Korrespondanse med Skuld om forskring av folkerettsstridig shippping

Forsikringsselskapet forsikrer fartøy som i strid med folkeretten henter fosfat fra de okkuperte områdene av Vest-Sahara. Her er vår korrespondanse med selskapet.

Publisert 07. desember 2018

Brev fra Skuld til Støttekomiteen, 4. desember 2018

Hei Erik Hagen,

Takk for oppfølgingsspørsmålet mottatt 29 november. Vi mener vi har redegjort for Skulds rolle på et generelt grunnlag, gjennom våre svar på spørsmålene 1, 2 og 3 i e-post av 17 september. Utover dette ønsker vi ikke å kommentere spesifikke konfliktområder, eller enkeltsaker. 

Med vennlig hilsen
Henning Bjune

 

Brev fra Støttekomiteen til Skuld, 29. november 2018

Hei, Henning Bjune
Takk for svar 17. september 2018 på epost vi sendte 11. september angående Skulds vurderinger av dekning av skip som opererer i okkuperte Vest-Sahara.

Skuld skriver at «Våre medlemmer (eiere) må selv følge de lover og regler som gjelder for skipsfarten der de opererer, og kan miste dekning hvis de engasjerer seg i ulovlig seiling». Med dette gir Skuld inntrykk av at selskaper mener transporter fra Vest-Sahara er lovlig.

På bakgrunn av dette, ber vi Skuld oppklare følgende: hvilke lover og regler, ifølge Skuld, gjelder for transport av varer ut fra okkuperte Vest-Sahara?

I spørsmål 2 spør vi om hvordan Skuld vurderer risikoen for at EU-domstolens prinsipper blir anvendt av nasjonale domstoler, slik det har blitt gjort i Sør-Afrika.

Skuld svarer at «Stater kan iverksette sanksjoner for å forhindre skipsfart til og fra Vest-Sahara som, for eksempel, USA gjør mot Iran og EU mot Russland».

Dette svarer ikke på vårt spørsmål. Sanksjoner er virkemidler etablert av stater enten unilateralt, eller forankret gjennom EU eller FNs Sikkerhetsråd. Hvorvidt noe er sanksjonert av et lands myndigheter eller ikke, er ikke alene nok for å etablere om en aktivitet strider med lover, regler eller konvensjoner. Den sørafrikanske domstolens beslutning har ingenting med sanksjonspolitikk å gjøre. 

EU-retten gjelder uavhengig av om det er vedtatt sanksjoner eller ikke. Av politiske grunner er det for eksempel åpenbart at EUs Ministerråd ikke ønsker å følge EU-domstolens dommer i spørsmålet om Vest-Sahara. Dermed settes selskaper fra EU i dag i en posisjon der de gjennom sin EU-regulerte handel med Vest-Sahara, vil kunne bryte med EU-domstolens beslutninger. EU-domstolen baseres på territoriets selvbestemmelsesrett, en rett som er nedfelt i blant annet FNs konvensjoner om Økonomiske, Sosiale og Kulturelle rettigheter samt Sivile og Politiske rettigheter.

Nasjonale og internasjonale domstoler kan arrestere fartøy, og håndheve konvensjoner – og EU-domstolens beslutninger – uten at det er forankret i en politisk beslutning fra en stat. Da franske selskaper i Vest-Sahara i oktober ble anmeldt for å ta de i krigsforbrytelser, var det med henvisning til fransk lovgivning –  ikke til sanksjoner.

Vi vil dermed få presisere vårt spørsmål nummer 2 fra forrige brev: Dersom et rederi ikke har innhentet samtykke fra representantene for Vest-Saharas folk forut for en transport fra okkuperte Vest-Sahara (slik EU-domstolen etablerer at man må), vil Skuld da dekke de tap rederiet påføres dersom deres fartøy anholdes internasjonalt med varer fra de okkuperte områdene, slik tilfellet var med NM Cherry Blossom?

Ser fram til å høre fra dere,

Erik Hagen
Daglig leder,
Støtekomiteen for Vest-Sahara
 

 

Brev fra Skuld til Støttekomiteen, 17. september 2018

Vi viser til deres henvendelse til Skuld, 11 September 2018. Vennligst finn våre svar på vedlagte 3 spørsmål under:

1. Hvordan vurderer Skuld det faktum at skip inntegnet i foreningen anløper okkuperte Vest-Sahara med det formål å transportere ut naturressurser fra territoriet? 

Svar: Assuranceforeningen Skuld (Gjensidig) er en medlemsseid assuranseforening som dekker ansvarforsikring (P&I) for shipping og offshorenæringen. Skuld er en av 13 foreninger i den internasjonale gruppen av P&I klubber (IGP&I), som samlet forsikrer over 90% av verdensflåten. Skuld følger til enhver tid de lover, regler og konvensjoner som maritime forsikringsselskaper er forpliktet til å følge. Foreningen har ikke myndighet til å diktere, eller overstyre det enkelte medlems (eiere av Skuld) disposisjoner og seileruter for det enkelte skip. Våre medlemmer (eiere) må selv følge de lover og regler som gjelder for skipsfarten der de opererer, og kan miste dekning hvis de engasjerer seg i ulovlig seiling.  Skip er forsikret for global handel. Generelt sett vet vi ikke hvor innmeldt skip opererer eller hvilken last de har ombord. Skuld blir først informert når det oppstår skader eller ulykker.     

2. Basert på dommene i EU-domstolen i 2016 og 2018, hvordan anser Skuld lovligheten av slike transporter i et europeisk rettslig perspektiv, og risikoen at EU-dommen anvendes i nasjonale domstoler, slik det ble gjort i Sør-Afrika? 

Svar: Stater kan iverksette sanksjoner for å forhindre skipsfart til og fra Vest-Sahara som, for eksempel, USA gjør mot Iran og EU mot Russland.  Se også for øvrig svar til spørsmål 1. 

3. Vil Skuld dekke kostnadene som måtte påløpe ved framtidige eventuelle anholdelser av Skuldforsikrede fartøy som har operert i strid med norsk UDs frarådning, i strid med rettighetene til det saharawiske folk og i strid med prinsippene etablert av EU-domstolen gjeldende lovligheten av avtaler for Vest-Sahara?

Svar: Ansvarforsikring sikrer 3.partsskader på mennesker, miljø og eiendom. Skuld er gjennom sine P&I dekninger forpliktet til skadeforebygging og skadebehandling som påløper, uansett hvor skipene seiler. Dette trygger befolkning, miljø og verdenssamfunnet, og sikrer at skipsfarten kan operere uten unødvendig risiko for 3.parter. Våre forsikringer har dekningseksklusjon ved ulovlig seiling eller brudd på sanksjoner, og det enkelte medlem må etterfølge internasjonale konvensjoner og regelverk som gjelder deres operasjoner og seileruter. 

Best regards

Henning Bjune
Senior Vice President, Marketing and Communication 
SKULD

 

Brev fra Støttekomiteen til Skuld 11 sept 2018

SKULD
v/CEO Ståle Hansen

11. sept 2018

Angående Skuld-forsikrede fartøys anløp i okkuperte Vest-Sahara

Støttekomiteen for Vest-Sahara viser til rapporten P for Plunder 2017 utgitt 25 april 2018 av vår internasjonale partnerorganisasjon Western Sahara Resource Watch: https://www.wsrw.org/a106x4159.

Rapporten omtaler Skulds relasjon til tre fartøyer som anløp de okkuperte områdene av Vest-Sahara i løpet av kalenderåret 2017. Vi skriver dere for å be om oppklaring om hvordan Skuld forholder seg til Vest-Sahara, og at Skuld-forsikrede fartøy anløper territoriet. Vår forening forfatter nå en rapport angående norske rederiers policy på Vest-Sahara.

De tre transportene omtalt i WSRW-rapporten ovenfor er:
Golden Keen (IMO # 9595723) 30. august 2017, for transport til Geismar
Great Vision (IMO # 9728681), 19. november 2017, for transport til Paradip
Ocean Rose (IMO # 9351725), 20. desember 2017, for transport til Paradip.

Transporten til Golden Keen ble dekket av Dagbladet 28. februar 2018. Goldean Ocean beklaget involveringen, og sa de hadde innført rutiner for at det ikke skulle skje igjen.

https://www.dagbladet.no/nyheter/john-fredriksen-skip-brukt-til-frakt-fra-okkuperte-vest-sahara/69557294

En rekke store norske rederier har i dag en policy på at de ikke ønsker å ta del i transporter fra Vest-Sahara. Dette er i tråd med råd fra norsk UD.

Rederiforbundet skriver følgende om Vest-Sahara: «Som følge av at Norge ikke anerkjenner Marokkos anneksjon av Vest-Sahara, har Norge en «frarådningspolitikk» hva gjelder kommersiell aktivitet i dette området. Det er ikke et juridisk bindende forbud og norske myndigheter kan derfor ikke gjennomføre noen straffereaksjoner mot bedrifter som velger å gå inn i Vest-Sahara. Det mer en tydelig oppfordring til

å utøve samfunnsansvar, og bedrifter som velger å ignorere denne løper en betydelig omdømmerisiko.»

https://www.rederi.no/om-oss/fagomrader/naringspolitikk/internasjonal-politikk/sanksjoner/

Som dere sikkert kjenner til, behandles territoriet Vest-Sahara av FNs Generalforsamling som et ikke-selvstyrt territorium, under avkolonisering. Denne prosessen er forhindret av nabolandet Marokko, som okkuperer deler av territoriet. Marokkos krav på Vest-Sahara er avvist av Den internasjonale domstolen i Haag og det internasjonale samfunn. Halve befolkningen er kastet på flukt. Ledende røster som krever at naturressursene ikke skal plyndres soner livstidsdommer, idømt dem av en militær domstol.

Dommer i EU-domstolen i 2016 og 2018 gjentok at Marokko ikke har suverenitet over Vest-Sahara og at handel med territoriet ikke kan finne sted uten det saharawiske folkets samtykke. Denne dommen fra EU-domstolen lå til grunn da et fartøy ble anholdt i Port Elizabeth, Sør-Afrika, 1. mai 2017. Fartøyet bunkret drivstoff i Sør-Afrika, noe som har vært vanlig praksis for de skip som seiler inn i Det indiske hav (for

eksempel til Paradip havn). Etter 370 dager ble fartøyet løslatt. Domstolen konkluderte med at verken Marokko eller importøren i New Zealand hadde tillatelse til å eksportere/importere mineralet om bord.

Å delta i slike transporter medfører at man støtter opp under det marokkanske ulovlige nærværet i territoriet. En rekke norske rederier har, etter å ha blitt gjort oppmerksom på kontroversene i dette, valgt å avslutte videre oppdrag. Innførselen av oljeprodukter til territoriet har betydelige politiske konsekvenser for konflikten.

Støttekomiteen for Vest-Sahara viser til at det bare siden 2015 – utover dommene i EU-domstolen – har funnet sted en betydelig utvikling i forståelsen av lovligheten og de menneskerettslige aspektene ved slik handel med marokkanske myndigheter i de okkuperte områdene, utover utviklingen i EU-domstolen.

Særlig vil vi referere til:
FNs Menneskerettighetsråds ØSK-komité, 2015
Uttalelse fra FNs Menneskerettighetsråds ØSK-komité i 2015 (E/C.12/MAR/CO/4, paragraf 6), om Marokkos oppfyllelse av ØSK-konvensjonen:

“The Committee recommends that the State party:
(a) Strengthen its efforts, under the auspices of the United Nations, to find a solution to the issue of the right to self-determination for Western Sahara, as established in article 1 of the Covenant, which recognizes the right of all peoples to freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development. The Committee recalls that States parties to the Covenant are obligated to promote the realization of the right of self-determination in Non-Self-Governing Territories and to respect that right, in conformity with the provisions of the Charter of the United Nations;
(b) [..] It further recommends that the State party guarantee respect for the principle of the prior, free and informed consent of the Sahraouis, and thus that they are able to exercise their right to enjoy and utilize fully and freely their natural wealth and resources.”

Uttalelse fra FNs Menneskerettighetsråds SP-komité, 2016
SP-komiteen gjennomgikk i 2016 Marokkos oppfyllelse av ØSK-konvensjonen, og uttaler «bekymring over a) de begrensete framskritt gjort i spørsmålet om selvbestemmelse for Vest-Saharas folk; b) informasjonen om at staten ikke skal ha tatt nødvendige skritt for å konsultere Vest-Saharas folk angående utnyttelse av naturressursene i Vest-Sahara; c) nærværet av sandmuren...» (CCPR/C/MAR/CO/6, paragraf 9, vår oversettelse).

Rettslig vurdering fra den Afrikanske Union, 2015
"Morocco has no legal right under the UN charter and international law to occupy or govern the Territory of Western Sahara [..] Only the people of Western Sahara have the right to permanent sovereignty over their natural resources. [...] Accordingly, the people of Western Sahara and their legitimate representatives must not only be consulted but they must consent and effectively participate in reaching any agreement that involves the exploitation of natural resources in the Territory of Western Sahara”.

https://www.au.int/en/newsevents/13174/legal-opinion-legality-context-international-law-actions-allegedly-taken

Genèvekonvensjonene, 2015
Polisarios tilslutning til Genèvekonvensjonene 2015 understreker konfliktens internasjonale natur og Marokkos forpliktelser til å ikke kunne flytte inn sin egen befolkning til den delen av territoriet de har under okkupasjon.

Støttekomiteen for Vest-Sahara er nå i ferd med å skrive en rapport om norske rederiers posisjon på Vest-Sahara og menneskerettigheter. I den anledning kontakter vi også andre aktører, slik som Skuld.

På denne bakgrunn ber vi Skuld om å svare på følgende spørsmål:
1. Hvordan vurderer Skuld det faktum at skip inntegnet i foreningen anløper okkuperte Vest-Sahara med det formål å transportere ut naturressurser fra territoriet?
2. Basert på dommene i EU-domstolen i 2016 og 2018, hvordan anser Skuld lovligheten av slike transporter i et europeisk rettslig perspektiv, og risikoen at EU-dommen anvendes i nasjonale domstoler, slik det ble gjort i Sør-Afrika?
3. Vil Skuld dekke kostnadene som måtte påløpe ved framtidige eventuelle anholdelser av Skuld-forsikrede fartøy som har operert i strid med norsk UDs frarådning, i strid med rettighetene til det saharawiske folk og i strid med prinsippene etablert av EU-domstolen gjeldende lovligheten av avtaler for Vest-Sahara?

Vi ser fram til å høre fra dere med svar på våre spørsmål. Ta gjerne kontakt om noe skulle være uklart.

Med vennlig hilsen

/sign./
Erik Hagen
Daglig leder,
Støttekomiteen for Vest-Sahara

 

 

 

 

Nyheter

Vest-Saharas største musiker kommer til Norge

Sett av datoene. Aziza Brahim skal spille i Oslo, Tromsø og Førde! 

02. juli 2024

Slutt på norske oljetransporter til okkuperte Vest-Sahara

Norskflaggete fartøy har stoppet å transportere olje til det okkuperte territoriet. Men det kommer med en bismak. 

29. mai 2024

FN-organ ber Marokko løslate Vest-Sahara-journalist

I en avgjørelse publisert 1. april 2024 ber FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling om at Marokko umiddelbart setter fri den unge saharawiske journalisten Khatri Dadda.

05. april 2024

Ungdomspartiene besøkte de saharawiske flyktningleirene

Ungdomspartiene besøkte denne uken de saharawiske flyktningleirene i Algerie.

04. februar 2024