Korrespondanse mellom Støttekomiteen og Comrod

Her kan du lese brev som har blitt sendt mellom Støttekomiteen for Vest-Sahara og det norske våpenteknologiselskapet Comrod.

Publisert 20. november 2018

Bakgrunn: Første avsløring i NRK, 19.03.2010
Deretter, artikler i Strandbuen  (182 KB) 23. april 2010 og Aftenbladet 29. oktober 2010 (1 (318 KB), 2  (166 KB), 3  (219 KB) og 4 (279 KB)

Brev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 20. mars 2010

Angående Comrods leveranser til Marokko

Vi viser til artikkel på nrk.no 19. mars 2010 angående Comrods leveranser av militære antenner til Marokko.

I lys av alvorlige overgrep som begås av marokkanske myndigheter og politi og den fortsatte marokkanske okkupasjonen av Vest-Sahara, ser vi med stor bekymring på slike leveranser. 

Støttekomiteen for Vest-Sahara vil gjerne få komme tilbake til dere med ytterligere informasjon og synspunkter, men i mellomtiden ber vi Comrod om en redegjørelse av følgende: 

1) Hvilke politistyrker er det som har kjøpt disse antennene?
2) Er dette antenner kunden selv installerer, eller gjøres det av Comrod?
3) Driver Comrod vedlikehold av utstyret?
4) Hvor mange antenner har blitt solgt til Marokko? 
5) Når ble siste leveranse gjort?
6) Planlegges flere leveranser? Hvis ja, når?
7) Er antenner også plassert i Vest-Sahara?
8) Hvis ja, hvor mange?

Ser fram til å høre fra dere, 
Med vennlig hilsen
(sign.)
Sigrun Espe
Støttekomiteen for Vest-Sahara 

Brev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 16. mai 2011

Angående Comrods leveranser til Marokko

Vi viser til artikkel på nrk.no 19. mars 2010 angående Comrods leveranser av militære antenner til Marokko, og til eposter Støttekomiteen sendte 20. mars og 8. april 2010 om engasjementet. Vi kan ikke se å ha fått svar på våre henvendelser.

Under en våpenmesse høsten 2009, medga Comrods visepresident Tor Reidar Brekke til NRK at en av Comrods kunder er en av Marokkos polistyrker, en institusjon som ifølge Brekke er "et sted mellom sivil og militær". “Når vi selger til politiet, behøver vi ikke søke om eksportlisens for dette produktet”, uttalte Brekke, som siteres på at eksporten går via amerikanske ITT. http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.7040491

Støttekomiteen for Vest-Sahara registrerer at Comrods visepresident utviste detaljert kunnskap om eksporten, om mottakeren og om bruken av materiellet høsten 2009. Imidlertid var informasjonen en annen under et intervju med avisen Strandbuen 23. april 2010. 

Da sier daglig leder Ole Gunnar Fjelde at selskapet ikke kjente til de opplysningene visepresident Brekke hadde gitt NRK: Fjelde sier selskapet ikke kjente til at antennene skulle gå til Marokko, at antennene kun var sivile, at de “trolig” blir brukt til radio, og at selskapet uansett verken har oversikt over hvor antennene hadde blitt videresolgt eller rett til å blande seg inn i hvor varene havnet. 

I lys av de alvorlige overgrep som marokkanske myndigheter og politi begår overfor det saharawiske folk, og tatt i betraktning den fortsatte og folkerettsstridige marokkanske okkupasjonen av Vest-Sahara, ser vi med stor bekymring på leveranser av den typen som Comrod har solgt til ITT for installasjon i Marokko. Etter at vi sendte våre spørsmål til dere for over ett år siden, har marokkanske politistyrker slått hardt ned på fredelig demonstrerende saharawier i Vest-Sahara. Erfaringene fra Nord-Afrika det siste halvåret, viser at å bygge opp et illegitimt regimes maktapparat henger direkte sammen med undertrykkelse av demokrati og menneskerettigheter.

Det er viktig for oss å få klarlagt omfanget og naturen av Comrod-produkter i Marokko/Vest-Sahara. Vi vil dermed på ny be om svar på spørsmålene som vi sendte deres selskap 20. mars og 8. april 2010.

1) Hvilke politistyrker er det som har kjøpt disse antennene?
2) Er dette antenner kunden selv installerer, eller gjøres installasjonen av Comrod?
3) Driver Comrod vedlikehold av utstyret?
4) Hvor mange antenner har blitt solgt til Marokko?
5) Når ble siste leveranse gjort?
6) Planlegges flere leveranser? Hvis ja, når?
7) Er antenner også plassert i Vest-Sahara?
8) Hvis ja, hvor mange?

Vi finner det bekymringsfullt om Comrods daglige leder ikke kjenner til at selskapets utstyr hadde havnet hos det marokkanske politiet. Dersom Comrod har utviklet retningslinjer for samfunnsansvar, setter vi pris på å få tilsendt disse. Vi forventer at Comrod har retningslinjer for hvor utstyr kan selges, og kontroll på at det ikke brukes i okkuperte områder eller på andre måter bidrar til å opprettholde eller skape konflikter.

Ønsker dere en fredfull og reflektert 17.mai. 

Ser fram til å høre fra dere, 

Med vennlig hilsen
Sigrun Espe
Støttekomiteen for Vest-Sahara 

Svar fra Comrod 19. mai 2011

Hei Sigrun Espe,

Vi refererer til deres henvendelser fra den 20.mars og 8.april.

Som børsnotert selskap har vi strenge krav til hvordan og hva vi kommuniserer utad. Comrod kan derfor ikke svare på deres henvendelse.

Informasjon som blir publisert og kommunisert finner dere på www.comrod.com.

Mvh
Ole Gunnar Fjelde

Brev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 19. mai 2011

Hei, 

Takk for svar.

Støttekomiteen for Vest-Sahara finner det bekymringsfullt at et selskap som eksporterer slikt materiell ikke kan oppklare hvor materiellet eksporteres, og til hvilket formål. Vi finner det også underlig at selskapet ga opplysninger om engasjementet til både Strandbuen, Aftenbladet og NRK, men ikke til oss, og at opplysningene som vi her ber om skal være av børssensitiv interesse eller natur utover det som allerede er opplyst av selskapet om engasjementet. Ingen andre børsnoterte selskapet Støttekomiteen har vært i kontakt med i Vest-Sahara-saken de siste ti årene (jfr Yara, Jinhui Shipping, PGS, TGS-Nopec etc.) har avslått å oppklare detaljer rundt engasjementer i de okkuperte området av hensyn til Oslo Børs' krav. 

Det ligger ingen ting på www.comrod.com som gir svar på de spørsmålene vi har stilt. 

Vi setter pris på oppklaring på følgende spørsmål: 
1) Har Comrod etiske retningslinjer for hva slags materiell selskapet kan eksportere, og hvor det kan eksporteres? Hvis ja, setter vi pris på å få dem oversendt. 
2) Hvordan forholder Comrod seg til norske myndigheters frarådning mot engasjementer i Vest-Sahara?
3) Finner Comrod det etisk problematisk om selskapets eksport går til land som norsk UD normalt avviser eksportlisenser til, fordi landene enten er i krig eller pga alvorlige menneskerettighetsbrudd? 
4) Dere henviser til krav til hvordan og hva dere kommuniserer utad. Henviser dere her til Oslo Børs' krav, eller egne krav? Vennligst spesifiser hvilke krav dere refererer til. 

Vennlig hilsen,

Sigrun Espe
nestleder i Støttekomiteen for Vest-Sahara

Brev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 11. august 2011

Angående Comrods leveranser til Marokko

Støttekomiteen for Vest-Sahara ønsker å gjøre Comrods styre oppmerksom på at vår organisasjon ved gjentatte anledninger siden mars 2010 har henvendt seg til Comrod AS - uten å få svar på våre spørsmål. 

Bakgrunnen for våre henvendelser er opplysninger gitt i fjor om at utstyr fra Comrod hadde funnet veien til Marokko – som okkuperer sitt naboland.

Etter tre henvendelser i 2010 og 2011, fikk Støttekomiteen en epost fra daglig leder 19. mai 2011 om at spørsmål knyttet til Comrods eksport til Marokko ikke ville kunne besvares, uten å grunngi hvorfor.

Samme dag henvendte vi oss til deres selskap med generelle spørsmål knyttet til deres forståelse av samfunnsansvar. Spørsmålene ble stilt på nytt 23. juni 2011 og 11. august 2011. De er ennå ikke besvart. 

Vår organisasjon har i ti år vært i kontakt med flere titalls norske næringsaktører og deltatt aktivt i den norske debatten om bedrifters samfunnsansvar. Støttekomiteen for Vest-Sahara vil meddele overfor Comrods styre at vi aldri tidligere har møtt et norsk selskap som i denne grad unnlater å besvare spørsmål fra sivilsamfunn. Vi finner mangelen på åpenhet å være svært bekymringsfull. Vennligst finn vedlagt vår korrespondanse med selskapet. 

Vi forventer at Comrods ledelse, enten ved daglig leder eller presseansvarlig, kommer tilbake til oss med svar på våre spørsmål. 

Kopi av dette brevet har blitt sendt på epost til daglig leder og presseansvarlig pr epost. 

Med vennlig hilsen
Erik Hagen
Leder,Støttekomiteen for Vest-Sahara 

Brev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 20. september 2011

Angående Comrod og samfunnsansvar 

Støttekomiteen for Vest-Sahara viser til vår korrespondanse med Comrod: 
1) Epost sendt til Comrod 20.mars 2010
2) Ny epost til Comrod 8. april 2010 med de samme spørsmålene som 20. mars 2010.
3) Brev til Comrod ‘Angående Comrods leveranser til Marokko’ à 16. mai 2011, med de samme spørsmålene som ved de to forrigegående henvendelsene.
4) Svar fra daglig leder Ole Gunnar Fjelde 19. mai 2011 om at Comrod ikke kan gi svar på vår henvendelse.
5) Epost fra Støttekomiteen til daglig leder 19. mai 2011, der vi stiller generelle spørsmål om deres eksport og vurderinger av samfunnsansvar.
6) Epost fra Støttekomiteen til daglig leder 23. juni 2011 med de nøyaktig samme spørsmålene som 19. mai. 
7) Svar fra daglig leder 23. juni om at våre spørsmål må rettes til presseansvarlig.
8) Epost fra Støttekomiteen til presseansvarlig 23. juni med de samme spørsmålene som ble stilt daglig leder 19. mai og 23. juni.
9) Epost fra Støttekomiteen til presseansvarlig 11. august med de samme spørsmålene som ble stilt daglig leder 19. mai, 23. juni, og presseansvarlig 23. juni.
10) Brev til hele Comrods styre 23.juniom at selskapet unnlater å svare på henvendelser. 

Vi ser fram til å få svar på våre spørsmål i våre brev og eposter. Henvendelsen inneholder 4 generelle spørsmål knyttet til deres holdning til samfunnsansvar. Ingen av de 4 spørsmålene griper inn i kontrakter dere har inngått, men er utelukkende stilt for at vi skal forstå Comrods vurderinger om sin rolle som eksportbedrift og som en samfunnsansvarlig aktør.

Vi ser fram til svar.

Med vennlig hilsen
Erik Hagen
Daglig leder, Støttekomiteen for Vest-Sahara

Svar fra Comrod 5. oktober 2011

Angående leveranser!

Hei Erik Hagen,

Viser til telefonsamtale tidligere i dag og sender som avtalt tilbakemelding på deres brev datert 11.august.

Comrod utvikler og produserer ulike typer antenner som benyttes både til sivile og militære radioløsninger. Antennesystemene utgjør kun en mindre del av et radiosystem hvor det vanligvis er radioprodusenten som er Comrods oppdragsgiver. Bare unntaksvis vil Comrod ha en interaksjon mot sluttkunden, og således bli gjort kjent med den typiske bruken av de systemer vi leverer. Våre kunder angir kun unntaksvis detaljer om bruken av de antennene vi får bestilling på – dette kan være anvendelse i forbindelse med nødhjelp -, militære eller vanligesivile applikasjoner.

Vi klassifiserer kun unntaksvis våre antennesystemer som rent militært materiell. Dette synes å harmonisere velmed den vurdering som også Utenriksdepartementet har inntatt da ingen av våre typiske antennesystemer er definert å være omfattet av departementets eksportkontrolliste.

At våre antenner fra tid til annen inngår i radiosystemer som brukes av både sivile enheter, politi og militærestyrker er vi selvsagt kjent med. Likevel, antenner er delvis en “commodity” som kjøpes fra et stort antallinternasjonale leverandører. Med dette som bakteppe er det tilnærmet umulig å spesifisere og styre sluttbruken da antennedelen av en radio anses som kun en av flere komponenter i en radioløsning. Det globale antall leverandører innen antennesystemer er alt for omfattende for å kunne diktere radioprodusentenes bruk av Comrods antenner. Dette blir på mange måter som en bildekkprodusent som kan ha ønsker om at bruken av sine ulike dekk ikke skal anvendes til gitte typer operasjoner, men hvor muligheten til å håndheve dette er meget krevende, og vil neppe være realiserbart hvis en søker en bærekraftig langsiktig virksomhet.

Til de generelle spørsmål som Støttekomiteen for Vest-Sahara har reist vil vi gi følgende kommentarer:

1.Etiske retningsliner for hva slags antenner som kan eksporteres og hvor dette kan eksporteres.

Comrods generelle etiske retningslinjer er publisert i selskapets årsberetning. Som det fremgår der søker Comrod å leve opp til UN Global Compacts 10 forretningsprinsipper. Av årsaker som beskrevet ovenfor er det vanligvis urealistisk for en mindre komponentleverandør som Comrod å forsøke å styre sluttbruken.

2.Eksport hvor norske myndigheter fraråder eksport.

Comrod respekterer eksportbegrensninger som definert av Utenriksdepartementet. Norge synes der å harmonisere sine regler med de prinsipper som anvendes av EU og andre allierte.

3.Etisk problematisk med eksport til land hvor norsk UD normalt avviser eksportlisenser.

Som nevnt ovenfor respekterer vi spesifikke eksportlisenskrav gitt av Utenriksdepartementet. Ingen av våre antenner er klassifiert å være omfattet av departementets eksportkontrolliste.

Igjen må en her innse at som en leverandør av antenner som anses typisk som et “commodity” produkt er det problematisk å sette absolutte krav til sluttbruken, selv om en etisk vil finne det uheldig å oppdage at våre antenner er anvendt i operasjoner vi gjerne ikke ser som ønskelig. Til slutt blir likevel dette et dilemma en må leve med når en først driver næring i global skala.

Håper ovennevnte orientering gir et tilfredsstillende svar på de spørsmål som Støttekomiteen for Vest-Sahara har reist vedrørende Comrods virksomhet.

Med vennlig hilsen
Ole Gunnar Fjelde

Brev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 19. desember 2011

Angående Comrods leveranser til Marokko

A.
Støttekomiteen for Vest-Sahara viser til vår henvendelse sendt per epost til Comrod 20.mars 2010. Bakgrunnen for vår henvendelse var at Comrods visepresident under en våpenmesse høsten 2009 uttalte til NRK at en av Comrods kunder var en av Marokkos polistyrker, en institusjon som han omtalte i å være av "et sted mellom sivil og militær" natur. “Når vi selger til politiet, behøver vi ikke søke om eksportlisens for dette produktet”, uttalte Brekke, som siteres på at eksporten går via amerikanske ITT. http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.7040491

I vårt brev til Comrod stilte vi følgende spørsmål: 
1) Hvilke politistyrker er det som har kjøpt disse antennene?
2) Er dette antenner kunden selv installerer, eller gjøres det av Comrod?
3) Driver Comrod vedlikehold av utstyret?
4) Hvor mange antenner har blitt solgt til Marokko?
5) Når ble siste leveranse gjort?
6) Planlegges flere leveranser? Hvis ja, når?
7) Er antenner også plassert i Vest-Sahara?
8) Hvis ja, hvor mange?

B. 
Etter purringer 8. april 2010 og 16. mai 2011, med de samme spørsmålene som ved de to foregående henvendelsene, ga daglig leder av Comrod 19. mai 2011 følgende korte svar:

"Som børsnotert selskap har vi strenge krav til hvordan og hva vi kommuniserer utad. Comrod kan derfor ikke svare på deres henvendelse".

C. 
For å forstå bakgrunnen for Comrod-svaret, stilte Støttekomiteen 19. mai 2011 følgende generelle spørsmål om deres eksport og vurderinger av samfunnsansvar.

1) Har Comrod etiske retningslinjer for hva slags materiell selskapet kan eksportere, og hvor det kan eksporteres? Hvis ja, setter vi pris på å få dem oversendt. 

2) Hvordan forholder Comrod seg til norske myndigheter frarådning mot engasjementer i Vest-Sahara?

3) Finner Comrod det etisk problematisk om selskapets eksport går til land som norsk UD normalt avviser eksportlisenser til, fordi landene enten er i krig eller pga alvorlige menneskerettighetsbrudd?

4) Dere henviser til krav til hvordan og hva dere kommuniserer utad. Henviser dere her til Oslo Børs' krav, eller egne krav? Vennligst spesifiser hvilke krav dere refererer til. 

Ingen av de fire spørsmålene omhandlet kontrakter selskapet har inngått, men var utelukkende stilt for at Støttekomiteen for Vest-Sahara skulle forstå Comrods vurderinger om sin rolle som eksportbedrift og som en samfunnsansvarlig aktør. Vårt motiv for å stille disse spørsmålene, var å få klarlagt hvorfor selskapet ikke kunne svare på spørsmål om leveransene som ble gjort til Marokko.

D. 
Da vi ikke mottok svar, gjentok Støttekomiteen samme spørsmål overfor selskapet i løpet av 2011: 

1) Epost fra Støttekomiteen til daglig leder 23. juni 2011 med de nøyaktig samme spørsmålene som 19. mai.
2) Svar fra daglig leder 23. juni om at våre spørsmål må rettes til presseansvarlig.
3) Epost fra Støttekomiteen til presseansvarlig 23. juni med de samme spørsmålene som ble stilt daglig leder 19. mai og 23. juni.
4) Epost fra Støttekomiteen til presseansvarlig 11. august med de samme spørsmålene som ble stilt daglig leder 19. mai, 23. juni, og presseansvarlig 23. juni.
5) Brev til hele Comrods styre 11.august om at selskapet unnlater å svare på henvendelser, medkopi til daglig leder og presseansvarlig. 
6) Rekommandert brev til daglig leder og presseansvarlig 20. september

E.
Støttekomiteen viser til Comrods svar 5. oktober. Selskapet unnlater å svare på vårt spørsmål om hvilke Oslo Børs-krav eller interne krav som gjør at Comrod ikke kan kaste lyst over Marokko-eksporten. 

Comrod framfører følgende generelle kommentarer:

1) Det er “vanligvis urealistisk for en mindre komponentleverandør som Comrod å forsøke å styre sluttbruken”, ettersom selskapet kun “unntaksvis” er i direkte kontakt med sluttbrukeren. 

2) Comrod respekterer norske eksportbegrensninger. Ingen av antennene er omfattet av departementets eksportkontrolliste.

Selskapet har tidligere gjort rede for at Comrod faktisk kjenner til hvilken institusjon i Marokko som er sluttbruker av produktet (jf. uttalelser gjengitt i NRK, 19. mars 2010), men at det ikke er i stand til å svare på spørsmål om salget, grunnet “strenge krav” som børsnotert selskap (epost fra Comrod 19. mai 2011). Den generelle kommentaren fra 5. oktober 2011 om at det “vanligvis” ikke kjenner til sluttbruken er irrelevant i lys av de spørsmålene vi har stilt og gitt at Comrod opplagt besitter informasjon om salget. Vi mener NRK-artikkelen tydelig dokumenterer at Comrod kjenner godt til svarene på de spørsmålene vi har stilt om Marokko-oppdraget. Selskapet bør f.eks. kjenne godt til om ens egne ansatte har installert eller drevet vedlikehold av antenner for marokkansk politi eller militære i de okkuperte områdene av Vest-Sahara.

F. 
Daglig leder av Comrod sier til Strandbuen 23. april 2010 at “Me har etiske retningslinjer som me følgjer så godt me berre kan”. Comrods brev à 5. oktober henviser til at generelle etiske retningslinjerer å finne i selskapets årsberetning. Vi finner imidlertid ingen ting i årsberetningen som minner om etiske retningslinjer som ville lagt føringer eller begrensninger på hva slags materiell selskapet kan eksportere, eller hvortil det kan eksporteres, slik vi etterspurte. 

Vi finner ingen dokumenter eller artikler på deres nettsider som problematiserer de etiske aspektene ved at deres varer kan brukes til undertrykkelse eller bidra til konflikt eller overgrep i de landene der produktene havner. Det er ingen referanser til hva slags kontroll dere gjør for å hindre at varene kommer på feil sted, ingen etiske betraktninger rundt reeksport av materiell til diktaturer, krigførende land, eller andre steder hvor norske myndigheter avslår lisenser eller fraråder handel, ingen føringer for at materiell bør kunne avvises på grunn av kjennskap om sluttbruken, ingen definisjon av hva slags land dere ikke ønsker å eksportere til osv. Så lenge deres selskap tilsynelatende ikke har etablert rutiner for hvordan man skal hindre at deres utstyr brukes for å begå overgrep, vil vi fraråde dere å gjøre henvisning til at man har tilsluttet seg prinsippene for FNs Global Compact-initiativ, som nå har svært strenge krav til respekt for menneskerettighetene. 

Deres årsrapport påpeker for øvrig at “The group has adopted the Ten Principles of United Nations Global Compact”, noe som for uinnvidde lesere kan gi et uheldig inntrykk av at selskapet deres faktisk har tilsluttet seg FN-intiativet. 

Comrods brev à 5. oktober erkjenner at man “etisk vil finne det uheldig å oppdage at våre antenner er anvendt i operasjoner vi gjerne ikke ser som ønskelig. Til slutt blir likevel dette et dilemma en må leve med når en først driver næring i global skala”. Til Strandbuen 23. april 2010 påpeker selskapet at dets kunder ikke svarer på henvendelser om sluttbruk. Støttekomiteen for Vest-Sahara mener det nettopp er spørsmål om kontroll, og krav til kunder på det globale markedet, som ville kunne vært løst med presise retningslinjer.

I lys av de alvorlige overgrep som marokkanske myndigheter og politi begår overfor det saharawiske folk, og tatt i betraktning den fortsatte og folkerettsstridige marokkanske okkupasjonen av Vest-Sahara, ser vi som sagt med stor bekymring på leveranser av den typen som Comrod har solgt til ITT for installasjon i Marokko.

Vi vil på bakgrunn av de ufullstendige oppklaringene 5. oktober 2011 på ny be om svar på spørsmålene som vi stilte 20. mars 2010. 

Vi tillater oss å publisere denne henvendelsen til Comrod på våre nettsider www.vest-sahara.no. Henvendelsen er sendt per epost og brev, 19. desember 2011.

Vi ser fram til å høre fra dere, 

Med vennlig hilsen
Erik Hagen
Daglig leder,Støttekomiteen for Vest-Sahara 

Brev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 20. desember 2013


Angående Comrods leveranser til Marokko og selskapets samfunnsansvar

Vi viser til tidligere korrespondanse mellom Comrod og Støttekomiteen for Vest-Sahara angående eksporten av antenner til bruk for marokkansk politi/militære.

Vi noterer oss epost fra Comrod 19. mai 2011 der selskapet skriver at man ikke ønsker å besvare spørsmål om leveranser til Marokko, jf våre brev av 20. mars 2010 (med purring 8. april 2010, 16. mai 2011). Vi viser til overordnede spørsmål til Comrod om selskapets forståelse av samfunnsansvar 19. mai 2011 (med purring 23. juni 2011, 11. august 2011, 20. september 2011), sendt til daglig leder, presseansvarlig og styre. 

Comrod framfører i svar til Støttekomiteen for Vest-Sahara 5. oktober 2011 at det respekterer norsk eksportregelverk, og ikke kan ha kontroll over hvor dets produkter til slutt ender opp eller brukes. Imidlertid besvarer ikke selskapet våre spørsmål, noe vi påpeker i vårt svarbrev til Comrod 19. desember 2011. Vennligst finn hele korrespondansen publisert her https://vest-sahara.no/a125x1984 

Støttekomiteen for Vest-Sahara antar at Comrod nå er i ferd med å utarbeide selskapets årsrapport for 2013. I den anledning vil vi det sterkeste anmode at selskapet unnlater å gjøre referanse til UN Global Compact. 

Comrod hevder i brev til 5. oktober 2011 å søke « å leve opp til UN Global Compacts 10 forretningsprinsipper». Denne påstanden har vi vært kjent med fra Comrod tidligere, da noe tilsvarende omtales blant annet i Comrod Annual Report 2010: 

«Comrod Communication shares a set of core values – honesty, integrity and respect for people. All activities and all work by its employees are performed in accordance with the highest ethical standards and core values with “keeping our promises” being a fundamental obligation. The Group has adopted the Ten Principles of United Nations Global Compact» [side 3 og 87] .

Det kan oppfattes som ironisk at setningen om Global Compact i avsnittet ovenfor følger direkte etter en påstand om at Comrod «følger hva det lover». Comrod Communication har fremdeles ikke tilsluttet seg UN Global Compact og rapporterer ikke om sin framdrift på de ti prinsippene slik Global Compact-tilknyttete selskaper må gjøre. Vi mener Comrods virksomhet, med den informasjonen som foreligger per i dag, ikke handler i tråd med Global Compacts prinsipper. Formuleringen om at Comrod skal ha «vedtatt» («adopted») Global Compacts prinsipper gir inntrykk av at man er tilknyttet Global Compact, og påstanden er dermed svært misvisende. 

I vårt brev 19. desember 2011 påpeker vi følgende: «Så lenge deres selskap tilsynelatende ikke har etablert rutiner for hvordan man skal hindre at deres utstyr brukes for å begå overgrep, vil vi fraråde dere å gjøre henvisning til at man har tilsluttet seg prinsippene for FNs Global Compact-initiativ, som nå har svært strenge krav til respekt for menneskerettighetene.» 

I tiden etter at vi påpekte dette overfor Comrod, har "name-droppingen" av UN Global Compact fortsatt, i identiske paragrafer i Comrods årsrapporter for 2011 (s. 3 og 82), og 2012 (side 3 og 90).

Støttekomiteen mener at Comrod i sine årsrapporter misbruker UN Global Compacts posisjon og navn. Konseptet med Global Compact-initiativet er at selskapene selv skal foreta vurderinger om etikk og samfunnsansvar. Oppfyllelsen av dette skal rapporteres på. I alt hva Comrod har kommunisert til Støttekomiteen så langt, avviser Comrod å gå inn på detaljer rundt vurderinger av sin eksport eller å oppklare hva slags selvstendige vurderinger Comrod gjør ved eksporttilfeller. Videre avviser Comrod å besvare spørsmål som ville gjort det mulig å verifisere om Global Compact-prinsippene er oppfylt eller vurdert, og vil ikke gå inn på selskapets eget ansvar.

Det er ikke forenlig med Global Compacts prinsipper og med UN Guiding Principles å avvise spørsmål om samfunnsansvar ved å henvise til at det er en utsteder av eksportlisens som skal foreta slike vurderinger. Selskapet har selv et ansvar for å foreta vurderinger – det er det som er hele kjernen ved Global Compact.

“Som børsnotert selskap har vi strenge krav til hvordan og hva vi kommuniserer utad. Comrod kan derfor ikke svare på deres henvendelse”, påpekte Comrod til oss 19. mai 2011 da vi ba om informasjon om Marokko-salget. Vi mener at et selskap som ønsker å framstå med korrekt informasjon til markedet, ikke kan hevde å ha «vedtatt» Global Compacts prinsipper.

Vi ber dermed Comrod om:
1) Å stoppe alle videre henvisninger til UN Global Compact, med mindre selskapet faktisk tilslutter seg initiativet. 
2) Å besvare spørsmålene om samfunnsansvar og eksporten som omtalt i tidligere brev fra Støttekomiteen.

FNs spesialrapportør mot tortur var på besøk i Vest-Sahara for ett år siden. Han dokumenterer utstrakt bruk av tortur av marokkanske myndigheter, inkludert overdreven bruk av vold begått av politi mot demonstranter. Vennligst finn rapporten her, framlagt i Menneskerettighetsrådet 28. februar i år. Tatt i betraktning at marokkansk politi er mottaker av Comrods utstyr, vil vi anta at det er av deres interesse: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-53-Add-2_en.pdf 

Illustrative videoer av tilsvarende overgrep begått mot saharawier i de Marokko-okkuperte områdene på FNs menneskerettighetsdag, 10. desember 2013, kan ses på våre nettsider: https://vest-sahara.no/a1x2029

Med ønsker om en fredelig jul.


Med vennlig hilsen

/sign./

Erik Hagen
Daglig leder, 
Støttekomiteen for Vest-Sahara 


Brev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 30. desember 2014

Angående Comrods leveranser til Marokko og selskapets samfunnsansvar

Vi viser til tidligere korrespondanse mellom Comrod og Støttekomiteen for Vest-Sahara angående eksporten av antenner til bruk for marokkansk politi/militære. 

Vi noterer oss epost fra Comrod 19. mai 2011 der selskapet skriver at man ikke ønsker å besvare spørsmål om leveranser til Marokko, jf våre brev av 20. mars 2010 (med purring 8. april 2010, 16. mai 2011). Vi viser videre til Støttekomiteens overordnede spørsmål til Comrod om selskapets forståelse av samfunnsansvar 19. mai 2011 (med purring 23. juni 2011, 11. august 2011, 20. september 2011), sendt til daglig leder, presseansvarlig og styre. 

Comrod framfører i svar til Støttekomiteen for Vest-Sahara 5. oktober 2011 at det respekterer norsk eksportregelverk, og ikke kan ha kontroll over hvor dets produkter til slutt ender opp eller brukes. Imidlertid besvarer ikke selskapet våre spørsmål, noe vi påpeker i vårt svarbrev til Comrod 19. desember 2011. 

Til slutt viser vi til brev fra Støttekomiteen 20. desember 2013 der vi etterspør to ting: 
1) At selskapet i sine videre årsrapporter stopper all videre henvisning til at det har «adopted» («vedtatt») UN Global Compacts prinsipper, med mindre selskapet faktisk tilslutter seg initiativet. 
2) At selskapet besvarer spørsmålene om samfunnsansvar og eksporten som omtalt i tidligere brev fra Støttekomiteen.

Vennligst finn hele korrespondansen mellom Støttekomiteen og Comrod publisert her https://vest-sahara.no/a125x1984 

Vi noterer oss at Comrod i sin årsrapport 2013 - publisert etter at vi sendte vårt forrige brev til gruppen 20.desember 2013 - likevel fortsetter å ha «adopted the Ten Principles of United Nations Global Compact». http://www.comrod.com/getfile.php/Misc/Financial%20Reports/Annual_report_2013.pdf

Denne påstanden er misledende. Vi vil, som forklart i vårt forrige brev, på det sterkeste anmode selskapet å slutte å henvise til UN Global Compact all den tid det ikke har sluttet seg til initiativet. 

Vi finner det ironisk at selskapets årsrapport konkluderer med at «Violation [of the principles] may have severe consequences both for individuals as well as the Company», all den tid selskapet så åpenbart unnlater å følge prinsippene som Global Compact har etablert, all den tid selskapet unnlater å besvare selv de enkleste spørsmål om etikk, og all den tid det er sannsynlig at Marokko benytter Comrods utstyr til å undergrave grunnleggende menneskerettigheter i de delene av Vest-Sahara som Marokko okkuperer i strid med folkeretten.

Ser fram til svar på spørsmålene som er etterspurt. 

Med ønsker om en fredelig jul.

Med vennlig hilsen

/sign./

Erik Hagen
Daglig leder, 
Støttekomiteen for Vest-Sahara 


Brev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 31. desember 2015

Angående Comrods leveranser til Marokko og selskapets samfunnsansvar

Vi viser til tidligere korrespondanse mellom Comrod og Støttekomiteen for Vest-Sahara angående eksporten av antenner til bruk for marokkansk politi/militære. 

Vi noterer oss epost fra Comrod 19. mai 2011, der selskapet skriver at man ikke ønsker å besvare spørsmål om leveranser til Marokko, jf våre brev av 20. mars 2010 (med purring 8. april 2010, 16. mai 2011). Comrod skrev da at man ikke kunne svare på våre spørsmål ettersom selskapet var børsregistrert. Vi viser videre til Støttekomiteens påfølgende og overordnede spørsmål til Comrod om selskapets forståelse av samfunnsansvar 19. mai 2011 (med purring 23. juni 2011, 11. august 2011, 20. september 2011), sendt til daglig leder, presseansvarlig og styre. Disse overordnete spørsmålene var: 

1) Har Comrod etiske retningslinjer for hva slags materiell selskapet kan eksportere, og hvor det kan eksporteres? Hvis ja, setter vi pris på å få dem oversendt. 
2) Hvordan forholder Comrod seg til norske myndigheters frarådning mot engasjementer i Vest-Sahara?
3) Finner Comrod det etisk problematisk om selskapets eksport går til land som norsk UD normalt avviser eksportlisenser til, fordi landene enten er i krig eller pga alvorlige menneskerettighetsbrudd? 
4) Dere henviser til krav til hvordan og hva dere kommuniserer utad. Henviser dere her til Oslo Børs' krav, eller egne krav? Vennligst spesifiser hvilke krav dere refererer til.

Comrod framfører i svar til Støttekomiteen for Vest-Sahara 5. oktober 2011 at det respekterer norsk eksportregelverk, og ikke kan ha kontroll over hvor dets produkter til slutt ender opp eller brukes. Imidlertid besvarer heller ikke selskapet våre overordnete spørsmål, noe vi påpeker i vår til nå ubesvarte respons til Comrod 19. desember 2011. 

Til slutt viser vi til ubesvarte brev fra Støttekomiteen 20. desember 2013 og 30.12.2014 der vi etterspør to ting: 
1) At selskapet i sine videre årsrapporter stopper all videre henvisning til at det har «adopted» («vedtatt») UN Global Compacts prinsipper, med mindre selskapet faktisk tilslutter seg initiativet. 
2) At selskapet besvarer spørsmålene om samfunnsansvar og eksporten som omtalt i tidligere brev fra Støttekomiteen.

Vennligst finn hele korrespondansen mellom Støttekomiteen og Comrod publisert her https://vest-sahara.no/a125x1984 

Vi noterer oss at Comrod i 2014 har gått vekk fra å være et børsregistrert selskap, og at man har sluttet å publisere årsrapporter slik man gjorde tidligere. Dermed har de gjentatte misledende påstandene i årsrapportene om at man hadde «adopted the Ten Principles of United Nations Global Compact» falt vekk.

Comrod fortsetter likevel å hevde at selskapet har “vedtatt” («adopted») UNGC-prinsippene i sin Codes of Conduct. 
https://vest-sahara.no/files/dated/2015-12- 31/comrod_core_values_ethical_conduct_30112011.pdf

All den tid Comrod ikke er tilsluttet UNGC, mener vi påstanden om at man har vedtatt prinsippene er misledende. Det skal også understrekes at selv om man måtte vært tilsluttet UNGC vil norske bedrifter selv måtte gjøre uavhengige menneskerettighetsvurderinger ved eksport – og ikke kun lene seg på UDs vurderinger om eksportkontroll, slik Comrod har gjort. Dette premisset understrekes av næringsminister Mæland https://vest-sahara.no/a127x2076 

Ytterligere informasjon om hvilke vurderinger Comrod gjør ved eksport generelt, og hva man har gjort ved Marokko-eksporten spesielt, er dermed viktig for å kunne vurdere konsekvensene for menneskerettighetssituasjonen i de landene som mottar Comrods utstyr, og for å kunne fastslå om det er risiko for at Comrod i framtiden vil være involvert i eksport som undergraver menneskerettighetene.

Ettersom Comrod ikke lenger er et børsnotert selskap, og premisset som lå til grunn for Comrods svar 19. mai 2011 derfor ikke lenger gjelder, vil Støttekomiteen returnere til de opprinnelige spørsmålene om Marokko-eksport sendt i vårt første brev av 20. mars 2010, samt til de overordnete spørsmålene om samfunnsansvar som ble stilt i epost 19. mai 2011, og ber med dette om svar på disse spørsmålene. 

Ser fram til å høre fra dere. 

Med ønsker om et Godt Nytt År,

Med vennlig hilsen

/sign./

Erik Hagen
Daglig leder, 
Støttekomiteen for Vest-Sahara 


Brev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 29. desember 2016

Angående Comrods leveranser til Marokko og selskapets samfunnsansvar

Vi viser til tidligere korrespondanse mellom Comrod og Støttekomiteen for Vest-Sahara angående eksporten av antenner til bruk for marokkansk politi/militære. 

Vi noterer oss epost fra Comrod 19. mai 2011, der selskapet skriver at man ikke ønsker å besvare spørsmål om leveranser til Marokko, jf våre brev av 20. mars 2010 (med purring 8. april 2010, 16. mai 2011). Comrod skrev da at man ikke kunne svare på våre spørsmål ettersom selskapet var børsregistrert. Vi viser videre til Støttekomiteens påfølgende og overordnede spørsmål til Comrod om selskapets forståelse av samfunnsansvar 19. mai 2011 (med purring 23. juni 2011, 11. august 2011, 20. september 2011), sendt til daglig leder, presseansvarlig og styre. Disse overordnete spørsmålene var: 

1) Har Comrod etiske retningslinjer for hva slags materiell selskapet kan eksportere, og hvor det kan eksporteres? Hvis ja, setter vi pris på å få dem oversendt. 
2) Hvordan forholder Comrod seg til norske myndigheters frarådning mot engasjementer i Vest-Sahara?
3) Finner Comrod det etisk problematisk om selskapets eksport går til land som norsk UD normalt avviser eksportlisenser til, fordi landene enten er i krig eller pga alvorlige menneskerettighetsbrudd? 
4) Dere henviser til krav til hvordan og hva dere kommuniserer utad. Henviser dere her til Oslo Børs' krav, eller egne krav? Vennligst spesifiser hvilke krav dere refererer til.

Comrod framfører i svar til Støttekomiteen for Vest-Sahara 5. oktober 2011 at det respekterer norsk eksportregelverk, og ikke kan ha kontroll over hvor dets produkter til slutt ender opp eller brukes. Imidlertid besvarer heller ikke selskapet våre overordnete spørsmål, noe vi påpeker i vår til nå ubesvarte respons til Comrod 19. desember 2011. 

Til slutt viser vi til ubesvarte brev fra Støttekomiteen 20. desember 2013, 30. desember 2014 og 31. desember 2015 der vi etterspør to ting: 
1) At selskapet i sine videre årsrapporter stopper all videre henvisning til at det har «adopted» («vedtatt») UN Global Compacts prinsipper, med mindre selskapet faktisk tilslutter seg initiativet. 
2) At selskapet besvarer spørsmålene om samfunnsansvar og eksporten som omtalt i tidligere brev fra Støttekomiteen.

Vennligst finn hele korrespondansen mellom Støttekomiteen og Comrod publisert her https://vest-sahara.no/a125x1984

Vi noterer oss at Comrod fra 2014 ikke lenger er et børsregistrert selskap, og at man har sluttet å publisere årsrapporter slik man gjorde tidligere. Dermed repeteres ikke lenger den misledende påstanden i årsrapportene om at man hadde «adopted the Ten Principles of United Nations Global Compact».

Comrod fortsetter likevel å hevde at selskapet har “vedtatt” («adopted») UNGC-prinsippene i sin Codes of Conduct. 
https://vest-sahara.no/files/dated/2015-12-31/comrod_core_values_ethical_conduct_30112011.pdf

All den tid Comrod ikke er tilsluttet UNGC, mener vi påstanden om at man har vedtatt prinsippene er misledende. Det skal også understrekes at selv om man måtte vært tilsluttet UNGC vil norske bedrifter selv måtte gjøre uavhengige menneskerettighetsvurderinger ved eksport – og ikke kun lene seg på UDs vurderinger om eksportkontroll, slik Comrod har gjort. Dette premisset understrekes av næringsminister Mæland https://vest-sahara.no/a127x2076 

Ytterligere informasjon om hvilke vurderinger Comrod gjør ved eksport generelt, og hva man har gjort ved Marokko-eksporten spesielt, er dermed viktig for å kunne vurdere konsekvensene for menneskerettighetssituasjonen i de landene som mottar Comrods utstyr, og for å kunne fastslå om det er risiko for at Comrod i framtiden vil være involvert i eksport som undergraver menneskerettighetene.

Ettersom Comrod ikke lenger er et børsnotert selskap, og premisset som lå til grunn for Comrods svar 19. mai 2011 om at man derfor ikke kan svare dermed ikke lenger gjelder, vil Støttekomiteen returnere til de opprinnelige spørsmålene om Marokko-eksport sendt i vårt første brev av 20. mars 2010, samt til de overordnete spørsmålene om samfunnsansvar som ble stilt i epost 19. mai 2011, og ber med dette om svar på disse spørsmålene. 

Ser fram til å høre fra dere. 

Med ønsker om et Godt Nytt År,


Med vennlig hilsen

/sign./

Erik Hagen
Daglig leder, 
Støttekomiteen for Vest-Sahara 


Brev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 19. april 2017

Til Comrod Communication AS
v/adm.dir Ole Gunnar Fjelde

Vi viser til brev sendt fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til COMROD 29. desember 2016. Vi kan ikke se å ha mottatt svar på henvendelsen. 
Vi setter pris på bekreftelse på at brevet er mottatt, og ser fram til svar. 

Mvh

Erik Hagen
Daglig leder, 
Støttekomiteen for Vest-SaharaBrev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 27. mai 2017

Til Comrod Communication AS
v/adm.dir Ole Gunnar Fjelde

Vi viser til brev sendt fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til COMROD 29. desember 2016 og 14. april. Vi kan ikke se å ha mottatt svar på henvendelsen eller bekreftelse på at brevet ble mottatt.

Vi setter pris på bekreftelse på at brevet er mottatt, og ser fram til svar. 

Mvh

Erik Hagen
Daglig leder, 
Støttekomiteen for Vest-Sahara


Brev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 18. oktober 2017

Til Comrod Communication AS
Vi viser til brev sendt fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til COMROD 29. desember 2016, 14. april og 27. mai. Vi kan ikke se å ha mottatt svar på henvendelsen eller bekreftelse på at brevet ble mottatt.
Ser fram til å høre fra dere. 

Erik Hagen
Daglig leder,
Støttekomiteen for Vest-Sahara


Brev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 27. oktober 2017

Til Comrod Communication AS
Vi viser til brev sendt fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til COMROD 29. desember 2016, 14. april, 27. mai og 18. oktober 2017. Vi kan ikke se å ha mottatt svar på henvendelsen eller bekreftelse på at brevet ble mottatt.
Ser fram til å høre fra dere. 

Erik Hagen
Daglig leder,

Brev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 17. november 2017

Til Comrod Communication AS
Vi viser til brev sendt fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til COMROD 29. desember 2016, 14. april, 27. mai, 18. oktober og 27. oktober 2017. Vi kan ikke se å ha mottatt svar på henvendelsen eller bekreftelse på at brevet ble mottatt.
Ser fram til å høre fra dere. 

Erik Hagen
Daglig leder,


Brev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 16. januar 2018

Til Comrod Communication AS
Vi viser til brev sendt fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til COMROD 29. desember 2016, 14. april, 27. mai, 18. oktober, 27. oktober og 17. november 2017. Vi kan ikke se å ha mottatt svar på henvendelsen eller bekreftelse på at brevet ble mottatt.

Erik Hagen
Daglig leder,


Brev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 14. mars 2018

Til Comrod Communication AS
Vi viser til brev sendt fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til COMROD 29. desember 2016, 14. april, 27. mai, 18. oktober, 27. oktober, 17. november 2017 og 16. januar 2018. Vi kan ikke se å ha mottatt svar på henvendelsen eller bekreftelse på at brevet ble mottatt. 

Om det ikke bekreftes at brevet ble mottatt, vurderer vi å reise til Tau for å overrekke det. 

Ser fram til å høre fra dere. 

Erik Hagen
Daglig leder,


Brev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 21. mai 2018

Til Comrod Communication AS
Vi viser til brev sendt fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til COMROD 29. desember 2016. 

Vi viser også til purringer sendt til Comrod 19. april, 27. mai, 18. oktober, 27. oktober, 17. november 2017, 16. januar 2018 og 14. mars 2018. Vi kan ikke se å ha mottatt svar på henvendelsen eller bekreftelse på at brevet ble mottatt. 

Ser fram til å høre fra dere. 

Erik Hagen
Daglig lederBrev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 25. juni 2018

Til Comrod Communication AS
v/Ole Gunnar Fjelde

Vi viser til brev sendt fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 29. desember 2016. 

Vi viser også til purringer sendt til Comrod 19. april, 27. mai, 18. oktober, 27. oktober, 17. november 2017, 16. januar 2018, 14. mars 2018 og 21. mai 2018. Vi kan ikke se å ha mottatt svar på henvendelsen eller bekreftelse på at brevet ble mottatt. 

Ser fram til å høre fra dere. 

Erik Hagen
Daglig leder,


Brev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 20. juli 2018
Til Comrod Communication AS
v/Ole Gunnar Fjelde

Vi viser til brev sendt fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 29. desember 2016. 

Vi viser også til purringer sendt til Comrod 19. april, 27. mai, 18. oktober, 27. oktober, 17. november 2017, 16. januar 2018, 14. mars 2018, 21. mai 2018 og 25. juni 2018. Vi kan ikke se å ha mottatt svar på henvendelsen eller bekreftelse på at brevet ble mottatt. 

Ser fram til å høre fra dere. 

Erik Hagen
Daglig lederBrev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 27. september 2018
Til Comrod Communication AS
v/Ole Gunnar Fjelde

Vi viser til brev sendt fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 29. desember 2016. 

Vi viser også til purringer sendt til Comrod 19. april, 27. mai, 18. oktober, 27. oktober, 17. november 2017, 16. januar 2018, 14. mars 2018, 21. mai 2018, 25. juni 2018 og 20. juli 2018. Vi kan ikke se å ha mottatt svar på henvendelsen. 

Vi har bedt om en bekreftelse på at brevet er blitt mottatt og fikk en slags bekreftelse fra en ansatt hos dere, Enok Ødegård. Han ba om at vi skulle slutte å sende eposter til ham. Imidlertid han står ikke som mottaker av epostene våre. Epostadressene vi har brukt er , med kopi til sales@comrod.com og post@comrod.com. 

Vi takker likevel for Ødegårds bekreftelse på at eposten med dette er mottatt, og vi ser fram til å høre fra dere. 

Mvh,

Erik Hagen
Daglig leder


Brev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 20. november 2018
Til Comrod Communication AS
v/Ole Gunnar Fjelde

Vi viser til brev sendt fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 29. desember 2016. 

Vi viser også til purringer sendt til Comrod 19. april, 27. mai, 18. oktober, 27. oktober, 17. november 2017, 16. januar 2018, 14. mars 2018, 21. mai 2018, 25. juni 2018, 20. juli 2018 og 27. september 2018. Epostene ble sendt til din epostadresse ogf@comrod.com, med kopi til salgsavdelingens epostadresse sales@comrod.com og deres selskaps sentrale epostadresse post@comrod.com.

Vi kan ikke se å ha mottatt svar på henvendelsen. 

Vi har bedt om en bekreftelse på at brevet er blitt mottatt og fikk som allerede forklart en slags bekreftelse fra en ansatt hos dere, Enok Ødegård, 20. juli. Ødegård ba om at vi skulle slutte å sende eposter til ham. 

Etter at vi sendte deg forrige epost, 27. september 2018, der vi klargjorde at Ødegård aldri har fått eposter fra oss, fikk vi en ny epost fra Ødegård om at han mottar personlig eposter sendt til sales@comrod.com og post@comrod.com, og at han ikke ønsker at vi skal benytte disse. 

Ettersom post@comrod.com er den offisielle epost-adressen til deres selskap, og all den tid vi ikke mottar svar fra daglig leders epostadresse ogf@comrod.com, finner vi det naturlig å anvende denne til vi har fått svar på våre spørsmål om samfunnsansvar. 

Vi har tatt det for gitt at salgsavdelingen deres har ønsket å holdes orientert om vår dialog om samfunnsansvar, men vil fra nå ikke lenger sende kopi til sales@comrod.com. 

Vi ser fram til å høre fra dere. 


Mvh,

Erik Hagen
Daglig leder

 

Brev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 30. desember 2018
Til Comrod Communication AS

v/Ole Gunnar Fjelde

Vi viser til brev sendt fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 29. desember 2016. 

Vi viser også til purringer sendt til Comrod 19. april 2017, 27. mai 2017, 18. oktober 2017, 27. oktober 2017, 17. november 2017, 16. januar 2018, 14. mars 2018,  21. mai 2018, 25. juni 2018,  20. juli 2018, 27. september 2018 og 20. november 2018. 

Vi kan ikke se å ha mottatt svar på henvendelsen. 

Vi ser fram til å høre fra dere. 

Erik Hagen
Daglig leder

 

Brev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 11. mai 2019
Til Comrod Communication AS
v/Ole Gunnar Fjelde

Vi viser til brev sendt fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 29. desember 2016.

Vi viser også til at vi sendte brevet på ny 19. april 2017, 27. mai 2017, 18. oktober 2017, 27. oktober 2017, 17. november 2017, 16. januar 2018, 14. mars 2018,  21. mai 2018, 25. juni 2018,  20. juli 2018, 27. september 2018, 20. november 2018 og 30. desember 2018. 

Vi kan ikke se å ha mottatt noe svar, og vi ser fram til å høre fra dere. 

Erik Hagen
Daglig leder
 

Brev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 13. august 2019
Til Comrod Communication AS
v/Ole Gunnar Fjelde

Vi viser til brev sendt fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 29. desember 2016. 

Vi viser også til at vi sendte brevet på ny 19. april 2017, 27. mai 2017, 18. oktober 2017, 27. oktober 2017, 17. november 2017, 16. januar 2018, 14. mars 2018,  21. mai 2018, 25. juni 2018,  20. juli 2018, 27. september 2018, 20. november 2018, 30. desember 2018 og 11. mai 2019.

Vi kan ikke se å ha mottatt noe svar, og vi ser fram til å høre fra dere. 

Erik Hagen
Daglig leder
 

Brev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 2. oktober 2019
Til Comrod Communication AS
v/Ole Gunnar Fjelde

Vi viser til brev sendt fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 29. desember 2016. 

Vi viser også til at vi sendte brevet på ny 19. april 2017, 27. mai 2017, 18. oktober 2017, 27. oktober 2017, 17. november 2017, 16. januar 2018, 14. mars 2018,  21. mai 2018, 25. juni 2018,  20. juli 2018, 27. september 2018, 20. november 2018, 30. desember 2018, 11. mai 2019 og 13. august 2019. 

Vi kan ikke se å ha fått svar fra dere. Flott om dere kan bekrefte om brevet er blitt mottatt. 

Mvh,

Erik Hagen
Daglig leder
 

Brev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 24. november 2019
Til Comrod Communication AS
v/Ole Gunnar Fjelde

Vi viser til brev sendt fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 29. desember 2016.

Vi viser også til at vi sendte brevet på ny 19. april 2017, 27. mai 2017, 18. oktober 2017, 27. oktober 2017, 17. november 2017, 16. januar 2018, 14. mars 2018,  21. mai 2018, 25. juni 2018,  20. juli 2018, 27. september 2018, 20. november 2018, 30. desember 2018, 11. mai 2019, 13. august 2019 og 2. oktober 2019

Vi kan ikke se å ha fått svar fra dere. Flott om dere kan bekrefte om brevet er blitt mottatt.

Mvh

Erik Hagen
Daglig leder

 

Brev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 28. mai 2020
Til Comrod Communication AS
v/Ole Gunnar Fjelde

Vi viser til brev sendt fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 29. desember 2016.

Vi viser også til at vi sendte brevet på ny 19. april 2017, 27. mai 2017, 18. oktober 2017, 27. oktober 2017, 17. november 2017, 16. januar 2018, 14. mars 2018,  21. mai 2018, 25. juni 2018,  20. juli 2018, 27. september 2018, 20. november 2018, 30. desember 2018, 11. mai 2019, 13. august 2019,  2. oktober 2019 og 24. november 2019. 

Vi kan ikke se å ha fått svar fra dere. Flott om dere kan bekrefte om brevet er blitt mottatt.

Mvh

Erik Hagen
Daglig leder,

 

Brev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 6. desember 2020
Til Comrod Communication AS
v/Ole Gunnar Fjelde

Vi viser til brev sendt fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 29. desember 2016.

Vi viser også til at vi sendte brevet på ny 19. april 2017, 27. mai 2017, 18. oktober 2017, 27. oktober 2017, 17. november 2017, 16. januar 2018, 14. mars 2018,  21. mai 2018, 25. juni 2018,  20. juli 2018, 27. september 2018, 20. november 2018, 30. desember 2018, 11. mai 2019, 13. august 2019,  2. oktober 2019, 24. november 2019 og 28. mai 2020.

Vi kan ikke se å ha fått svar fra dere. Flott om dere kan bekrefte om brevet er blitt mottatt. 

Vi ser fram til å høre fra dere. 

Mvh, 


Erik Hagen
Daglig leder

 

Brev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 24. desember 2020
Til Comrod Communication AS
v/Ole Gunnar Fjelde

Vi viser til brev sendt fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Comrod 29. desember 2016.

Vi viser også til at vi sendte brevet på ny 19. april 2017, 27. mai 2017, 18. oktober 2017, 27. oktober 2017, 17. november 2017, 16. januar 2018, 14. mars 2018,  21. mai 2018, 25. juni 2018,  20. juli 2018, 27. september 2018, 20. november 2018, 30. desember 2018, 11. mai 2019, 13. august 2019,  2. oktober 2019, 24. november 2019, 28. mai 2020 og 6. desember 2020.

Vi kan ikke se å ha fått svar fra dere. Flott om dere kan bekrefte om brevet er blitt mottatt. 

Vi ser fram til å høre fra dere. 

Med vennlig hilsen
Daglig leder

Nyheter

Slutt på norske oljetransporter til okkuperte Vest-Sahara

Norskflaggete fartøy har stoppet å transportere olje til det okkuperte territoriet. Men det kommer med en bismak. 

29. mai 2024

FN-organ ber Marokko løslate Vest-Sahara-journalist

I en avgjørelse publisert 1. april 2024 ber FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling om at Marokko umiddelbart setter fri den unge saharawiske journalisten Khatri Dadda.

05. april 2024

Ungdomspartiene besøkte de saharawiske flyktningleirene

Ungdomspartiene besøkte denne uken de saharawiske flyktningleirene i Algerie.

04. februar 2024

Marokko blir president i FNs Menneskerettighetsråd

I dag ble Marokko valgt til å lede FNs Menneskerettighetsråd. Det skaper kraftige reaksjoner. 

10. januar 2024