Pareto avviser å gi Vest-Sahara-oppklaringer

Det norske finanskonsernet Pareto AS ønsker ikke å besvare spørsmål om investeringsetikk og Vest-Sahara.

Publisert 30. desember 2020

For over to år siden skrev Støttekomiteen for Vest-Sahara til norske Pareto med spørsmål om å møtes for å samtale om investeringsetikk. Selskapet oppklarte at det ikke ønsket å møtes om temaet, men at de "følger Norges Banks anbefalinger". På bakgrunn av dette, spurte Støttekomiteen for Vest-Sahara hva Pareto mente med dette. Ingen svar har blitt sendt til vår forening siden. 

Blant spørsmålene Pareto ikke har ønsket å kommentere, er hvorvidt de har spilt en rolle i bistå selskapet ION som tilrettela for seismikk i okkuperte Vest-Sahara. I 2013 hadde ION en presentasjon hos Pareto i Oslo. 

Se Støttekomiteens fulle korrespondanse med Pareto nedenfor. 


Epost fra SKVS til Pareto, 19. mai 2017

Til Pareto v/adm.dir Svein Støle

For noen år siden plukket vår forening opp et rykte om at Pareto hadde bistått ION Geophysical Corporation på en tid da ION tilrettela for skyting av seismikk fra fartøyet BGP Prospector på oppdrag for Total i okkuperte Vest-Sahara. BGP Prospector var utstyrt med IONs DigiSTREAMER. Dette skal ha kommet fram under en ION-presentasjon i Paretos lokaler i mai 2013.

Som dere kanskje kjenner til fraråder norske myndigheter engasjementer i Vest-Sahara. Det er en rekke folkerettslige og etiske dilemmaer knyttet til det å drive oljeleting i Vest-Sahara. Derfor har også de fleste større norske banker og fond ekskludert selskaper fra sine porteføljer som driver slike undersøkelser. BGP Prospector gjennomførte en ny runde seismikk tidligere i år, for to ulike operatører, offshore de okkuperte områdene. 

Uavhengig av om informasjonen om Paretos samarbeid med ION er riktig eller ikke, ville vi satt stor pris på å møtes for å diskutere hvordan Pareto forholder seg til marokkansk næringsliv i de okkuperte områdene av Vest-Sahara. Vi skulle gjerne høre at dette er noe man ikke ønsker å støtte, å være deleier i, eller å være assosiert med. 

Temaet kan nok være aktuelt for flere deler av deres virksomhet. 

Vår forening er årlig i kontakt med et dusin norske finansinstitusjoner/fond om nettopp investeringer i Vest-Sahara. Vi har inngående kjennskap til alle aspekter ved næringslivet i Vest-Sahara, og selskapene som er engasjert der. Vi er vant til å holde konfidensielle dialoger med investorer, slik at de kan tilnærme seg dilemmaene på en så opplyst og kritisk måte som mulig.

Vil du eller dine kolleger være tilgjengelige for et møte slik at vi kan lære mer om hvordan dere jobber med samfunnsansvar og hvordan dere envt forholder dere til Vest-Sahara-tematkken? 

Det har ellers skjedd mye på det rettslige plan det siste året, som gjør at det er en stadig større finansiell risiko i å delta i slikt næringsliv. De siste tre ukene har vår research ligget bak anholdelsen av to bulkskip - ett i Panama og ett i Sør-Afika - som har transporterer fosfat fra de okkuperte områdene. Vi jobber nå med å undersøke flere rettslige skritt mot de selskapene som jobber med Marokko i de okkuperte områdene - i første rekke ikke eiere og finansieringskilder, men heller de som er i aksjon på bakken.. 

Ser fram til å høre fra dere,

Mvh,

Erik Hagen


Epost fra Pareto til SKVS, 19. mai 2017
Hei,

Pareto Securities AS har meg bekjent ikke noen form for relasjon til marokkansk næringsliv, hverken i selve Marokko eller i de okkuperte områdene av Vest-Sahara. Jeg ser det også som lite sannsynlig at vi vil ha noen slik relasjon i fremtiden, og tror derfor ikke det er nødvendig å møtes for få drøftet denne problemstillingen.

Med vennlig hilsen
For Pareto Securities AS
Ole Wetlesen Borge
Juridisk direktørEpost fra SKVS til Pareto, 19.mai 2017
Hei,
Takk for det raske svaret. 

Vi hadde ikke sett for oss at Pareto skulle ha noen form for relasjon til marokkansk næringsliv direkte. Mulig eposten vår var uklar eller at jeg misforstår det du skriver.

Det vi kunne tenke oss å lære om - og tilbudet om møtet står fortsatt åpent - er mulighetene for investeringer i og kreditt til utenlandske selskaper som i sin tur har operasjoner i Vest-Sahara og hvordan dere isåfall forholder dere til dette. Det kunne vært fremtidig prosjektfinansiering offshore, tilrettelegging for equity-plasseringer i f.eks. europeiske/nordamerikanske selskaper med slike operasjoner, plasseringer via f.eks. Enter Fonder eller Pareto Asset Management osv. 

Det kunne vel være en aktuell problemstilling at Pareto skulle kunne plassere i eller bistå selskaper som i sin tur driver næringsliv i Vest-Sahara?

Mvh,
Erik Hagen


Epost fra SKVS til Pareto, 23.juni 2017
Hei, Ole
Takk for korrespondansen i mai. Vil det kunne være mulig å møtes slik at vi kan lære mer om Pareto og investeringsetikk, inkludert hvordan det arbeides med dette gjennom Asset Management og Enter Fonder? 
Erik Hagen


Epost fra Pareto til SKVS, 23.juni 2017
Hei Erik
Pareto Securities forestår ingen investeringer. Vi er har ingen relasjon til Pareto Asset Management og Enter Fonder annet enn samme hovedeier, Pareto AS. Et slikt møte må du ta opp med dem.
Ha en fin helg.
Mvh OleEpost fra SKVS til Pareto, 4.oktober 2018

Til Pareto v/adm.dir Svein Støle 
CC: Ole Wetlesen Borge
Støttekomiteen spurte i en epost i 2017 om hvorvidt vi kunne møtes for å høre om hvordan Pareto forholder seg til investeringer i selskaper som opererer i okkuperte Vest-Sahara.

Det er to aspekter ved dette.

1) Om kreditt eventuelt gis til internasjonale selskaper med operasjoner i Vest-Sahara. Vi henviste blant annet til et rykte om en tidligere Pareto-finansiering av folkerettsstridig oljeleting.

2) Om Pareto gjennom salg av aksjefond (for eksempel i Enter Fonder eller Pareto Asset Management) tilbyr til sine kunder plasseringer i selskaper som opererer i Vest-Sahara. Vi har flere ganger vært i kontakt med kunder av Pareto som henviser til at Pareto forvalter plasseringene samfunnsansvarlig. I lys a dette vil vi gjerne samtale om hvordan dette gjøres.

Vi fikk et hyggelig og raskt svar fra Ole Wetlesen Borge i Pareto Securities som henviste til at punkt 2 måtte tas med Pareto AS. Dermed spør vi igjen om muligheten for et møte.

Punkt 1 ovenfor ble, så vidt vi ser, ikke besvart i svarmailen fra Borge.

Det har forresten siden 2016 også vært en rask utvikling i de rettslige – og med det finansielle - konsekvensene og risiki knyttet til folkerettsstridige operasjoner i territoriet. Fartøyet i Sør-Afrika som jeg nevnte i mailen til dere 19. mai 2017 ble først løslatt i sommer, over et år senere. 
Vi kommer veldig gjerne innom for å lære om Paretos arbeid med samfunnsansvarlige investeringer.
Ser fram til å høre fra dere,
Erik Hagen


Epost fra Pareto til SKVS, 4.oktober 2018
Takk for henvendelsen, men dette er ikke aktuelt for Pareto AS.
Mvh
Svein Støle


Epost fra SKVS til Pareto, 4.oktober 2018
Takk for svar.

Hva legger Pareto i at vår henvendelse om å diskutere samfunnsansvar og Vest-Sahara «ikke er aktuelt for Pareto AS»?

Menes det at det ikke er aktuelt å møte sivilsamfunn av prinsipp, eller mener man det ikke er relevant for Pareto å forholde seg til de samfunnsansvarlige aspekter ved folkerettsstridige investeringer i Vest-Sahara?
Mvh

Erik Hagen

Epost fra Pareto til SKVS, 4.oktober 2018
At det ikke er aktuelt med et møte om dette. Vi følger Norges Banks anbefalinger.
Mvh
Svein Støle.


Epost fra SKVS til Pareto, 4.oktober 2018
Til Pareto AS

v/Adm.dir Svein Støle.

Takk for svar. Støttekomiteen for Vest-Sahara noterer at Pareto ikke ønsker å møte vår forening for å diskutere samfunnsansvar. Det ble kort kommentert fra deres side at «Vi følger Norges Banks anbefalinger».

Finn vår korrespondanse nedenfor.

I lys av dette, ser vi fram til å høre Paretos skriftlige svar på følgende spørsmål:

1. Som nevnt i nedenstående korrespondanse med Pareto, lærte Støttekomiteen for Vest-Sahara at Pareto skal ha bistått selskapet ION Geophysical Corporation på en tid da ION tilrettela for skyting av seismikk fra fartøyet BGP Prospector på oppdrag for Total i okkuperte Vest-Sahara. BGP Prospector var utstyrt med IONs DigiSTREAMER. Dette skal ha kommet fram under en ION-presentasjon i Paretos lokaler i mai 2013. FNs tidligere rettssjef, Hans Corell, som anses som en av de ledende autoritetene på lovligheten av operasjoner i Vest-Sahara, har omtalt denne oljeletingen som folkerettsstridig. Av samme grunn ble Kosmos Energy, Cairn Energy og San Leon Energy ekskludert fra Statens Pensjonsfond Utland.
Pareto har ikke kommentert dette ryktet i sitt svar til oss i nedenstående korrespondanse. Stemmer vår informasjon om Paretos rolle overfor ION Geophysical på dette tidspunktet? Hvis ja, ble problematikken om seismiske undersøkelser i de okkuperte områdene diskutert med selskapet? 

2. Hva slags aktsomhetsvurderinger foretar Pareto for å forhindre at finansiering til internasjonale og norske selskaper vil kunne benyttes for folkerettsstridige operasjoner på okkupert land?

3. Pareto AS noterer at bedriften «følger Norges Banks anbefalinger». Støttekomiteen har arbeidet med etisk forvaltning i halvannet tiår, og er ikke kjent med at Norges Bank utsteder anbefalinger til Pareto eller til tilsvarende selskaper som kunne være relevant for formålet for vårt møte. Hvilke «anbefalinger» er det Pareto viser til at Norges Bank utsteder?

4. Stadig mindre av Norges Banks arbeid med etikk foregår gjennom åpne eksklusjoner, og en økende del av bankens etikkarbeid skjer gjennom aktivt eierskap og risikobaserte nedsalg. Det aktive eierskapet gjøres diskret, og uten at det rapporteres på. Hvordan er Paretos arbeid med aktivt eierskap organisert?

5. Hva gjør Pareto for å forhindre at man investerer i, eller tilbyr investeringer i, selskaper som har vært gjenstand for risikobaserte nedsalg av SPU?

6. Ifølge nettsidene til Pareto Securities, tilbyr Pareto shorthandel av aksjer i en rekke selskaper som er ekskludert av Statens Pensjonsfond Utland, inkludert produsenter av materiell til atomvåpen. http://www.paretosec.no/aksjehandel-paa-nett/verdipapirfinansiering/shorthandel
http://www.paretosec.no/aktuelt?itemId=Aktuelt:278 

Anser Pareto at tilrettelegging for handel med SPU-ekskluderte aksjer er i tråd med de anbefalingene som SPU hevdes å utstede?

7. Samme handel som nevnt i spørsmål 6 blir tilbudt av Pareto Securities også i selskapene Continental, Siemens, ThyssenKrupp, som opererer i okkuperte Vest-Sahara. http://www.paretosec.no/pareto-tv?itemId=Aktuelt:278 
Kommuniseres bekymringer om samfunnsansvar overfor selskaper som man tilbyr kunder å shorte aksjer i?

8. Pareto Securities tilbyr aksjehandel på nett «i 14 ulike markeder, som til sammen dekker ca 80% av verdens kapitalmarked.» 
http://www.paretosec.no/aksjehandel-paa-nett/verdipapirhandel/handel-med-utenlandske-aksjer
Hvor mange av de SPU-ekskluderte selskapene tilbyr Pareto sine kunder å investere i?

9. I kapittelet «Våre etiske rammer» i års- og halvårsrapportene for deres verdipapirfond, noteres det følgende: «Pareto Asset Management AS (PAM) arbeider systematisk med etiske vurderinger i sin forvaltning av fond og mandater under aktiv forvaltning. PAM skal ikke foreta investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at fondene medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser. En slik medvirkning vil kunne redusere en bærekraftig utvikling og langsiktig verdiskaping.» https://paretoam.com/globalassets/rapporter-og-dokumenter/annual-reports/pareto_total_plc-sar.pdf

Dette er en god analyse.
Siemens Gamesa er per 30 sept 2018 representert i fondene Pareto Asset Management Nordic Alpha A og Pareto Asset Management Nordic Alpha B. https://paretoam.com/globalassets/rapporter-og-dokumenter/manedsrapporter/pareto_nordic_alpha_a-mr-no.pdf https://paretoam.com/globalassets/rapporter-og-dokumenter/manedsrapporter/pareto_nordic_alpha_b-mr-no.pdf

Siemens Gamesa driver operasjoner i Vest-Sahara i strid med ønskene til Vest-Saharas folk, og dermed også i strid med prinsippene etablert i EU-domstolens dom om Vest-Sahara av 2016.

I lys av prinsippene om etikk, a) hvordan forsvares inkluderingen av Siemens Gamesa i porteføljene til Nordic Alpha A og B, og b) hvorledes vurderes den rettslig-finansielle risikoen involvert i å investere i selskaper som ignorerer prinsippene etablert av EU-domstolen?

Ser fram til å høre fra dere på våre spørsmål.
Mvh
Erik Hagen


Epost fra SKVS til Pareto, 28.desember 2018
Til Pareto AS
V/Adm.dir Svein Støle

Vi viser til epost som vi sendte 5. oktober i år, med spørsmål knyttet til Paretos forståelse av samfunnsansvar, herunder dets påståtte rolle i finansiering av seismikkskyting offshore okkuperte Vest-Sahara, tilrettelegging for shorthandel av aksjer ekskludert fra SPU, eventuelle aktive eierskap i selskaper som tilrettelegger for brudd på folkeretten m.m. 

Vi kan ikke se å ha mottatt svar på eposten. Vi ser fram til å høre fra dere. 

Mvh
Erik Hagen


Epost fra SKVS til Pareto, 28.mai 2019
Til Pareto AS
v/Adm.dir Svein Støle

Vi kan ikke se å ha mottatt svar på vår epost av 5. oktober i fjor. Vi ser fram til å høre fra dere. 

Mvh,

Erik Hagen

Epost fra SKVS til Pareto, 2. oktober 2019
Til Pareto AS
v/Adm.dir Svein Støle

Vi kan ikke se å ha mottatt svar på vår epost av 5. oktober i fjor. Vi ser fram til å høre fra dere. 

Mvh,

Erik Hagen


Epost fra SKVS til Pareto, 26. desember 2019
Til Pareto AS
v/Adm.dir Svein Støle

Vi kan ikke se å ha mottatt svar på vår epost av 5. oktober i fjor. Vi ser fram til å høre fra dere. 

Mvh,

Erik Hagen

 

Nyheter

Slutt på norske oljetransporter til okkuperte Vest-Sahara

Norskflaggete fartøy har stoppet å transportere olje til det okkuperte territoriet. Men det kommer med en bismak. 

29. mai 2024

FN-organ ber Marokko løslate Vest-Sahara-journalist

I en avgjørelse publisert 1. april 2024 ber FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling om at Marokko umiddelbart setter fri den unge saharawiske journalisten Khatri Dadda.

05. april 2024

Ungdomspartiene besøkte de saharawiske flyktningleirene

Ungdomspartiene besøkte denne uken de saharawiske flyktningleirene i Algerie.

04. februar 2024

Marokko blir president i FNs Menneskerettighetsråd

I dag ble Marokko valgt til å lede FNs Menneskerettighetsråd. Det skaper kraftige reaksjoner. 

10. januar 2024