Fridom for saharawiane!
Article image
Landsstyret i Norsk Målungdom ynskjer å stø saharawiane i kampen for nasjonal sjølvråderett og fridom frå okkupasjon. Folket i Vest-Sahra lever i dag i konstant frykt for vald frå dei marokanske styresmaktene. Les fråsegn vedteke av Norsk Målungdom sitt landsstyremøte, 9. september 2007 her.
Publisert 18. september 07


Vedteke av Norsk Målungdom, 9. sept 2007.

Dei språklege og kulturelle rettane til saharawiene vert dagleg brotne, og det er innført pressesensur på saharawisk media. I tillegg er historieforfalskingar i marokkanske lærebøker og politisering av moskeer og skular med på å forteia og fortrengja saharawisk historie og kultur. Landsstyret i Norsk Målungdom krev at den retten saharawiane har til sjølvråderett og sjølvstende vert respektert, og at den kulturelle identiteten deira vert verna om.

Saharawiene snakkar den arabiske dialekten hassanya, som skil seg vesentleg frå den marokkanske formen for arabisk. Det vert ikkje undervist på hassanya i skulane, og elevar som snakkar hassanya i klassen vert trakasserte. Mange saharawiar har frå barneskulen og oppover vore tvungne til å avstå frå å snakka språket sitt, og dei har skjult den etniske bakgrunnen deira for å unngå å verta diskriminerte av styresmaktene.

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vore okkupert av Marokko sidan 1975. FN krev at Vest-Sahara skal verta avkolonisert, og handsamar det som det siste uløste kolonispørsmålet i Afrika. Dei siste åra har saharawiene vorte i mindretal i sitt eige land. Store delar av det saharawiske folket lever i eksil, og dei har oppretta ein republikk med ein demokratisk valt regjering som held til i Algerie. Denne republikken har hittil vorte godteke av meir enn 90 statar i verda.

Saharawiane som bur i dei okkuperte områda av Vest-Sahara er ofre for daglege overgrep frå marokkanske styresmakter, og dei vert diskriminerte av ulovlege busetjarar. Særleg gjeld dette politisk aktive studentar og ungdomar i byane i Vest-Sahara, og på lærestader i Marokko.

I mai i år vart fleire universitetsområde i Marokko storma av politiet. Saharawiske studentar vart plukka ut på bakgrunn av språket dei snakka, og anten banka opp på staden, eller pågrepe. Fleire saharawiske studentar har sidan mai vorte utviste frå lærestadene sine. Fleire har vorte dømt til opp til 8 års fengsel etter å ha teke del i fredelege demonstrasjonar for sjølvråderett for saharawiane.

Landsstyret i Norsk Målungdom appellerer til den norske regjeringa om å taka opp jamnleg kontakt med marokkanske styresmakter om situasjonen til det saharawiske folket, slik at rettane dei har til eige språk og kultur vert sikra. Regjeringa må bidra til å styrkja forhandlingsposisjonen til saharawiane overfor Marokko ved å godkjenna den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk.

Skal gå til:
• Statsminister Jens Stoltenberg
• Utanriksdepartementet
• Aftenposten

(Foto: www.berserk-productions.no)
Nyheter

FN ber Marokko løslate vilkårlig fengslede saharawier

FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling har i dag gjentatt at Marokko umiddelbart må løslate en gruppe saharawiske studenter som blir holdt fengslet.

21. sep. 20

Legg fram handelstallene med udemokratiske stater

Hvor stort volum råstoffer for norsk gjødselindustri eksporteres fra en statseid hviterussisk bedrift til Norge? Hvor mye kommer fra Marokko? Det vet man ikke. 

21. aug. 20

NÅ: Norsk frysefartøy bistår tyvfiskere i okkuperte Vest-Sahara

I 2019 stakk et fartøy fra det norske rederiet Green Reefers unna anholdelse av sørafrikanske myndigheter for å ha fraktet frossenfisk fra okkuperte Vest-Sahara. I morges forlot et søsterskip de okkuperte farvannene med en enda større last.  

17. aug. 20

Koronaviruset har ankommet flyktningleirene

Etter å ha holdt fortet i over fire måneder, har de isolerte saharawiske flyktningleirene i Algerie til slutt fått sine første bekreftede tilfeller av covid-19. 

24. juli 20