Brende tok opp Vest-Sahara-menneskerettigheter med Frankrike
Article image
Utenriksminister Brende uttrykte denne uken overfor sin franske kollega, utenriksminister Fabius, at Norge forventer menneskerettigheter i MINURSO-mandatet. Det er Frankrike som hvert år blokkerer for menneskerettighetene i FN-operasjonen i Vest-Sahara.
Publisert 19. mars 2015


18. mars 2015 svarte utenriksminister Børge Brende på et spørsmål fra Stortingsrepresentant Åsmund Aukrust angående menneskerettigheter i Vest-Sahara.

Aukrust hadde uken før spurt utenriksministeren om hva slags samtaler som hadde funnet sted mellom norske og franske myndigheter de siste 12 månedene i spørsmålet om MINURSO-mandatet. I april 2014 hadde nemlig Brende lovet å ta opp temaet.

Svaret viser at den norske regjeringen har tatt fram saken med franske myndigheter ved flere anledninger, og på flere nivåer. Så sent som denne uken ble spørsmålet diskutert mellom den norske og franske utenriksministeren.

Se spørsmålet og svaret i sin helhet på Stortingets hjemmesider og nedenfor.Dokument nr. 15:736 (2014-2015)
Innlevert: 11.03.2015
Sendt: 11.03.2015
Besvart: 18.03.2015 av utenriksminister Børge Brende

Åsmund Aukrust (A): Hva har Regjeringen gjort overfor franske myndigheter siden april 2014 for at Frankrike ikke skal blokkere for en permanent FN-overvåkning av menneskerettighetene i okkuperte Vest-Sahara?

Begrunnelse
Hvert år i april, idet FNs Sikkerhetsråd behandler Vest-Sahara-saken, setter Frankrike en stopper for permanent overvåkning av menneskerettighetene i Vest-Sahara. Behovet for en slik overvåkning av menneskerettighetene i Vest-Sahara er akutt, og gjentas hvert år i rapportene fra FNs Generalsekretær.

Det er verdt å berømme Utenriksministeren for skriftelig svar gitt til Mani Hussaini i mars 2014, da han uttrykte at Regjeringen vil ta opp spørsmålet om den franske posisjonen rundt menneskerettighetene i Vest-Sahara med franske myndigheter i Paris, New York og Genève. Det er Frankrike, Marokkos nære allierte, som forhindrer FN-operasjonen MINURSO å få gjøre denne jobben. Sikkerhetsrådet skal på ny vurdere spørsmålet om MINURSO-operasjonen i april 2015, og det vil være nyttig å vite hva Regjeringen har kommunisert overfor franske myndigheter i sakens anledning slik Utenriksministeren sa han ville gjøre.

Det er for øvrig godt at Utenriksministeren noterer seg at FNs generalsekretærs rapporter trekker fram behovet for en uavhengig og selvstendig overvåkning.

Det kan imidlertid hevdes at det viktigste ved generalsekretærens henvisninger til menneskerettighetsrapporteringen er at overvåkningen også må være av en permanent natur – og ikke kun bestå av korte dagsbesøk fra spesialrapportører og diplomatiske delegasjoner.

Børge Brende: Norge støtter FNs arbeid for en politisk løsning på konflikten i Vest-Sahara. Det er viktig å legge til rette for at FN og Minurso (United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara) fortsetter sitt arbeid i tilknytning til Vest-Sahara-konflikten. Dette er det enighet om i FNs sikkerhetsråd. Norges prinsipielle holdning er at alle FN-operasjoner bør ha et menneskerettighetsmandat. Vi støtter derfor en utvidelse av Minursos mandat til å inkludere menneskerettighetsovervåking og -rapportering. Det er det imidlertid ikke enighet om i FNs sikkerhetsråd. Gjennom vår FN-delegasjon i New York har vi løpende, uformelle konsultasjoner med nærstående land om en styrking av Minursos mandat. Dersom det åpner seg en mulighet for å styrke mandatet, vil Norge følge opp med mer formelle konsultasjoner. Årets utkast til resolusjon for forlengelsen av Minursos mandat er ennå ikke lagt frem for Sikkerhetsrådet. Norge har ved flere anledninger tatt opp spørsmålet om en utvidelse av Minursos mandat med Frankrike. Jeg tok senest opp dette spørsmålet i min samtale med den franske utenriksministeren Laurent Fabius tirsdag 17. mars. Spørsmålet ble også drøftet med franske myndigheter i et møte på embetsnivå i mai i fjor og i et møte mellom ambassaden og fransk UD i mars i år. I tillegg er spørsmålet tatt opp med den franske FN-delegasjonen i både New York og Genève tidligere denne måneden. Situasjonen i Vest-Sahara gir fortsatt grunn til bekymring. Det rapporteres jevnlig om menneskerettighetsbrudd. Menneskerettighetssituasjonen er derfor et sentralt element i samtalene mellom Norge og Marokko. Da jeg var i Marokko 15. mars understrekte jeg overfor marokkanske myndigheter at menneskerettighetene til den saharawiske befolkningen i Vest-Sahara må sikres.
morocco_france_510.jpg
18. mars 2015 svarte utenriksminister Børge Brende på et spørsmål fra Stortingsrepresentant Åsmund Aukrust angående menneskerettigheter i Vest-Sahara.


http://vest-sahara.no/a127x2072

Aukrust
On 18 March 2015, the Norwegian Minister for Foreign Affairs, Mr. Børge Brende, answered a question from MP Åsmund Aukrust regarding the human rights in Western Sahara.

The MP hda asked what the minister had done over the last 12 months in discsusing the the MINURSO mandate with the French goverment. In March 2014, the same minister had promised to do so.

The answer shows that the Norwegian government has addressed the topic with the French counterparts on numerous occasions and on several levels.

The unofficial translation to English below is made by the Norwegian Support Committee for Western Sahara. Find the original on the Norwegian Parliament’s webpage.

Question [from MP Aukrust]:
What has the Government done vis-à vis French authorities since April 2014 for France not to block a permanent UN monitoring of human rights in occupied Western Sahara?
Every year in April, as the UN Security Council is to discuss the Western Sahara issue, France is preventing a permanent human rights monitoring in Western Sahara. The need for such a mnitoring of the human rights in Western Sahara is acute, and is repeated annually in the reports from the UN Secretary-General.
It is worth praising the Minister for Foreign Affairs for his written answer given to [MP] Mani Hussaini in March 2014, when it was expressed that the Government will raise the regarding the French position on human rights in Western Sahara with French authorities in Paris, New York and Geneva. It is France, Morocco’s nearest ally, which prevents the UN operation MINURSO from carrying out that task. The Security Council is to debate the question of MINURSO operation in April 2015, and it will be useful to know what the Government has communicated vis-à vis French authorities in this regard, as the Minister said he would do.
It is furthermore good that the Minister for Foreign Affairs notes that the UN Secretary-General’s report stresses the need for an independent and impartial monitoring.
It can be claimed, however, that the most important part of the Secretary-General’s references to the human rights reporting, is that the monitoring also need to be of a sustained nature –not only consisting of short day-visits from special rapporteurs and diplomatic delegations.

Answer [from the Minister]:
Norway supports the UN’s work for a political solution of the conflict in Western Sahara. It is important to facilicate the UN’s and MINURSO’s (United Mission for the Referendum in Western Sahara) continues its work in relation to the conflict in Western Sahara. There is a consensus on that point in the UN Security Council.
Norway’s principled position is that all UN operations should have a human rights mandate. We therefore support an extension of the MINURSO mandate to include human rights monitoring and reporting. However, there is not an agreement over that in the UN Secutiry Council. Through our UN delegation in New York, we have ongoing, informal consultations with our close allies on a strenghtening of the MINURSO mandate. If an opportunity opens for a strengthening the mandate, Norway will proceed with more formal consultations. This year’s draft resolution for a prolongation of the MINURSO mandate has not yet been presented for the Security Council.
Norway has on numerous occasions raised the issue of an expansion of the MINURSO mandate with France. I raised this question most recently in the concersation I had with the French minister for foreign affairs Laurent Fabius on Tuesday 17 March. The question was also discussed with French authorities in a staff level meeting May last year, and in a meeting between the embassy and French MFA March this year. In addition, the question has been raised with the French UN delegation in both New York and Geneva earlier this month.
The situation in Western Sahara is still cause for worry. There are constant reports on human rights violations. The human rights situation is therefore a central element in the talks between Norway and Morocco. When I was in Morocco on 15 March, I underlined vis-à-vis Moroccan authorities that the human rights for the Saharawi population in Western Sahara needs to be guaranteed.

Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022