorganisasjonen ber Utenriksministeren om å bidra til å løfte denne 'glemte' konflikten fram i lyset gjennom å ta saken opp i relevante fora samt øve press mot Marokko og Frankrike, slik at en folkeavstemning om Vest-Saharas framtid kan bli gjennomført".
Brev fra LO til Utenriksministeren, 06.02.2007.

"AIS [Arbeiderbevegelsens Internasjonale Støttekomite] står også i kontakt med frigjøringsbevegelsen Polisariofronten i Vest-Sahara som AIS støtter økonomisk og politisk. AIS bevilget i 1981 kr. 10 000 , - som ble anvendt til innkjøp av medisinsk utstyr til deres helseklinikk i flyktningeleiren i Tindouf i Algerie. På slutten av året bevilget Utenriksdepartementet kr. 250 000 , - til Norsk Folkehjelps humanitære tiltak blant flyktninger fra Vest-Sahara."
Beretning, 1981.

"Trondheimskonferansen 2019:
-Fordømmer norske rederiers omfattende deltakelse i plyndringen av Vest-Saharas naturressurser.
-Ber Green Reefers umiddelbart avslutte sine transporter av fisk fra det okkuperte områdene."
Uttalelse, 25-27. januar 2019.

"Trondheimskonferansen 2017:
-Fordømmer Frankrikes blokkering av kritiske Sikkerhetsrådsresolusjoner mot Marokko.
-Fordømmer Frankrikes motarbeiding av menneskerettighetene i Vest-Sahara, ved å hindre at FN kan rapportere på overgrepene der.
-Fordømmer Marokkos deportasjoner av nordmenn og FN-tropper fra territoriet.
-Berømmer Utenriksminister Børge Brende for å ha tatt opp menneskerettighetene i Vest-Sahara med franske myndigheter.
-Krever at norske myndigheter arbeider for FNs arbeid for folkeavstemning i Vest-Sahara skal trappes opp.
-Krever at Sea Tank Chartering og andre norske rederier stanser sine samarbeid med Marokko i okkuperte Vest-Sahara."
Uttalelse, 29. januar 2017.

"Trondheimskonferansen:
-Ber Utenriksminister Børge Brende om å, sammen med sine nordiske kolleger, ta initiativ for et synlig, tydelig og tidlig initiativ overfor sin franske kollega, om at MINURSO-operasjonen skal få mandat til å observere og rapportere på menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara i det saken skal opp til behandling i FNs Sikkerhetsråd i april 2014.
-Ber Frankrike om å støtte en inklusjon av menneskerettigheter i MINURSOs mandat.
-Appellerer norsk fagbevegelse og politiske miljøer til økt engasjement for saharawienes rettigheter."
Uttalelse, 2. februar 2014.

"Trondheimskonferansen krever at:
-Norge må anerkjenne den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk som selvstendig stat, og legge press på marokkanske og franske myndigheter slik at saharawiene sitt legitime krav kan bli realitet.
-Norge presser Marokko til å respektere saharawiene sin rett til organisasjons-, ytrings- og bevegelsesfrihet, og at alle samvittighetsfanger blir satt fri.
-Norge søker å arbeide for et internasjonalt forbud mot økonomisk samkvem med marokkanske og internasjonale næringslivsinteresser i okkuperte området.
-Norge gir økt bistand til de saharawiske flyktningene i Algerie."
Uttalelse, 28.januar 2007.

"Trondheimskonferansen 2008 krever at UD slutter å gå rundt grøten og kaller Vest-Sahara et okkupert land. Trondheimskonferansen 2008 vil dessuten gjenta vårt krav fra i fjor, om at Norge følger den Afrikanske Union, og anerkjenner Vest-Sahara-republikken."
Uttalelse, 27. januar 2008.

LO-Ung
"Som en av verdens mindre kjente okkupasjoner trenger det saharawiske folk all den støtte de kan få."
Rapport fra World Social Forum, 20-25. januar 2007.

Handel og Kontor
"Handel og Kontor krever at regjeringen
-opptrapper sin innsats til støtte for respekt for folkerett og grunnleggende rettigheter i Vest-Sahara. Uten en folkeavstemning om selvbestemmelse vil lidelsene til det saharawiske folk bare fortsette.
-trekker fram saharawienes rett til selvbestemmelse i høringen av Marokko i Menneskerettighetsrådets UPR-prosess i 2017.
-fortsetter sin dialog med franske myndigheter for å la FN få rapportere på menneskerettighetene i Vest-Sahara.
-sørger for at Oljefondet avslutter sine investeringer i selskaper som driver oljeleting i Vest-Sahara, i tråd med en tidligere eksklusjonsbeslutning fra Bondevik II-regjeringen."
Landsmøte, 15-19. oktober 2016.

Handel og Kontor Vestland
"Handel og Kontor krever at regjeringen
- krever umiddelbar løslatelse av saharawiske politiske fanger.
- øker presset på franske myndigheter for å la FN få rapportere på menneskerettighetene i Vest-Sahara.
- gjennom sitt sete i FNs Sikkerhetsråd trapper opp innsatsen til støtte for respekt for folkerett og grunnleggende rettigheter i Vest-Sahara. Uten en folkeavstemning om selvbestemmelse vil lidelsene til det saharawiske folk bare fortsette.
- aktivt tar kontakt med Green Reefers og andre rederier i Norge og informerer om frarådningen mot næringsliv i territoriet.
Landsmøte, 21. april 2021. 

Norsk Arbeidsmandsforbund
"Landsmøtet i Norsk Arbeidsmandsforbund ber norske myndigheter å øke presset mot Marokko for at Vest-Saharas rett til uavhengighet skal respekteres og at regjeringen kommuniserer til Frankrike og resten av FNs Sikkerhetsråd at FN-styrkene i territoriet må få rapportere de overgrep de er vitne til.
Landsmøtet ber norske myndigheter om å ta opp undertrykkingen av Vest-Sahara med land som Kina, India og New Zealand, som importerer store mengder fofsfat fra okkuperte områder. Landsmøtet ber også selskapene Atlas Copco, Siemens og Continental om å umiddelbart stanse det avgjørende samarbeidet med den folkerettsstridige marokkanske fosfatindustrien i de okkuperte områdene."
Landsmøte, 8.-12.mai 2019 [eller last ned].

Industri Energi
Marokko fortsetter okkupasjonen og plyndringen av naturressurser i Vest-Sahara. Eksport av fosfat og fiskeprodukter fra territoriet er den viktigste kilden til finansiering av okkupasjonen. Ledende forkjemper for selvbestemmelse er idømt livstidsdommer i marokkanske fengsler.[...] Industri Energi krever at regjeringen er en pådriver for saharawienes legitime rett til selvbestemmelse og uavhengighet.”
Landsmøte, internasjonal uttalelse, 26. november 2021 [last ned]

"Marokko fortsetter okkupasjonen og plyndringen av naturressurser i Vest-Sahara. Eksport av fosfat fra området er den viktigeste kilden til finansiering av okkupasjonen, og det skjer omfattende brudd på menneskerettighetene. Industri Energi ber regjeringa om å være en pådriver for saharawienes legitime rett til selvbestemmelse og uavhengighet, og at organisasjonsfrihet blir en realitet. Industri Energi anerkjenner arbeidet Støttekomiteen for Vest-Sahara utfører for rettferdighet og et fritt Vest-Sahara."
Landsmøte, internasjonal uttalelse, 2017 [last ned].

"Forbundsstyret i Industri Energi krever at Norge oppretter et forbud mot at norske selskaper investerer i, transporterer, eller handler med varer fra marokkansk-okkuperte Vest-Sahara."
Forbundsstyret, høsten 2007.

"Industri Energi ber om at Etikkrådet for oljefondet kartlegg og går gjennom alle investeringar i selskapa som opererar i, eller handlar med varer frå, det okkuperte Vest-Sahara. Industri Energi krev også at fondet trekker seg ut av alle selskap som handlar mot anbefalingane frå FN og UD, og som på den måte bidreg til å forsterka og forlenga okkupasjonen av Vest-Sahara."
Brev til Finansminister Kristin Halvorsen, 7. oktober 2009.

 

Forbundsleder i Industri Energi, Leif Sande, under 1. mai i Notodden, 2012.


Industri Energi Ung
"Industri Energi Ung:
-Fordømmer Marokkos sabotasje av FNs fredsprosess.
-Fordømmer Frankrikes undergraving av grunnleggende menneskerettigheter.
-Krever at Marokko umiddelbart løslater alle politiske fanger og stopper plyndringen av naturressursene til Vest-Saharas folk.
-Krever at Marokko umiddelbart avslutter okkupasjonen av territoriet."
Ungdomskonferanse, hoveduttalelse, 13. november 2016.

Industri Energi studentutvalg
"Vi krever en folkeavstemning for det saharawiske folket nå! Marokko må innfri tidligere avtaler, og respektere resultatet. Som den siste koloni i Afrika, er det på tide at denne skampletten på historien avsluttes, ved frihet for det saharawiske folket."
Utvalgsmøte, 6. februar 2016.

Norsk Sjømannsforbund
"...ber Spar Shipping, Sea Tank Chartering, Gezina, Green Reefers og øvrige norske rederier om å umiddelbart slutte å støtte opp under Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara og avstå fra videre transporter av varer til og fra territoriet."
Uttalelse, 7. juni 2018.

Det mosaiske trossamfunn, Trondheim
”Hva med Marokko, som okkuperer et helt land, Vest-Sahara? Hvor er kravet om boikott?”
Styrerepresentant, februar 2006.

Selfa Arctic, båtprodusent
”Vi var på førehand orienterte av UD om at det var konfliktar i området. Men vi hadde slett inga aning om kor ille det verkeleg var, – med reine gatekampar mellom frigjeringsrørsla Polisario og marokkanske vepna styrker. Vi vart heile tida påpassa av marokkanske styresmakter som prøvde å glatte over situasjonen best dei kunne. (…) Den nordmann som vil fiske i Vest-Sahara, må vere temmeleg blind viss han ikkje ser minefeltet føre seg”.
Daglig leder Erik Ianssen, til Fiskaren, 18. april 2006.

Advokatforeningen
"Her er det en rekke «røde flagg»: Marokkos okkupasjon er svært omstridt og kritikken er vel kjent. Det er over mange år publisert rapporter om alvorlige menneskerettighetskrenkelser mot den saharawiske befolkningen i Vest-Sahara.
Veileder, 2018.

Amnesty International Norge
”Til tross for en rekke positive forbedringer i Marokko har ikke dette hatt noen betydning for menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara. Her er situasjonen langt mer kritisk.”
Landprofil: Marokko og Vest-Sahara, 2004.

Kirkens Nødhjelp
"Man skulle tro Norge støttet den svake og okkuperte part, men det gjør vi ikke. Norske regjeringer har sittet stille i båten, kanskje på grunn av manglende kunnskap eller i frykt for konsekvensene. [..] Hver gang Norge utfordres på sitt ståsted i Vest-Sahara-konflikten, sier UD at de støtter FN sin linje. Men det er ikke nok, fordi FN fungerer ikke i denne konflikten. For Marokkos gode venner i Frankrike sitter med veto i Sikkerhetsrådet og blokkerer alle forslag som går i Marokkos disfavør. Kirkens Nødhjelp mener det er på høy tid at Norge viser politisk støtte til Vest-Sahara. Å okkupere og diskriminere et helt folk er ikke greit. Og vi må vise verden at de som kjemper for fred uten våpen skal bli hørt – ikke tiet i hjel."
Ingrid Næss Holm, ass. avdelingsleder, Kirkens Nødhjelp, i VG, 24. januar 2017. [Last ned].

Changemaker
"For å stanse okkupasjonen av Vest-Sahara meiner Changemaker at:
- Noreg må anerkjenne den saharawiske demokratiske republikken og arbeide for at andre land også skal gjere det
- Noreg må legge press på Marokko for å gjennomføre ei folkeavstemming om sjølvråderett for Vest-Sahara slik FN har tilrådd sia 1991
- Norske selskap umiddelbart må trekke seg ut av Vest-Sahara
- Noreg må trekke sine oljefondsinvesteringer ut av selskap som har virksomhet i Vest-Sahara"
Årssamling, 15. april 2018. Se også Årsmøte, 20-22. juni 2008, landsstyremøte 9. oktober 2009 og årsssamling 1.-3.april 2011.

"Flere norske bedrifter spiller en økende rolle i konflikt- og okkuperte områder. Dette gjør de ved å drive næringsvirksomhet med regimer som bryter menneskerettighetene eller/og handle i strid med folkeretten. Dette ser vi for eksempel i Vest-Sahara og Filippinene. Changemaker mener dette er med på å legitimere og opprettholde undertrykkingen som foregår. Changemaker mener at norske bedrifter må være sitt samfunnsansvar som investorer bevisst."
Politisk plattform, 2009.

PRESS
"For å stanse okkupasjonen av Vest-Sahara mener PRESS at:
-Norge bør anerkjenne den saharawiske demokratiske republikken og arbeide for at andre land også skal gjøre det.
-Norge må legge press på Marokko for å gjennomføre en folkeavstemming om selvråderett for Vest-Sahara slik FN har anbefalt siden 1991.
-Norske selskaper umiddelbart må trekke seg ut av Vest-Sahara."
Landsstyret, 10. mars 2012.

Framtiden i våre hender
"Folket i Vest-Sahara fortjener at land som Norge er tydelige i sin tale. Vi må bruke alle anledninger til aktivt å forsvare saharawienes rettigheter, og være soleklare på at norsk næringsliv i Vest-Sahara er uakseptabelt så lenge folket der ikke ønsker dem velkommen."
Arild Hermstad, leder i Ny Tid, 24. juni 2011.

"Det bør være andre måter å sikre sin pensjonisttilværelse på enn å støtte Marokkos okkupasjon av nabolandet".
Arild Hermstad i brev til ansatte i Tine, 14. oktober 2002.

SAIH, Studentenes Landsforbund, Norsk Studentunion, Kristelig Folkepartis Ungdom, Fremskrittspartiets Ungdom, Sosialistisk Ungdom, Senterungdommen, Unge Venstre, Arbeidernes Ungdomsfylking, Norsk Målungdom, Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom, Juvente, Fellesrådet for Afrika, Changemaker, PRESS
"We, Norwegian student- and youth organisations, express our deepest concerns how the UN Security Council has handled the process of self-determination in Western Sahara over the last years.”
Brev til norske myndigheter, 23. juli 2003.

Studenter ved Forsvarets Stabsskole
"Befolkningen ønsker sin rettmessige selvstendighet etter lang tids okkupasjon og tidligere kolonivelde. Marokko på sin side ledes av en konge som har satt sin prestisje og posisjon i å opprettholde sine interesser i Vest-Sahara."
Studie, 3. oktober 2002.

Ås kommune
"Vi bestemte hurtig å selge [aksjene i TGS-Nopec] når det ble kjent at aktiviteten er omstridt".
Økonomisjef Mikal Johansen, til Østlandets Blad, 28. november 2002.

Dagbladet
"Vi føler det er feil å sitte med disse aksjene".
Økonomisjef Terje Heier i Dagbladet om aksjene i det norske selskapet TGS-Nopec, til Journalisten, 29. november 2002.

Kommunal Landspensjonskasse
"KLP har i dag solgt seg ut av oljeselskapet Kerr McGee. Bakgrunnen er tilrådningen fra Petroleumsfondets etiske råd om at Statens Petroleumsfond bør trekke seg ut av selskapet på grunn av deres engasjement i Vest-Sahara. KLP velger å følge den samme anbefalingen, basert på rådets vurdering av selskapets virksomhet i forhold til havrettskonvensjonens bestemmelser om oljeleting i såkalte ikke-suverene stater."
Pressemelding, 18. juli 2005.

Østlandsposten
"Det burde være enkelt å gi ordren: Selg! Mens andre kommuner, organisasjoner og enkeltpersoner har valgt å selge seg ut av selskapet TGS-NOPEC så fort som mulig, går Larvik motsatt vei: Man øker sin aksjeandel i det omstridte selskapet. Det høres ikke klokt ut, selv om det kanskje er økonomisk det mest fornuftige. [...] Nå kan selv ikke de mest iskalde private operatører til enhver tid gi blaffen i hva man setter penger i. Å kjøpe en aksjepost er ikke det samme som å fylle ut en lotto-kupong. Å være aksjeeier betyr faktisk at man eier".
Leder, om Larvik kommunes aksjepost i TGS-Nopec, 20.desember 2002.

Verdensmagasinet X
"Totals beslutning om å trekke seg fra Vest-Sahara kan føres på kontoen for vellykkede aksjoner fra solidaritetsbevegelsen. Det er verdt å merke seg at Støttekomiteen for Vest- Sahara tidligere har lykkes i blant annet å få det norske selskapet TGS-NOPEC til å trekke seg fra samme område."
Leder, desember 2004.

Stavanger Aftenblad
"Vi velger å selge denne aksjeposten [i TGS-Nopec]. Vi har ikke vært klar over selskapets oppdrag utenfor Vest-Sahara, og dette strider mot vår etiske grunnholdning".
Sjefsredaktør Tom Hetland, Aftenbladet, 15. november 2002.

"Marokkanske myndigheter bør merke seg at det har en pris å hindre fri nyhetsformidling".
Sjefredaktør Tom Hetland, Aftenbladet, 17.juni 2004, etter at to av hans journalister ble kastet ut av Marokko for å ville intervjue en saharawi.

Bømlonytt
"Den mangeårige konflikten i Vest-Sahara er ikkje blant dei som blir oftast nemd i media, og få får dermed kjennskap til både menneskelege lidingar og trongen for humanitær hjelp".
Leder, 25. april 2015.

Dagsavisen
"En norsk delegasjon ble kastet ut av Vest-Sahara da den skulle følge rettssaken mot en gruppe unge menneskerettighetsaktivister. Vest-Sahara er et okkupert land. Marokko har tatt seg grovt til rette, bryter internasjonal rett og begår overtramp mot menneskerettighetene. En skarp norsk reaksjon er helt ut på sin plass"
Leder, 6. juli 2005.

"Stortingspresident Thorbjørn Jagland er på offisielt besøk i Marokko. Besøket faller sammen med en ny marokkansk offensiv for å få Vest-Sahara innlemmet i kongedømmet. Marokko okkuperte Vest-Sahara i 1975. For Jagland bør meldingen til vertskapet være klar: Folkeavstemningen som FN har krevd i Vest-Sahara, men som Marokko motarbeider, må avholdes snarest. Den sahrawiske befolkningen har krav på å få bestemme sin egen framtid."
Leder, 2. april 2007.

Bergens Tidende
“USA kan ikkje anerkjenne ein ulovleg okkupasjon. […] Difor må Noreg protestere mot Trumps åleinegang. På veg ut av Det kvite hus legg Trump no opp til at det skal bli lettare å få aksept for okkupasjon og undertrykking. […] Det saharawiane vil ha, er det same amerikanarane kjempa mot sin koloniherre for å få til: sjølvråderett.”
Leder, 12. desember 2020

"Siden Vest-Sahara er et omstridt område, og det forhandles om dets status, vil ikke Norge ensidig påvirke eller forskuttere utfallet, sa utenriksministeren i Stortingets spørretime for noen dager siden. Nei, men det betyr ikke at vi skal underslå områdets status i dag. Dette er unnfallende."
Leder, 13. april 2008.

"Vest-Sahara er okkupert av Marokko i strid med resolusjoner i FN. Området er rikt på fosfat, som Marokko, ikke de okkuperte sahrawiene, tjener penger på. Rederiet Gearbulk får litt av fortjenesten ved å transportere fosfatet ut på verdensmarkedet. Gearbulk synes det er i orden. Det synes ikke vi. [...] Mens andre rederier nå holder seg vekke, fortsetter Gearbulk sin fart. Det deltar jo ikke i handelen med sahrawienes eiendom. Det bare frakter den rundt. Gearbulk viser vilje til fortjeneste, men ikke til innsikt i hva man er med på. Men det er lov å snu."
Leder, 29. juni 2008.

Trønder-Avisa
"Mangelen på interesse er nok mer et særtrekk enn et unntak. Vi ser at det samme gjelder når vi snakker om områder som Vest-Sahara, hvor Marokko er brutal okkupasjonsmakt."
Leder, 4. januar 2012.

Klassekampen
"Norge må tone flagg og vifte med det i enhver bilateral og multilateral sammenheng overfor Marokko. Norge må gjøre Vest-Sahara til 'vår tids Sør-Afrika' på det afrikanske kontinentet."
Kommentar, journalist Peter M. Johansen, 21. desember 2007.

FiskeribladetFiskaren
"Etter vår mening burde både Norges, EU og FNs klare holdning vært styrende også for det norske rederiet Sjøvik. Vi forstår at de kan argumentere med at de sysselsetter og hjelper innbyggerne i Vest-Sahara, men det vil samtidig aldri bli mulig å løse en så vanskelig konflikt når vestlige selskaper jobber på tvers av internasjonale anbefalinger. Vi mener derfor Sjøvik burde trukket seg ut av området, og på den måten unngått å indirekte støtte okkupantene. Både menneskerettigheter og folkeretten burde være viktigere enn egen økonomisk gevinst."
Leder, 23. januar 2017.

"Norske myndigheter fraråder norske selskaper å drive næringsvirksomhet i området. At Fiskebåt ikke har synspunkt på disse spørsmålene betyr i realiteten at de godtar både fiskedumping og ulovlig okkupasjon av Vest-Sahara. Hadde Fiskebåt hatt ryggrad hadde de både fordømt engasjement i området og at norske redere selger båtene som blir brukt til miljøkriminalitet. De mangelfulle holdningene de har i disse sakene kan ikke karakteriseres som annet enn skandaløst og flaut."
Leder, 5. mars 2014.

"Med rådene UD gir til norske bedrifter, vil det i det minste være naturlig at Norge ikke bistår marokkanske myndigheter i kartleggingen av ressursene utafor Vest-Sahara. Det bør settes en stopper for slik bistand. Marokko har i strid med FN-vedtak for Vest-Sahara, okkupert landområder som Spania tidligere hadde kontroll over. Okkupasjonen har ført til at store deler av befolkningen har flyktet til nabolandet Algerie [...]"
Leder, 7. mai 2010, om norsk fiskeribistand til Marokko.

Telen
"Hadde det samme skjedd i et vestlig land, hadde opprøret vært av enormt omfang. Tida er inne for en offensiv."
Leder, 2. mai 2012.

Offshore Norge
“Som følge av at Norge ikke anerkjenner Marokkos anneksjon av Vest-Sahara, har Norge en «frarådningspolitikk» hva gjelder kommersiell aktivitet i dette området. Det er ikke et juridisk bindende forbud og norske myndigheter kan derfor ikke gjennomføre noen straffereaksjoner mot bedrifter som velger å gå inn i Vest-Sahara. Det mer en tydelig oppfordring til å utøve samfunnsansvar, og bedrifter som velger å ignorere denne løper en betydelig omdømmerisiko.”
Nettsider [Last ned].

Rederiforbundet
"Som følge av at Norge ikke anerkjenner Marokkos anneksjon av Vest-Sahara, har Norge en «frarådningspolitikk» hva gjelder kommersiell aktivitet i dette området. Det er ikke et juridisk bindende forbud og norske myndigheter kan derfor ikke gjennomføre noen straffereaksjoner mot bedrifter som velger å gå inn i Vest-Sahara. Det mer en tydelig oppfordring til å utøve samfunnsansvar, og bedrifter som velger å ignorere denne løper en betydelig omdømmerisiko."
Nettsider [Last ned].

Pelagisk Forening
"Vi tar soleklar avstand fra ulovligheter, enten det er urapportert fangst, utslipp eller
andre brudd på fiskerettigheter som skjer i Vest-Sahara. Jeg kjenner ikke til at noen av våre medlemmer driver der. [...] Det er veldig bra at FiskeribladetFiskaren setter søkelyset på det som skjer i Vest-Sahara."
Styreleder Jonny Lokøy, til FiskeribladetFiskaren, 5. mars 2014.

Christian Ruge, FAFO
"Det meste av handelen i Vest-Sahara har politiske konsekvenser selv om det man gjør ikke er politikk. Den okkuperte befolkningen har en anerkjent representant i Polisario som man bør være i dialog med".
Til NRK, 2. mai 2005.

Nils A. Butenschøn, Førsteamanuensis i internasjonal politikk ved Norsk senter for menneskerettigheter
"Det er et tragisk aspekt ved det internasjonale samfunnet at folkeretten ikke blir tatt på alvor. Vest-Sahara er et alvorlig eksempel på det".
Til Vårt Land, 28. juli 2008.

Jan Egeland, NUPI-direktør
"Det er helt galt å tjene penger på å handle med omstridt og okkupert land."
Intervju, Bergens Tidende, 15. juni 2008.

Lars Bohinen
"Jeg syns ikke noe særlig om å ha aksjer i et selskap som indirekte samarbeider med et okkupasjonsland."
Fotballspilleren da han solgte sine aksjer i TGS-Nopec, Vårt Land, 20. november 2002.

Skretting
"Vi kjøper ikke fiskemel eller olje fra Marokko og Vest-Sahara."
Klar og uoppfordret melding i fiskefôrprodusenten Skrettings miljørapport for 2006.

"For det første er anbefalingen fra Utenriksdepartementet klart imot. I tillegg er ikke råvarene fra området av god nok kvalitet"
Kommunikasjonssjef i Skretting Norge, Lillian Høyvik, til FiskeribladetFiskaren, 24. mars 2010, om hvorfor selskapet ikke importerer billig fiskeolje fra Vest-Sahara.

20.10.2021